Searched for: subject%3A%22Kwaliteitscontrole%22
(1 - 20 of 58)

Pages

document
Keijzer, L. (author), Winthagen, T. (author), de Vries, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In opdracht van Sector Bestuur Onderwijsarbeidsmarkt is de onderhavige studie gedaan naar multiculturele teams in het onderwijs. Dit rapport biedt een handreiking bij invoering van multiculturele teams en het verbeteren van bestaande multiculturele teams in het primair -, voortgezet - en beroepsonderwijs. Het onderzoek beoogt de volgende vragen...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Stam, C. (author), Ybema, J.F. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Schoots, W. (author)
In 2001 heeft het ministerie van SZW aan TNO Arbeid en Consument en Veiligheid opdracht gegeven de bestaande bronnen voor arbeidsongevallen te vergelijken en een methodiek te ontwikkelen waarmee éénduidige en betrouwbare nationale kerncijfers vastgesteld kunnen worden. Deze cijfers moeten onder meer bedrijven en bedrijfstakken in staat stellen...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kleijn, E. (author), Campagne, A.E. (author), Paagman, H.R. (author), Smit, M. (author)
Bij ongewijzigd beleid zou het percentage dat werkzaam is in zorg en welzijn moeten toenemen van 13% nu naar 22% in 2025. Het is echter onrealistisch en onbetaalbaar om zo veel mensen voor een baan in de zorg te interesseren. Daarom wil de overheid meer aandacht voor maatregelen die de arbeidsproductiviteit verhogen, zodat met minder mensen toch...
report 2006
document
Nauta, A. (author), van de Ven, C. (author), Halewijn, I. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Medewerkers worden in het INK-managementmodel gezien als bron van opbrengsten én als belanghebbenden bij de organisatie waarin zij werken. Organisaties kunnen excelleren bij de gratie van medewerkers die excelleren. In deze Speciale Uitgave Kwaliteit van Human Resource Management worden bouwstenen aangedragen voor HRM dat voeding en uitwerking...
book 2005
document
Brenninkmeijer, V. (author), Cremer, R. (author), Blonk, R.W. (author), TNO Arbeid (author)
Vaak wordt aangenomen dat cliëntensatisfactie een indicatie is voor de effectiviteit van een reïntegratietraject. Maar is dat terecht? De hier beschreven relatie geeft meer inzicht in de relatie tussen de tevredenheid van cliënten over reïntegratietrajecten en het plaatsingsresultaat. Ook is onderzocht in hoeverre cliëntsatisfactie samenhangt...
article 2004
document
Reinders, J.E.A. (author), Gort, J. (author), Kamperveen, J.P. (author), Zwanikken, S.L.J. (author), TNO Arbeid (author)
In this study a safety assessment technique is described, in which the contributions of a number of technical and organisational aspects of safety can be compared and quantified. Results can be used for input in recommendations regarding investment decisions, and for development of safety performance indicators that could be used by management...
conference paper 2004
document
TNO Arbeid (author), de Greef, M. (author), van den Broek, K. (author), Jongkind, R. (author), Kenny, L. (author), Shechtman, O. (author), Kuhn, K. (author)
The purpose of this working paper, prepared by the Topic Centre on Research - Work and Health of the European Agency for Safety and Health at Work, is to look at the link between a good working environment and productivity. A better understanding of positive effects of a good working environment would support the implementation of effective...
book 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Zuidam, W. (author)
In order to promote individuals’ participation in society and to reduce individuals’ dependence on allowances, governments have developed and implemented policies containing elements of income support and reintegration as well as strategies for the prevention of disease and disability. An important element with regard to policies on disability...
report 2004
document
Dhondt, S. (author)
Dit dertiende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over de effecten van informatie- en communicatietechnologie (ICT) op Human Resource Management (HRM). De vraag is hoe een HR-manager of...
bookPart 2003
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
