Searched for: subject%3A%22Kwaliteit%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(81 - 100 of 174)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
Inzicht in economische aspecten van arbeidsomstandigheden kan helpen werkgevers aan te zetten tot het voeren van een beleid dat gericht is op beperking van arbeidsuitval. Het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid gevraagd in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om kosten en rendement op microniveau in kaart te brengen. Het eindresultaat is...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Cox-Woudstra, E. (author)
Many organizations, in the profit as well as the not-for-profit sector, strive for higher degrees of autonomy at the shop floor. As a result, they design team based organization structures, using various types of teams such as relatively autonomous teams, whole task groups, or self-directed teams. Our experience within an organization with...
doctoral thesis 2000
document
Meeuwsen, J. (author), TNO Arbeid (author)
In deze bijdrage aan de werkconferentie in het kader van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Welzijn en Jeugdhulpverlening (CAWJ) richt TNO Arbeid zich op de werking van de zogenaamde kenniscyclus binnen het werkterrein arbeidsomstandigheden. Op nationaal niveau is daar al veel onderzoek naar gedaan waarvan de resultaten te herleiden zijn tot...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Dhondt, S. (author)
De jaren negentig zijn in de Europese industrie de jaren van 'Lean Production' geweest: flexibel produceren, afslanking, uitbesteding en de realisatie van een kernbedrijf zijn hiervoor kenmerkend.. Ook kwam er groeiende aandacht voor samenwerking tussen bedrijven. Bedrijven moeten samenwerken om te kunnen concurreren op de internationale markten...
doctoral thesis 1999
document
NIA-TNO (author), Dhondt, S. (author)
Time constraints and job autonomy are seen as two major dimensions of work content. These two dimensions play a major role in controlling psychosocial stress at work. The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC) has asked NIA TNO to prepare a report on time constraints and autonomy in Europe using the...
book 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
Onderzoek door: Coronel ; Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg ; Stichting Arbouw ; TNO Preventie en Gezondheid.
book 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
In deze Atlas voor de bouw wordt een beeld gegeven van de gezondheid en de werkbeleving van de werknemers uit de bouwnijverheid. Deze uitgave de voorgaande op een aantal aspecten kunnen verbeteren waar het de betrouwbaarheid en de representativiteit betreft, en kunnen aanvullen waar het de extra opgenomen informatie betreft. De betrouwbaarheid...
book 1997
document
NIA-TNO (author), Dhondt, S. (author)
other 1997
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author), Ziekemeyer, M. (author)
Kleine en middelgrote bedrijven zijn vanwege de vermeende risico's van uitval en de kosten die dit met zich meebrengt nauwelijks bereid om werknemers met een arbeidshandicap in dienst te nemen. De subsidies die deze bedrijven zouden kunnen innen lijken de meeste niet te verleiden tot het vaker aannemen van personen met een arbeidshandicap. Het...
report 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Symes, V. (author), Kurjenoja, J. (author), Fouquet, A. (author), Hoffman, H. (author), de Haam, F. (author), Smit, A. (author), Collado, J.C. (author), Cressey, P. (author)
This study was designed to explore the question "Is quality of work an important factor in explaining the success of job creation schemes?". This was done by looking at the results of previous evaluations in six Member States. Nine million people in the European Union were long-term unemployed in 1995 and the proportion of the unemployed jobless...
book 1997
document
Middendorp, J. (author), Koppens, J.L.G. (author), Joosse, D.J.B. (author), van Oostveen, F. (author)
Voor NIA TNO en voor de AWVN was er alle aanleiding om de bedrijven, waar in 1990 onderzoek is gedaan naar ervaringen met taakgroepen, te vragen naar de huidige stand van zaken. Immers, langdurige ervaringen met taakgroepen zijn weinig gedocumenteerd, zeker in Nederland. Bij het eerste onderzoek hadden de deelnemende bedrijven nog maar kort...
book 1997
document
Osinga, D. (author), de Ridder, M. (author)
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Peeters, M.H.H. (author), Goudswaard, A. (author)
Deze notitie vormt het verslag van een literatuuronderzoek - in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - naar de relatie tussen nieuwe organisatievormen en het economisch presteren van ondernemingen. Dit thema zal in de Sociale Nota 1997 verder worden uitgewerkt. De aanleiding is gelegen in de behoefte aandacht te...
report 1996
document
van Deursen, C. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In dit artikel worden de resultaten weergegeven van een onderzoek naar de oorzaken van het hoge ziekteverzuim onder medewerkers in de contract-caterings branche. Het blijkt dat de belangrijkste oorzaken zijn: langdurig staan, werken in ongunstige houdingen, het maken van ongunstige bewegingen en beperkte leermogelijkheden. Aanbevolen wordt om de...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Houtman, I. (author)
Deze publikatie is de handleiding voor de NOVA-WEBA (NIPG OnderzoeksVragenlijst Arbeidsinhoud - Welzijn Bij Arbeid). De NOVA-WEBA is afgeleid van het werkplekanalyse-instrument de WEBA-methodiek. Met deze gestandaardiseerde vragenlijst kan op een snelle wijze welzijnsrisico's in functies worden beschreven welke volgends de...
report 1996
document
Vaas, S. (author)
Vrouwen die een technisch beroep uitoefenen, blijken nogal eens problemen te ondervinden. In deze dissertatie wordt nagegaan wat er in arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisaties zou moeten veranderen om de uitstroom van vrouwen in technische beroepen te voorkomen. Het onderzoek heeft betrekking de op bouw, de staalindustrie en...
doctoral thesis 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid Divisie Arbeid en Gezondheid (author), van der Geest, L.G.M. (author), Vaas, S. (author)
De categorie laaggeschoolden is overtegenwoordigd binnen de groep langdurig werklozen. Verschillende maatregelen beogen werkgelegenheid te genereren voor die onderkant van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de subsidiëring van arbeidsplaatsen, de verkleining van de zgn. wig en taakafsplitsing. Bij het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid voor...
report 1996
document
Osinga, D. (author), de Ridder, M. (author)
Het is mogelijk zonder extra kosten of zelfs met minder investeringen huisvesting en werkplekken zodanig te ontwerpen, dat efficiency en kwaliteit van de arbeid worden verhoogd. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de wijze waarop herontwerp van produktieprocessen en werkplekken optimaal kan worden ingericht. Daarbij wordt een ergonomisch...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Rozemond, P. (author), Peeters, M. (author), Vrooland, V. (author)
Het ministerie van SZW heeft TNO-PG en het NIA opdracht gegeven de praktische bruikbaarheid en het effect van het gebruik van de WEBA-methodiek (WElzijn Bij de Arbeid) te evalueren. Vijf jaar na introductie van de WEBA is met deze evaluatie-studie voor het eerst vrij breed in beeld gebracht hoe deze ontwikkeling eruit ziet in de praktijk van...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Peeters, J.T. (author), Bos, J. (author)
In opdracht van de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN) hebben Kiwa Management Consultants en het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (NIA) onderzoek verricht binnen de waterleidingbranche. Via een enquête gericht aan de arbo- of veiligheidsfunctionaris van de individuele bedrijven is getracht...
book 1996
Searched for: subject%3A%22Kwaliteit%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(81 - 100 of 174)

Pages