Searched for: subject%3A%22Metaalindustrie%22
(1 - 20 of 23)

Pages

document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de metaal- en elektrotechnische sector. Deze kenmerkt zich door een groot tekort aan personeel. Employability, meer aandacht voor scholing, loopbaanbeleid en leeftijdsbewust personeelsbeleid zijn maatregelen...
report 2000
document
Pennekamp, E. (author)
In dit tweede artikel uit een serie over branches en arbozorg staan de metaal- en elektrotechnische industrie centraal. Werkgevers en werknemers in die branches werken in de ROM (Raad van Overleg in de Metaal- en elektrotechnische industrie) samen aan verbetering van de arbeidsomstandigheden en bedrijfsveiligheid. Aan de hand van een...
article 1997
document
Hildebrandt, V.H. (author), Bongers, P.M. (author), Dul, J. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Kemper, H.C.G. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
To determine priorities for ergonomic improvements in five maintenance departments of a steel company, a study was carried out to identify groups with a high prevalence of musculoskeletal problems or a high exposure to unfavourable musculoskeletal workload. All workers were asked to complete a standardized questionnaire on musculoskeletal...
article 1996
document
Vaas, S. (author)
Vrouwen die een technisch beroep uitoefenen, blijken nogal eens problemen te ondervinden. In deze dissertatie wordt nagegaan wat er in arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisaties zou moeten veranderen om de uitstroom van vrouwen in technische beroepen te voorkomen. Het onderzoek heeft betrekking de op bouw, de staalindustrie en...
doctoral thesis 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Evers, G. (author), Reijenga, F.A. (author)
De inkoop van grond- en hulpstoffen, machines, gereedschappen en diensten van derden kunnen bij elk bedrijf arborisico's met zich meebrengen.Een aantal van deze risico's is te voorkomen door er vooraf bij de inkoop al rekening mee te houden. De brochure 'Arbozorgvuldig inkopen' van de Stichting Raad voor het Overleg in de Metaal- en...
article 1996
document
Heemskerk, F. (author)
Dit artikel beschrijft hoe arbo- en ziekteverzuimbeleid gestalte kunnen krijgen. Dit gebeurt aan de hand van de praktijksituatie bij Koksdam BV (kleinmetaal). Het artikel geeft tevens uitgangspunten en controlelijsten.
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Goudswaard, A. (author), van den Heuvel, S.G. (author), van Putten, D.J. (author)
Per 1 januari 1994 is er een aantal nieuwe verplichtingen voor werkgevers van kracht op het terrein van arbeidsomstandighedenbeleid en ziekteverzuimbeleid (Tz/ Arbo). Het Nederlandse Genootschap voor Sociale Zekerheid (NGSZ) heeft TNO-Preventie en Gezondheid opdracht gegeven om te onderzoeken hoe - een jaar na invoering van de nieuwe regels - de...
report 1995
document
Knotter, M. (author), Hopstaken, L. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Mechanische Veiligheid heeft het NIA een eenvoudige checklist opgesteld voor medewerkers in de metaalproduktenindustrie. Het gaat hier specifiek om een checklist van risico's voor snij- en knelletsel van handen. De bedoeling van de checklist is werknemers in staat te...
book 1994
document
Knotter, M. (author)
In de metaalproduktenindustrie in Nederland komen relatief veel ongevallen voor. Het gaat dan vooral om ongevallen met handletsel als gevolg, met name snij- en knelletsel. Het NIA heeft in opdracht van het ministerie van SZW een checklist opgesteld waarmee produktiemedewerkers in de metaalproduktenindustrie zelf potentiële risico's kunnen...
article 1994
document
Min. SZW, Directoraat Generaal van de Arbeid Min. SZW, Arbeidsinspectie (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
Het percentage vrouwelijke werknemers in technische functies in de metaalproduktenindustrie is slechts 5% (schatting). Mede met het oog op emancipatorische doelstellingen voert de overheid al enige jaren een voorlichtingsbeleid (direct of via de bedrijfstakorganisaties) gericht op het stimuleren van meisjes een technische opleiding te kiezen....
