Searched for: subject%3A%22Migranten%22
(1 - 20 of 36)

Pages

document
in der Maur, M. (author), van der Zwaan, G.L. (author), Hooftman, W.E. (author)
Mensen met een migratieachtergrond hebben vaker een kwetsbare arbeidspositie en hoewel de arbeidsparticipatie van deze groep steeg toen de economische motor nog op volle toeren draaide lijken zij in tijden van economische recessie – bijvoorbeeld door de huidige Corona pandemie – net als laagopgeleiden en mensen met een arbeidsbeperking, meer...
report 2020
document
van Kesteren, N.M.C. (author), Aalbers, N.L.R. (author), Aalhuizen, I.M. (author), van Empelen, P. (author)
User experience (gebruiksvriendelijkheid; UX) is van doorslaggevend belang voor een eerste bezoek aan en (terugkerend) gebruik van een website. Om een gebruiksvriendelijke website te creëren dient in een vroeg stadium het perspectief van de doelgroep te worden meegenomen wat betreft hun voorkeuren en ervaringen. Dit deden we middels focusgroep...
article 2019
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Hildebrandt, V.H. (author), Chorus, A.M.J. (author), Stubbe, J.H. (author)
Dit Trendrapport geeft een overzicht van de meest relevante onderzoeksresultaten op het terrein van bewegen, gezondheid en blessures. Er zijn bijdragen opgenomen van een groot aantal organisaties die op dit onderzoeksterrein actief zijn. De lezer krijgt een breed en actueel beeld van de huidige kennis op dit terrein en de beleidsmatige...
report 2010
document
Keijzer, L. (author), Winthagen, T. (author), de Vries, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In opdracht van Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt is de onderhavige studie gedaan naar multiculturele teams in het onderwijs. Dit rapport biedt een handreiking bij invoering van multiculturele teams en het verbeteren van bestaande multiculturele teams in het primair -, voortgezet - en beroepsonderwijs. Het onderzoek beoogt de volgende vragen...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
Het zesde trendrapport Bewegen en Gezondheid. Het antwoord op de vraag of Nederlanders meer zijn gaan bewegen ten opzichte van de vorige rapportage is positief: wanneer we verschillende dataverzamelingen gaan vergelijken, wordt nagenoeg overal geconstateerd dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt, uitgaande van de combi-norm, stijgt....
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van der Wolk, J. (author), Brugman, A. (author), Dekker, G.P.M. (author), Oeij, P.R.A. (author)
Dit onderzoek bouwt voort op een eerdere studie waarin een theoretisch model over diversiteit en leiderschap is gemaakt (Brugman et al., 2007). Ook wordt er verslag gedaan van een literatuurscan (2008) naar de relatie tussen diversiteit en innovatie. Vervolgens wordt, adv praktijkvoorbeelden, ingegaan op de vraag welke kenmerken van diversiteit...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van de Ven, C. (author), Winthagen, T. (author)
Aan de hand van praktijkcases wordt ingegaan op de mogelijkheden om bij HR-beleid rekening te houden met diversiteit. Het gaat dan niet alleen om de erkenning van verschillen tussen groepen in het personeelsbestand. Ook moet er worden erkend dat veel verschillen niet gekoppeld zijn aan dat groepslidmaatschap, en dat mensen tot meerdere groepen...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Jettinghof, K. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), van Hooff, M. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author), Giesbertz, P. (author)
Deze Monitor Arbeidsongevallen bevat gegevens uit 2005 over dodelijke/ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Hoofdstuk 2 bevat een korte beschrijving van de Monitor, inclusief een korte toelichting op de overgang van een nieuwe bron voor arbeidsongevallen met letsel en verzuim. Daarna worden de resultaten van de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), Hopman-Rock, M. (author)
In dit rapport worden recente studies besproken die een overzicht geven van de stand van zaken van het onderzoek op het gebied van Bewegen en Gezondheid. Deze onderzoeken laten zien dat het aantal Nederlanders dat voldoende beweegt de afgelopen 2 jaar is toegenomen, het aantal dat geen enkele dag 30 minuten beweegt, is afgenomen. Deze...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sonneveld, H.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Het doel van dit onderzoek is meer inzicht krijgen in een mogelijk causaal verband tussen echtscheiding en ziekteverzuim. Daarvoor is een (inter)nationale literatuuranalyse gedaan en statistisch onderzoek met gegevens van het CBS. De literatuurstudie wijst in een richting van een mogelijke samenhang tussen echtscheiding en (hoger) ziekteverzuim....
