Searched for: subject%3A%22Midden%255C-%255C%2Ben%255C%2Bkleinbedrijf%22
(1 - 20 of 30)

Pages

document
van der Kleij, R. (author), de Bruin, I. (author), van 't Hoff-de Goede, S. (author), Ancher, M. (author), Leukfeldt, R. (author)
Mkb-retailers in de regio Den Haag zijn nauwelijks weerbaar tegen cybercriminaliteit, blijkt uit onderzoek in opdracht van de gemeente Den Haag. Zij zien het niet als een belangrijk bedrijfsrisico. Hoe krijgen we het midden- en kleinbedrijf zover dat zij zich beter beschermen tegen cybercriminaliteit?
article 2019
document
Meeuwsen, J.M. (author)
The Dutch Working Conditions Act requires employers to perform a Risk Inventory and Evaluation (RIE). Until recently, small business owners (SMEs) in particular were unhappy about this rather time-consuming obligation. However, the introduction of digital RIE instruments disseminated through the web has simplified the process enormously. This...
article 2008
document
TNO Arbeid (author), Fermin, B. (author), Piek, P. (author), van Ginkel, W. (author)
Kort na de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in 2006, zijn onder werkgevers hun eerste ervaringen met de wet geinventariseerd. Veel praktijkervaring kon daar nog niet bij zijn. Het doel van deze 2e inventarisatie is daarom na te gaan hoe werkgevers het werken naar vermogen in de praktijk vormgeven. Er zijn vooral...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), Huiskamp, R. (author), Keijzer, L. (author)
Aan de hand van geselecteerde cases en telefonische vraaggesprekken wordt in deze bijdrage uitgelegd hoe zeven factoren de kans op een succesvol loopbaan beleid vergroten. 1. Strategisch beleid: verweef het loopbaanbeleid met de strategische agenda van een organisatie. 2. Gezamenlijk voordeel: leg een sterke koppeling tussen voordelen voor de...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dekker, G. (author), ten Klooster, G.C. (author), Oeij, P.R.A. (author), den Hoedt, M.C. (author), Reinders, G. (author)
Dit rapport is onderdeel van het kennisinvesteringsprogramma “Kennis Als Vermogen Over Thema’s heen (KaVoT) Innovatie die Werkt”. Daarbinnen zijn diverse werkpakketten ondergebracht. Een deel daarvan richt zich op sociale innovatie in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Uit studie blijkt dat dat de MKB-ondernemer sterk is gericht op het primaire...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Visser, R. (author), Hooftman, W. (author), Könemann, R. (author), Brouwers, A. (author)
In 2003 is op initiatief van het Ministerie van SZW het programma versterking Arbobeleid Gevaarlijke Stoffen (VASt) van start gegaan. Beoogd werd de versterking van het bewustzijn van de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen. Het programma VASt heeft de zelfwerkzaamheid van werkgevers en werknemers gestimuleerd en ondersteund met als...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Veel grote bedrijven stimuleren hun werknemers om tijdens en na het werk te sporten of bewegen. In het MKB gebeurt dat veel minder. Gebrek aan tijd en geld zijn hiervoor belangrijke oorzaken. In dit artikel wordt aandacht besteed aan methoden om dit te veranderen. Vakmedia
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Wevers, C. (author)
Het moeizaam van de grond komen van begeleid werken in Nederland was voor de Meergroep aanleiding om TNO en TNS/NIPO te vragen hiernaar onderzoek te doen. Het project bestaat uit een case study van het begeleid werken via de Meergroep, een onderzoek onder werkgevers die begeleid werkers in dienst hebben via de Wsw en het voorliggende rapport....
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), van den Bossche, S. (author), Blatter, B. (author), Venema, A. (author), de Vroome, E. (author)
Het huidige beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is erop gericht dat werkgevers en werknemers, uitgaande van doelvoorschriften in de arboregelgeving, zelf invulling geven aan het bereiken van een veilige en gezonde werkomgeving. Deze ruimte voor maatwerk prikkelt de zelfwerkzaamheid en moet leiden tot effectiever...
report 2006
document
Andriessen, S. (author)
Een arbeidspool kan werkgevers aan leerlingen of tijdelijk personeel helpen. Het gebruik van een arbeidspool vermindert het financiële risico voor een werkgever. In economisch onzekere tijden is dit een voordeel. Weinig arbeidspools slagen er echter in goed te functioneren en te blijven bestaan. Een gemeente of branche die overweegt een...
article 2003
document
