Searched for: subject:"Jeugdigen"
(1 - 18 of 18)
document
Schuller, A.A. (author), Vermaire, J.H. (author), Verrips, G.H.W. (author)
In 2017, Dutch research institute TNO carried out research commissioned by the National Health Care Institute intended to gain an up-to-date and representative picture of the oral health and the preventive dental behaviour of 5, 11, 17 and 23-year-olds in the Netherlands and to identify possible changes therein since previous measurements. Since...
article 2019
document
Meije, D. (author), de Graaf, I. (author), Klein Velderman, M. (author), de Wolff, M.S. (author)
Hiervoor zijn dertien JGZ-richtlijnen met psychosociale thema’s systematisch ‘gescreend’ op informatie, aanbevelingen of tips rondom gespreksvoering of communicatie. De informatie uit deze richtlijnen is vervolgens aangevuld met de uitkomsten van drie behoeftepeilingen onder ouders, jongeren en professionals. We hebben op basis van de...
other 2019
document
de Graaf, I. (author), Meije, D. (author), de Wolff, M.S. (author), Klein Velderman, M. (author)
Deze bureaukaart is bedoeld voor JGZ-professionals (artsen, verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en doktersassistenten) die gesprekken voeren met ouders en jongeren van 0-18 jaar. Bij de bureaukaart hoort een set kaartjes. De bureaukaart en de kaartjes hebben tot doel de onderlinge communicatie te verbeteren. Ze beogen professionals...
other 2019
document
Schuller, A.A. (author), Vermaire, J.H. (author), van Kempen, C.P.F. (author), van Dommelen, P. (author), Verrips, G.H.W. (author)
Het doel van het onderzoek, dat in opdracht van Zorginstituut Nederland werd uitgevoerd, was het schetsen van een actueel en representatief beeld van zowel de mondgezondheid als het preventief tandheelkundig gedrag van 5-, 11-, 17- en 23-jarigen in Nederland en het vaststellen van eventuele veranderingen daarin ten opzichte van eerdere metingen....
report 2018
document
Alink, L. (author), Prevoo, M. (author), van Berkel, S. (author), Linting, M. (author), Klein Velderman, M. (author), Pannebakker, F. (author)
Introduction The third Netherlands’ Prevalence study on Maltreatment of children and youth (NPM-2017) aims to estimate the number of children who have been victims of child maltreatment in 2017 and to shed new light on risk factors for maltreatment. Trends over time will be shown by comparing results to those from the two earlier prevalence...
report 2018
document
Schuller, A.A. (author), Vermaire, E. (author), van Kempen, C.P.F. (author), van Houten, C. (author), van Dommelen, P. (author), Hofstetter, H. (author), Verrips, G.H.W. (author)
Het doel van dit onderzoek, dat in opdracht van ZINL werd uitgevoerd, was tweeërlei. Het eerste doel was het schetsen van een actueel en representatief beeld van zowel de mondgezondheid als het tandheelkundig preventief gedrag van 8-, 14- en 20-jarigen in Nederland en het vaststellen van eventuele veranderingen daarin ten opzichte van eerdere...
report 2015
document
Cremer, R. (author)
De discussiegroep op Linkedln stond open voor leden van de groep. Aanleiding voor dit initiatief was een verkenning van Crossover onder 273 bedrijven met de vraag naar de bereidheid van deze bedrijven om een Wajonger in dienst te nemen. Ruim veertig procent van de bedrijven gaf aan hiervoor open te staan. De vraag is dan welke aanpak kan helpen...
article 2009
document
Gründemann, R. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In deze publicatie wordt een veelkleurig beeld van arbeid in 2020 geschetst. De aandacht gaat daarbij uit naar de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen in internationaal perspectief en de betekenis van ICT voor de arbeidsorganisatie van morgen. Ook de relatie van arbeid met gezondheid komt aan bod, evenals de...
report 2007
document
Andriessen, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Deze factsheet geeft antwoorden op de meeste vragen van werkgevers die jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking in dienst willen nemen of al in dienst hebben. Voor deze laatste groep wordt ook het devies gegeven: "gewoon waar het kan, speciaal waar het moet". Want in veel zaken is een jongere met een beperking een...
