Searched for: subject%3A%22Ministerie%255C%2Bvan%255C%2Bsociale%255C%2Bzaken%255C%2Ben%255C%2Bwerkgelegenheid%22
(1 - 14 of 14)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), Schouten, N. (author), van der Giesen, C. (author)
Om de arbeidsparticipatie van met name ouderen te stimuleren subsidieert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid projecten die tot doel hebben om werknemers ook op oudere leeftijd in staat te stellen door te blijven werken. De subsidieregeling is in 2004 van start gegaan en loopt tot en met 2008. In deze TNO-rapportage wordt verslag...
report 2007
document
Nossent, S. (author), Popma, J. (author), Groenewold, M. (author), Zwetsloot, G. (author), Smulders, P. (author), de Vroome, E. (author), TNO Arbeid (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs, tijdens de ‘Europese week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (eind oktober 2003) een nieuw beleidsprogramma gelanceerd: ‘Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen’ (VASt). Dit VASt-programma past in de bredere aanpak van het ministerie, waarin het verbeteren...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Komduur, J. (author), Fermin, B. (author)
Met de invoering van de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) per 1 januari 2002 is de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid en de arbeidsbemiddeling ingrijpend gewijzigd. Dit heeft gevolgen voor de individuele cliënt. SUWI beoogt bovendien een meer klantgerichte dienstverlening. Het Breed Platform Verzekerden en Werk heeft één...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Steijger, N. (author), Starren, H. (author), Keus, M. (author), Gort, J. (author), Vervoort, M. (author)
This report describes the process of developing a checklist to asses company plans focused on improving safety awareness, safe behaviour and safety culture. These plans are part of a programme initiated by the Ministry of Social Affairs and Employment aiming at improving the safety performance of companies in target sectors. This improvement...
report 2003
document
Blonk, R.W.B. (author), Cremer, R. (author)
De overheid zet veel geld en menskracht in om langdurig werklozen te ondersteunen in hun zoektocht naar werk. Tot op heden is er echter geen gecontroleerd onderzoek uitgevoerd waarmee het effect van deze inspanningen kan worden aangetoond. Zowel binnen het ministerie van SZW als daarbuiten is dan ook de roep om effectsstudies bij nieuwe...
article 2003
document
Cremer, R. (author), van Eeker, P. (author)
Het ministerie van SZW organiseerde op 17 februari een symposium voor betrokkenen bij de reïntegratiemarkt. Doel van deze bijeenkomst was om ervaringen en opvattingen van stake-holders te vernemen over de uitwerking van de beleidsnotitie 'naar een werkende reïntegratiemarkt' (november 2002), waarin het ministerie de hoofdlijnen aangeeft voor een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Bronkhorst, R.E. (author), Overbosch, H. (author)
From August 24-29, 2003 in Seoul, Korea the XVth Triennial Congress of the International Ergonomics Association and the 7th Joint Conference of Ergonomics Society of Korea / Japan Ergonomics Society were held. The central theme was "Ergonomics in the digital age". The theme of this paper is about costs and benefits of design for all. The...
conference paper 2003
document
Klein Hesselink, J. (author), van der Klink, J, (author), Vaas, F. (author)
Werkdruk is een arborisico waar de overheid flink haar tanden in zet. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakten TNO en SKB een inventarisatie van de maatregelen die zijn ingezet bij de bestrijding van werkdruk en -stress. Welke maatregelen vonden zij? En hoe kunnen anderen gebruikmaken van reeds opgedane...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Michel, F.P. (author), Visser, R. (author)
Uit gesprekken met velerlei betrokkenen blijkt dat er draagvlak is voor een databank good practices. Deze databank moet op internet gebaseerd zijn. Tezelfdertijd wordt aangegeven dat de financiering van het aanleveren van deze praktijkvoorbeelden, inclucief het opzetten, onderhouden en beheren van een database, door ministeries moet worden...
report 2000
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Andriessen, S. (author), de Vos, E. (author), Ziekemeyer, M. (author)
At the beginning of the nineties the high rate of absenteeism and the rising number of employees drawing disablement benefits prompted the Dutch government to review the financial arrangements around incapacity for work. The present cabinet is aiming to reshape the measures and provisions in the context of disablement and inability to work so...
book 1997
document
Kwantes, J.H. (author)
In dit artikel wordt aandacht gegeven aan nota's, wet- en regelgeving en maatregelen in de periode 1994-1998 op een aantal beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Voor arbeidsorganisaties zijn met name de ontwikkeling binnen de deelgebieden preventie, verzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie van belang....
article 1997
document
Lourijsen, E.C.M.P. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het NIPG-TNO in 1991 en 1992 drie preventieprojecten uitgevoerd bij onderdelen van de rijksoverheid. Met deze projecten wordt beoogd om via verbetering van de kwaliteit van de arbeid, de gezondheid en het welbevinden van de werknemers te bevorderen en verzuim en arbeidsongeschiktheid te...
article 1993
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Gründemann, R.W.M. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Vaas, S. (author), Vink, P. (author)
De overheid neemt als werkgever een bijzondere plaats in met betrekking tot de terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De overheid is immers eigen risico-drager omdat voor ambtenaren de Ziektewet en de WAO niet gelden, maar een invaliditeitspensioensregeling van toepassing is. Deze afwijkende structuur vereist daardoor een...
report 1993
document
Vos, C.J. (author), de Gier, H.G. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid oriënteert zich op mogelijkheden om blootstelling aan oplosmiddelen terug te dringen. Het ministerie zoek daartoe generieke instrumenten in plaats van gedetailleerde regelgeving. De Occupational Air Requirement is misschien zo'n instrument. Deze systematiek is in te zetten in vier stappen: 1)...
article 1992
Searched for: subject%3A%22Ministerie%255C%2Bvan%255C%2Bsociale%255C%2Bzaken%255C%2Ben%255C%2Bwerkgelegenheid%22
(1 - 14 of 14)