Searched for: subject:"Methoden"
(1 - 8 of 8)
document
Dhondt, S. (author), Eekhout, I. (author), Kraan, K, (author), Goudswaard, A. (author), Zoomer, T. (author)
Frey & Osborne (2013/17) developed a method to estimate the automation probability of occupations. With this method, they predict which occupations will grow and/or disappear in the long run. The question is how the predictive value of this method compares to two other methods: the Labouring Capacity Index (Pfeiffer & Suphan, 2015) and the MST...
report 2021
document
Blonk, R. (author), Wevers, C. (author)
Meer dan een miljoen mensen in ons land hebben geen werk, of het kost hen moeite aan het werk te komen. Doordat zij al te lang werkloos zijn, een handicap hebben, laagopgeleid zijn, er een mismatch is met de arbeidsmarkt of bang zijn om te falen. Op gemeenten rust de taak dit probleem te lijf te gaan. TNO ontwikkelt wetenschappelijk onderbouwde...
other 2017
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W.E. (author), Venema, A. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Dit onderzoek, uitgevoerd in het kader van de UWV-subsidiethema’s, 1ste kwartaal 2006 beoogt de volgende vragen te beantwoorden: 1. Welke bedrijfsfactoren verklaren een hoge WAO-instroom? In welke mate bepaalt informatie afkomstig van bedrijven dan wel van werknemers over het bedrijf of over het werken in dat bedrijf de WAO-instroom van het...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steijger, N. (author), Reinders, J. (author), Kamperveen, J. (author), Rogier, J. (author)
Het regelgevings - en handhavingsbeleid van SZW wordt steeds meer risicogedreven. Dat betekent ook meer kwantitatief aansturen van arbobeleid. Vanuit de Arbowet vormen de RI&E met bijbehorend Plan van aanpak (PvA) de basis voor het arbobeleid cq. arbomanagementsysteem. De kwaliteit van het RI&E-proces bereikt gemiddeld gezien niet het doel wat...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Taris, T. (author), de Jonge, J. (author), Ybema, J.F. (author)
In deze studie wordt nagegaan in welke mate methodologische vernieuwingen in het arbeids- & organisatie (A&O-)psychologische instrumentarium van methoden en technieken doordringen in de praktijk van het A&O-onderzoek. Eerst werd geïnventariseerd welke onderwerpen in de methodologische hoofdstukken van enkele A&O-psychologische handboeken werden...
article 2005
document
Knotter, M. (author), Moonen, C. (author)
In dit interne NIA-document wordt een methode beschreven waarmee inzicht kan worden gegeven in de bedrijfseconomische consequenties van arbeidsomstandighedenbeleid. Hiermee kan voor ondernemers worden vastgesteld wanneer investeren in arbo loont, of dat niet investeren leidt tot vermijdbare kosten. Het 'Kosten & Batenmodel Arbo- en Verzuimbeleid...
report 1996
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Meijst, W.J. (author), Dul, J. (author)
Dit rapport doet verslag van een deelonderzoek naar de effecten van vermoeidheid op de werkhouding door statische belasting bij datatypisten. In dit deelonderzoek staat het meetbaar maken van effecten van spiervermoeidheid centraal. De gekozen mogelijke effecten zijn: houdingsverval, micro-bewegingen en macro-bewegingen. Uit de resultaten van...
report 1990
document
Commissie voor arbeidsgeneeskundig onderzoek TN Gezondheidsorganisatie TNO (author), Bonjer, F.H. (author)
Korte voordracht gehouden op 12 mei 1965 voor de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde op verzoek van de Cargo/TNO.
article 1965
Searched for: subject:"Methoden"
(1 - 8 of 8)