At the start of the 21st century, Corporate Social Responsibility (CSR) seems to have great potential for innovating business practices with a positive impact on People, Planet and Profit. In this article the differences between the management systems approach of the nineties, and Corporate Social Responsibility are analysed. An analysis is...
article 2003
document
Vaas, F. (author), Jongkind, R. (author)
Dit tiende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over de rol van Human Resource Management (HRM) in het primaire proces. In het INK-managementmodel neemt het aandachtsgebied 'processen' een...
bookPart 2003
document
Zwetsloot, G. (author), Moonen, C. (author)
Dit twaalfde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over vernieuwing van organisaties. In dit hoofdstuk moet duidelijk worden dat het vergroten van het vernieuwingsvermogen een proces is van ...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), Gort, J. (author), van Scheppingen, A. (author)
De hoofdvraagstelling voor dit onderzoek van TNO Arbeid is: Hoe moet de certificatieregeling arbodiensten worden aangepast, zodanig dat naast toepassing van de bestaande kwaliteitsnorm ISO 9001:2000 de prestaties van arbodiensten kunnen worden beoordeeld en verbeterd? Deze vraag kan worden onderverdeeld in de volgende subvraagstellingen: a....
report 2003
document
Kwakkelstein, T. (author)
Dit artikel is gebaseerd op het resultaat van een verkennend onderzoek in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze bijdrage werd in het Engels gepresenteerd met als titel 'Customer over employee? The implications of Customer Relationship Management (CRM) for organisational structures and labour quality' op...
bookPart 2002
document
Cox-Woudstra, E. (author), Clarenbeek, J. (author)
Dit artikel behandelt de potentiële samenhang tussen ICT en de kwaliteit van de arbeid. Het gaat hierbij om een analytische exercitie waarbij mogelijke verbanden worden verkend. Het concept 'regelkringen' wordt hierbij als intermediërend beschrijvingskader gebruikt. Zowel de verschillende soorten ICT als de kwaliteit van de arbeid worden aan de...
article 2002
document
van Geuns, R. (author), Cremer, R. (author)
Dit artikel gaat in op de aanbesteding en kwaliteit in de reintegratiebranche. De voorzitter van de brancheorganisatie Borea, Ella Vogelaar, geeft aan dat de huidige systematiek van aanbesteding de ontwikkeling van de markt in de weg kan staan. Variaties in de orderportefeuille maken een gezonde bedrijfsvoering lastig en kunnen een negatieve...
article 2002
document
Cremer, R. (author)
Reïntegratiediensten zijn gecommercialiseerd. De overheid speelt in de rol van de Raad voor Werk en Inkomen slechts een adviserende rol. Reïntegratiebedrijven hebben moeite met het leggen van de juiste accenten in hun pakket. Opdrachtgevers beschikken niet over overzicht in de aangeboden diensten en missen kwaliteitscriteria om het aanbod te...
article 2002
document
Thie, A.M. (author), Loonstra, A. (author), van der Drift, D. (author)
De brochure gaat in op de mogelijkheden voor verbetering van inzet van arbodienstverlening en is door TNO Arbeid ontwikkeld in opdracht van het A+O fonds Gemeenten in het kader van het Arboconvenant Gemeenten. Met de brochure wordt beoogd gemeentelijke organisaties te ondersteunen bij het (her)contracteren en het opstellen van een Service Level...
book 2002
document
ten Dam-Boschloo, A. (author), E. Bavel, van (author), Cremer, R. (author)
Het zijn drukke tijden voor reïntegratiebedrijven. Het aanbesteden van trajecten vraagt veel tijd en geeft kopzorgen voor opdrachtgevers en aanbieders van reïntegratiediensten. De cliënt krijgt straks de keuze uit een beperkt aantal (voorgeselecteerde) reïntegratiebedrijven. Of de geoffreerde dienstverlening aansluit bij de wensen en behoeften...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Blonk, R.W.B. (author)
In dit rapport staan de resultaten van een onderzoek naar de samenhang tussen tevredenheid van cliënten van de reïntegratiedienstverlening, hun motivatie en verwachtingen en het plaatsingsresultaat. Deelnemers aan dit onderzoek werden geworven via verschillende reïntegratiebedrijven. Uiteindelijk hebben 104 personen deelgenomen aan dit onderzoek...
report 2002
Searched for: subject%3A%22Kwaliteitscontrole%22
(1 - 20 of 58)

Pages