Searched for: subject:"Kosten%5C-batenanalyse"
(1 - 20 of 65)

Pages

document
van der Ploeg, K. (author), van den Akker-van Marle, E. (author), Brediu, R. (author), Staal, F. (author), van den Burg, M. (author), Verkerk, P. (author)
De minister van VWS is voornemens om de neonatale hielprikscreening met veertien aandoeningen uit te breiden, waaronder severe combined immunodeficiency (SCID). Deze aandoening leidt vaak al kort na geboorte tot ernstige infecties en overlijden op jonge leeftijd. Vroegtijdige ontdekking via screening, gevolgd door behandeling (meestal...
report 2017
document
bookPart 2011
document
Bongers, P.M. (author), Heinrich, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Bedrijven hebben in de huidige economische tijden sterke behoefte aan inzicht in kosten en baten van ondermeer ergonomische programma's en aanpassingen. Helaas is hier tot nu toe weinig kennis over beschikbaar, terwijl de informatie die er wel is interessante resultaten laat zien. www.humanfactors.nl
article 2009
document
van den Heuvel, S. (author), IJmker, S. (author), Blatter, B. (author), de Korte, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Uit recent onderzoek onder beeldschermwerkers met rsi-klachten die door blijven werken, blijkt dat deze beroepsziekte een kostbare verzuimfactor is voor organisaties. In het ergste geval vallen werknemers hierdoor in het ziekteverzuim, in het gunstigste geval leidt het tot productieverlies bij mensen die doormodderen met rsi. Het advies in deze...
article 2008
document
Zwinkels, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In deze bijdrage is de netto-effectiviteit van private reïntegratiebedrijven vergeleken met die van de publieke arbeidsvoorziening. Daarnaast is het effect van privatisering aan de opdrachtgeverszijde onderzocht door de WAO-instroom na eigenrisicodragen te analyseren. De onderzoekers concluderen ondere andere dat de match tussen opdrachtgever en...
article 2007
document
Heemskerk, F. (author), van der Wolk, J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De zorg- en welzijnssector vergrijst snel en kent een relatief hoge WAO-instroom. Het stimuleren van duurzame inzetbaarheid van werknemers in deze sector is daarom belangrijk. Mobiliteit, in de vorm van regelmatig loopbaanstappen zetten, is één van de mogelijke middelen om die duurzame inzetbaarheid te stimuleren. In opdracht van het ministerie...
report 2007
document
Brouwer, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Op gesubsidieerde arbeid en sociale activering is veel kritiek geweest. Er was een beeld ontstaan van gesubsidieerde arbeidsplaatsen, waar mensen jarenlang op zaten zonder zicht op uitstroom naar een reguliere baan. Kortom, er werden veel kosten gemaakt, terwijl de opbrengsten beperkt waren. Behalve uitstroom naar werk, zijn er echter ook ander...
article 2007
document
Groot, I. (author), de Graaf-Zijl, M. (author), Hop, P. (author), Kok, L. (author), Fermin, B. (author), Ooms, D. (author), Zwinkels, W. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De beleidsartikelen in de begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden periodiek doorgelicht. In 2007 was artikel 23, het re-integratiebeleid, aan de beurt. Ten behoeve hiervan is onderzocht of de besparing op de uitkeringslasten als gevolg van trajecten die zijn ingezet voor WW’ers en WWB’ers opwegen tegen de kosten...
report 2007
document
de Vries, S. (author), Dekker, G. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Bij het streven naar diversiteit of naar diversiteitsbeleid komt natuurlijk ook de vraag aan de orde welke investering daarbij verantwoord is, en welke baten er verwacht worden. Lastig daarbij is dat zowel de kosten als de baten dikwijls niet in cijfers zijn uit te drukken. Want wat is bijvoorbeeld de waarde van een beter imago? Bovendien is het...
report 2007
document
Andriessen, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Deze factsheet geeft antwoorden op de meeste vragen van werkgevers die jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking in dienst willen nemen of al in dienst hebben. Voor deze laatste groep wordt ook het devies gegeven: "gewoon waar het kan, speciaal waar het moet". Want in veel zaken is een jongere met een beperking een...
other 2006
document