van Vuuren, T. (author), van Gent, M. (author)
Het aantal arbeidsongeschikten in Nederland stijgt. Dat leidt tot een steeds grotere nadruk op een snelle, vroegtijdige reïntegratie bij de eigen werkgever van langdurig zieken. Nagegaan wordt in hoeverre de maatregelen die werkgevers treffen om langdurig zieken (langer dan 13 weken) terug te doen keren naar het werk voor elke categorie...
article 2002
document
Reijenga, F. (author), Evers, G. (author)
De Centrale Organisatie voor Werk en Inkomen (COWI) heeft voor het Servicepunt Arbeidsmarkt MKB een onderzoek laten verrichten naar de knelpunten, behoeften en mogelijkheden van brancheorganisaties om het hun leden gemakkelijker te maken gedeeltelijk arbeidsgeschikt personeel aan te trekken en te behouden. Het artikel gat in op de resultaten van...
article 2002
document
de Bruin, M. (author)
In het midden- en kleinbedrijf is nog weinig structureel arbobeleid te bespeuren. De Kaderregeling AVR Welzijn voor welzijnsorganisaties zou als voorbeeld kunnen dienen. Hier krijgen de deelnemende organisaties subsidie in de vorm van adviesuren, te besteden bij arbodiensten, advies- of trainingbureaus.
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), van der Drift, D. (author), Treur, H. (author)
TNO Arbeid heeft in de periode 2000-2001 een onderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de kennis die in andere (vooral Europese) landen is gepubliceerd over arbomanagement. In de publicaties werden drie thema aangetroffen: 1) participatie processen, veranderingsprocessen, implementieprocessen (inclusief de sociale perceptie van risico's m.b...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), Verboon, F.C. (author)
Een arbeidspool kan voor een MKB-bedrijf een aanvulling zijn op de mogelijkheden om aan tijdelijk of vast personeel of aan leerlingen te komen. Getalsmatig stelt de inzet van werknemers via arbeidspools zowel in het MKB als in het grootbedrijf nog weinig voor. Centraal in dit TNO-rapport staan de vragen hoe bestaande arbeidspools zich...
report 2002
document
Urlings, I. (author), Proper, K. (author), Hildebrandt, V. (author), van den Borne, I. (author), Lechner, L. (author)
Veel grote bedrijven bieden hun werknemers faciliteiten om tijdens en na het werk te bewegen. Ook in het MKB groeit het besef dat lichaamsbeweging van belang is. Toch komt de facilitering daarvan in de sector maar mondjesmaat van de grond. In samenwerking met het Centrum Gezondheidsbevordering op de Werkplek onderzocht TNO Arbeid de behoeftes en...
article 2001
document
Preller, E.A. (author), de Pater, A.J. (author), Groenewold, M. (author)
Het midden- en kleinbedrijf (MKB), waar bijna de helft van de Nederlandse arbeidspopulatie werkt, besteedt onvoldoende aandacht aan de risico's van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. De aangewezen instantie om hier verandering in aan te brengen lijkt de brancheorganisatie. Zij heeft hierbij echter ondersteuning nodig van actoren als...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), de Feyter, M.G. (author), Meijers, J.M. (author), Evers, G.E. (author)
In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van arbeidspools die: zijn opgericht door bedrijven en/of brancheorganisaties uit één sector; werknemers in dienst hebben en deze detacheren; maximaal vijftig werknemers hebben. Van vier arbeidspools is beschreven hoe zij zijn opgezet en welke diensten zij aanbieden. De vier organisaties (Agrarische...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Andriessen, S. (author), van Gent, M.J. (author), Smit, A.A. (author), Vinke, H. (author), Wevers, C.W.J. (author)
In dit rapport staat het effect van het bedrijfsbeleid op de individuele reïntegratiemogelijkheden centraal. Wat doen werkgevers daadwerkelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapten? De vraagstellingen van de studie zijn: hoe wordt het reïntegratiebedrijfsbeleid vormgegeven. Wat doet de werkgever, wanneer en hoe? Welke determinanten...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Smit, A. (author), de Haan, F. (author)
De afgelopen jaren heeft TNO Arbeid twee onderzoeksprojecten uitgevoerd, die betrekking hadden op het scheppen van gesubsidieerde werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Over het eerste project, waarin de visie van intermediaire organisaties over succesfactoren en knelpunten centraal stond, is verslag gedaan in het oktobernummer...
article 1999
Searched for: subject%3A%22Midden%255C-%255C%2Ben%255C%2Bkleinbedrijf%22
(1 - 20 of 30)

Pages