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO Instituut voor Produktie en Logistiek TNO (author), Mossink, J.C.M. (author)
Een analyse van ongevallen in de metaalindustrie heeft aangetoond dat bij transport- en onderhoudswerkzaamheden de ongevalsfrequentie hoog is. In deze studie is onderzocht hoe veiligheid op een fundamentele manier kan worden verbeterd. De bronaanpak is hier gericht op twee aspecten van de veiligheidsproblematiek in de metaalproduktenindustrie,...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
In opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid werd door het NIPG onderzoek verricht naar vrouwen in de metaalproduktenindustrie. Het doel van het onderzoek was met name de evaluatie van maatregelen die er toe kunnen bijdragen dat vrouwen gezond en wel in een 'mannenberoep' (blijven) werken. Nagegaan wordt of dergelijke maatregelen...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
Samenvattend verslag van een onderzoek naar de effectiviteit van de maatregelen die door bedrijven genomen zijn voor vrouwelijke vakkrachten in de metaalproduktenindustrie. De genomen maatregelen hadden betrekking op: functie-inhoud, ergonomie en andere aspecten van arbeidsomstandigheden, en begeleidende maatregelen. Uit dit onderzoek blijkt dat...
book 1993
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Alders, B.C.M. (author), Christis, J. (author), Bilderbeek, R.H. (author)
Dit rapport presenteert de voornaamste uitkomsten van een enquête-onderzoek in de metaalindustrie naar de functies van werkvoorbereiders en onderhoudsmonteurs. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in : de kwalitatieve veranderingen in de arbeidsinhoud en de voorwaarden waaronder het wordt uitgevoerd (veranderingen in de...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Douwes, M. (author), Delleman, N.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
De belasting van het bewegingsapparaat bij werkzaamheden in de metaalindustrie is hoog, resulterend in klachten van met name de lage rug, de nek-schouder regio en de pols. Voor een deel wordt die hoge belasting veroorzaakt door verkeerde werkhoudingen. Om werkhoudingen te verbeteren dient de instelling van de werkplek te worden afgestemd op de...
book 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Terra, N. (author)
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Beumer, P.F.M. (author), Musson, J.H.M.M. (author)
In dit rapport zijn de bevindingen weergegeven van een literatuuronderzoek naar de arbeidsomstandigheden in de metaalindustrie. Doel van het onderzoek is een inventarisatie van de voornaamste knelpunten. De inventarisatie is beperkt tot geluid, trillingen en blootstelling aan gassen, dampen en stof. Na een algemeen gedeelte, waarin informatie is...
book 1991
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Terra, N. (author)
In 1989 en 1990 werkte een aantal carrosseriebouwbedrijven en schadeherstelbedrijven mee aan experimenten die waren gericht op het aantrekkelijker maken van de uit te voeren taken en het soepeler laten draaien van de organisatie. Het gaat daarbij ten eerste om meer afwisseling, verantwoordelijkheid, uitdaging, roulatie, werkoverleg en scholing....
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Dul, J. (author), Bolijn, A.J. (author), Delleman, N.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In the steel industry musculoskeletal disorders are important determinants of sickness and absenteeism. Prevention of biomechanical risk is therefore important, both for industry and the workers themselves. In this research project, ergonomic guidelines have been developed to reduce high musculoskeletal work load for a number of maintenance...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Dit EGKS-onderzoek naar de inzetbaarheid van vrouwen in produktie- en onderhoudsfuncties in de staalindustrie beoogt knelpunten in kaart te brengen en mogelijke oplossingen voor deze knelpunten dichterbij te brengen. Het voornaamste produkt van dit onderzoek is een checklist waarmee knelpunten kunnen worden opgespoord. De checklist is gebaseerd...
book 1991
Searched for: subject%3A%22Metaalindustrie%22
(1 - 20 of 23)

Pages