Heinrich, J. (author), Proper, K. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit artikel geeft een overzicht van de kosten en baten van een in-company bedrijfsfitnessprogramma bij een middelgrote organisatie (circa 2000 werknemers) met veel zittend werk, in de twee jaren na de start van het programma. De kosten van bedrijfsfitness bleken niet gecompenseerd te worden door een reductie in verzuimkosten. Mogelijk speelde...
article 2006
document
Nauta, A. (author), van den Bossche, S. (author), Nuyens, M. (author), Ybema, J.F. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In 2002 is het pilotproject Introductie van Mediation in de Onderwijssector (IMO-project) gestart. Doel van dit project was nagaan of mediation een effectief instrument is om uitval vanwege arbeidsconflicten te reduceren of te voorkomen. In de jaren 2002-2004 zijn de fasen 1 (introductie van mediation) en 2 (uitvoering mediation) uitgevoerd. In...
report 2005
document
Brouwer, P. (author), Ybema, J.F. (author), Venema, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In het kader van de Monitor Arbeidsongevallen heeft TNO een instrument ontwikkeld om de kosten van arbeidsongevallen voor werkgevers inzichtelijk te maken: de Indicator Kosten Arbeidsongevallen (IKA). Momenteel is er nog geen goede methode voorhanden om materiële en immateriële schade te kwantificeren. Dit onderzoek beoogt om dit in kaart te...
report 2005
document
Wendel-Vos, G.C.W. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), van Baal, P.H.M. (author), Storm, I. (author), Vijgen, S.M.C. (author), Jans, M. (author), Hopman-Rock, M. (author), Schuit, A.J. (author), de Wit, G.A. (author), Bemelmans, W.J.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De ongunstige ontwikkeling in beweeggedrag en overgewicht van de afgelopen jaren kan gedeeltelijk worden gekeerd door intensief interventiebeleid. De kosten hiervan zijn hoog, maar de gezondheidswinst weegt daar tegenop. Dit onderzoek is een onderbouwing van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn...
book 2005
document
Koningsveld, E.A.P. (author), Houtman, I.L.D. (author)
An estimate of the multiple costs incurred by workplace accidents, illnesses and long-term absence puts the amount at 3% of total GNP in the Netherlands. Musculoskeletal disorders and psychosocial diseases are responsible for 83% of the cost of work-related health issues.
report 2004
document
Bozuwa, J. (author), Gort, J. (author), Koningsveld, E. (author), Devillers, E. (author), Smit, G. (author), TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Direcoraat Generaal Goederenvervoer, Directie Transportveiligheid) hebben ECORYS Transport en TNO Arbeid onderzoek verricht om naast de maatschappelijke effecten inzicht te geven in de bedrijfseconomische effecten van Safety Culture. Op basis van de uitkomsten van de kosten-batenanalyse...
report 2004
document
Proper, K. (author)
In dit artikel is onderzocht wat de effecten zijn van bewegingsadviezen. Het blijkt dat werknemers actiever en fitter worden wanneer zij een op maat gesneden bewegingsadvies krijgen. Ook blijken hun lichaamsvetpercentage en cholesterolgehalte lager te zijn dan van niet-geadviseerde collega's. Het is echter niet hard te maken dat...
article 2004
document
Steenstra, I.A. (author)
Low back pain (LBP) causes major disability and considerable financial costs, especially when there is a delay in return to work (RTW). This thesis focuses on the effectiveness of multidisciplinary rehabilitation for workers on sick leave due to subacute non-specific LBP. First the changes in the incidence of occupational disability as a result...
doctoral thesis 2004
document
Gort, J. (author), Reinders, J.E.A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In dit artikel wordt een techniek voor veiligheidsanalyses beschreven. Met deze techniek kan de invloed van een aantal technische en organisatorische aspecten betreffende veiligheid worden vergeleken en gekwantificeerd. De resultaten kunnen worden gebruikt als input voor aanbevelingen over investeringsbeslissingen en voor de ontwikkeling van...
article 2004
document
Louwrier, N. (author)
Na aanvankelijk optimisme zijn de signalen over de winst die een werkgever kan halen met fitte werknemers iets terughoudender. Dat zij meer produceren en minder vaak verzuimen, is niet wetenschappelijk te bewijzen. Bovendien wegen de baten van een bewegingsprogramma niet altijd op tegen de kosten. Vier deskundigen reageren op vier stellingen...
article 2004
Searched for: subject:"Kosten%5C-batenanalyse"
(1 - 20 of 65)

Pages