other 2006
document
Paagman, H. (author), Cremer, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Veel jongeren stoppen voortijdig hun beroepsopleiding, zonder dat zij hun startkwalificatie behaald hebben. Deze jongeren hebben minder kans op de arbeidsmarkt. WorkSkills is een kortdurende, intensieve groepstraining gericht op beroepsgeoriënteerd denken en handelen. Het in dit artikel beschreven onderzoek is binnen twee condities (WorkSkills...
article 2006
document
Andriessen, S. (author)
Dat een gemeente zich actief inzet voor werkgelegenheid van groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is al lang niet nieuw meer. Het is wél nieuw dat dit gebeurt vanuit een andere dienst dan sociale of economische zaken. En dat het gaat om de doelgroep jonggehandicapten, waarvoor een gemeente niet de eerste verantwoordelijkheid draagt,...
article 2006
document
van Eekert, P. (author), Cremer, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In restaurant Fifteen, Amsterdam worden jaarlijks 15 tot 20 kansarmejongeren opgeleid tot kok, van de eerste twee lichtingen is vrijwel iedereen aan het werk. Verbonden met het restaurant is de Stichting Kookdroom die de opleiding verzorgt en financiert, deels uit de opbrengst van het restaurant, deels uit donaties en gemeentelijke subsidies....
article 2006
document
van Muijen, P. (author), Tilburg, N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), TNO Arbeid (author)
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een steekproefonderzoek naar de invloeden op de uitkomst van de eenmalige beoordeling in het kader van de Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (TBA). Onderzocht is wat de invloed is van de zes persoons- en functiefactoren, vier gezondheidsfactoren en twee...
article 1999
document
Neggers, H. (author), Ziekemeyer, M. (author), van Veldhuisen, A. (author), Smit, A. (author), Simons, J. (author)
Op verzoek van het Sociaal Overleg Ziekenhuiswezen heeft Stichting AWOZ een onderzoek laten doen naar de inzetbaarheid van jong en oud in de zorgsector: Inzet op leeftijd. De hieruit voortvloeiende uitkomsten en ontwikkelde maatregelen hebben geleid tot deze brochure. Directe aanleiding voor het onderzoek is dat de gemiddelde leeftijd van het...
book 1999
document
Ziekemeyer, M. (author), van Veldhuisen, A. (author), Smit, A. (author), Simons, J. (author), TNO Arbeid (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de inzetbaarheid van medewerkers van alle leeftijden in de zorgsector. Het onderzoek heeft zich gericht op de huidige inzetbaarheid van oudere medewerkers, op de mogelijkheden deze inzetbaarheid te behouden en te vergroten en op het draagvlak voor beleidsopties. In totaal zijn 16...
book 1999
document
Ziekemeyer, M. (author)
In dit artikel worden de negatieve effecten geschetst van het ontzien van ouderen, louter en alleen omdat ze ouder zijn. Ouderen presteren niet per definitie slechter dan jongeren, maar anders. Bij het huidige ouderenbeleid dreigt het gevaar dat er geen rekening wordt gehouden met verschillen tussen ouderen. Binnen deze groep gaat men uit van...
article 1998
document
Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M.A.J. (author), Nederlands instituut voor praeventieve gezondheidszorg TNO (author)
Het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO heeft in samenwerking met de vakgroep Klinische- en Gezondheidspsychologie van de Rijksuniversiteit Leiden, een onderzoek uitgevoerd naar "werkstress en jongere werknemers". De doelstelling van het onderzoek is vast te stellen (1) in welke mate jongeren een specifieke risicogroep...
report 1994
document
Houtman, I.L.D. (author), Kompier, M. (author), van Dormolen, M. (author)
In opdracht van de ministeries SZW en WVC is door TNO Preventie en Gezondheid in samenwerking met de vakgroep Klinische- en Gezondheidspsychologie van de Rijksuniversiteit Leiden onderzoek gedaan naar oorzaken en gevolgen van werkdruk en stress bij jongere werknemers. Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een literatuurstudie,...
article 1994
Searched for: subject:"Jeugdigen"
(1 - 18 of 18)