report 2007
document
Kooij-de Bode, H. (author)
Organizations tend to rely on small groups rather than individuals when important decision have to be made, based on the assumption that groups possess a broader range of informational resources and more diversity of insights than individuals. However, research on group decision-making shows that groups often fail to use effectively group...
doctoral thesis 2007
document
Samwel, D. (author)
De invalshoek van het het onlangs gehouden congres Werken in de Toekomst was luisteren naar en discussiëren met professionals en geen onderzoeksresultaten presenteren. De bijeenkomst werd gehouden naar aanleiding van drie kennisinvesteringsprogramma's die onlangs bij TNO Kwaliteit van Leven zijn afgerond. De opzet was om de betrokkenheid tussen...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dronkers, J. (author), Wanner, R.A. (author)
Het gemiddelde gezinsinkomen van de eerste generatie-immigranten in Europa en Noord-Amerika is lager dan dat van autochtonen. En dat valt niet te verklaren op basis van hun hoeveelheid human capital (opleiding, leeftijd, geslacht, woonplaats). Dit geldt vooral voor immigranten uit de tweede en derde wereld, die ook nog een lagere opbrengt hebben...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author), Hazelzet, A. (author), Bohnenn, E. (author)
Weinig werkgevers zijn zich ervan bewust dat laaggeletterdheid ook binnen hun bedrijf voorkomt. De grote nadruk in de hedendaagse maatschappij op kennis en de verwerving ervan maakt het noodzakelijk om in voldoende mate lees- en schrijfvaardigheden te beheersen. Niet alleen omdat laaggeletterdheid het functioneren van mensen in het dagelijks...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kocken, P.L. (author), Voorham, A.J.J. (author), de Zwart, O. (author)
Het communityproject Amor i salu is gericht op het bevorderen van condoom- en pilgebruik in de Antilliaanse en Arubaanse bevolking van Rotterdam. Het project maakt gebruik van de voorlichting eigen taal en cultuur (vetc) strategie. Voorlichting is gegeven tijdens groepsbijeenkomsten, manifestaties en via massamedia. Door middel van metingen voor...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van de Ven, C. (author), Nuyens, M. (author), Stark, K. (author), van Schie, J. (author), van Sloten, G.C. (author)
Mensen zijn het grootste kapitaal van organisaties. De vraag is echter hoe dat kapitaal optimaal benut kan worden. Met name in organisaties met een grote diversiteit aan medewerkers is dat niet vanzelfsprekend. Het beste halen uit medewerkers betekent rekening houden met hun waarden, normen, wensen en behoeften, en die verschillen meer naarmate...
report 2005
document
van Brummelen, Y. (author), de Jong, J. (author), de Vries, S. (author), Nuyens, M. (author)
Voor zover politiekorpsen concrete doelstellingen formuleren, blijken deze relatief vaak te gaan om de instroom van bepaalde groepen. Doelstellingen ten aanzien van de doorstroming van medewerkers uit de doelgroepen worden door weinig korpsen geformuleerd, alleen soms voor vrouwen. Ten aanzien van de organisatiecultuur en de omgangsvormen zijn...
book 2004
document
van Sloten, G. (author), de Vries, S. (author)
In opdracht van het A+O fonds Gemeenten heeft TNO Arbeid onderzoek verricht naar het diversiteitbeleid van Nederlandse gemeenten. Het gaat hierbij met name om etnische diversiteit. Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek was de recente afsluiting van een meerjarenproject ‘Diversiteit Loont’ van het A+O fonds Gemeenten. De foto die het A...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van de Ven, C. (author), de Groot, M.C. (author), de Vries, S. (author)
De Nederlandse beroepsbevolking wordt steeds diverser van samenstelling. Vergrijzing, de multiculturele samenleving, het steeds internationaler opererende bedrijfsleven en allerlei wetgeving omtrent arbeid en zorg, het afbouwen van de WAO en afschaffing van VUT- en prepensioenregelingen leiden tot een ander aanbod van werknemers op de...
article 2004
document
Clarenbeek, J.F. (author), Miedema, E.P. (author)
Dit hoofdstuk uit het boek 'ICT, arbeid en organisatie' gaat in op de volgende onderzoeksvragen: wat is de invloed van ICT op de positie van kwetsbare werknemersdoelgroepen (ouderen, laagopgeleiden, onopgeleiden, vrouwen, minderheden); wat zijn de mogelijkheden om de positie van achterstandsgroepen te vergroten, dankzij of ondanks de invloed van...
bookPart 2003
Searched for: subject%3A%22Migranten%22
(1 - 20 of 36)

Pages