Searched for: subject%3A%22Invloed%255C%2Bvan%255C%2Btechniek%255C%2Bop%255C%2Barbeid%22
(1 - 18 of 18)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Stark, K.J.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), Smit, A.A. (author)
Veel lager opgeleiden met hooguit VMBO hebben een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het werk aan de onderkant van de arbeidsmarkt biedt vaak weinig perspectief. Een deel van hen heeft geen afgeronde opleiding waardoor zij moeilijk werk krijgen en perioden van werkloosheid komen regelmatig voor. Zowel het verzuim als de WAO-instroom zijn relatief...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Damme, M. (author), de Haan, J. (author), Kraan, K. (author), Kwakkelstein, T. (author), de Leede, J. (author), Steijn, B. (author), Tijdens, K. (author)
Dit boek gaat over de oorzaken en gevolgen van verschillen in ict-gebruik. Hoofdstuk 2 analyseert de verschillen in ict-toegang tussen werkenden en niet-werkenden en in hoeverre deze te herleiden zijn tot verschillen in de gezinssituatie, demografische kenmerken en hulpbronnen. Tevens is de samenhang tussen ict thuis en op het werk bekeken. In...
book 2005
document
TNO Strategie, Technologie en Beleid TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Vaas, S. (author)
Voor dit onderzoek naar de invloed van de technologische ontwikkeling op de arbeidsparticipatie van oudere werknemers zijn elf sectorstudies uitgevoerd. Onderzocht zijn de voedingsmiddelenindustrie, de chemische industrie, de bouwnijverheid, de handel, de zakelijke dienstverlening, het onderwijs, de zorgsector (ziekenhuizen), de...
book 1998
document
TNO Arbeid (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde: werken in de 21e eeuw: uitdaging voor het bedrijfsleven; flexibiliteit van de arbeid; informatietechnologie en de human factor; werk en inkomen: van vangnet naar...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Dhondt, S. (author)
Workflowmanagement (WfM) wordt meer en meer ingehaald als het nieuwe Informatie & Communicatie Technologisch (ICT)-instrument waarmee gegevensverwerkende organisaties (GVO's) hun processen onder controle kunnen brengen en waarmee ze een grotere efficiency kunnen halen. Met WfM is dan eindelijk een instrument gevonden waarmee het administratieve...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde. Het feit dat we aan het 10e Arbeidsomstandighedencongres toe zijn zou de indruk kunnen wekken dat we het onderhand wel allemaal geregeld zullen hebben in arboland....
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Grundemann, R.W.M. (author)
De zorgsector was van origine een sector met relatief jong personeel. Onder invloed van demografische en emancipatorische factoren is dat echter steeds minder het geval. In de zorgsector werken relatief veel vrouwen. 90% van de werknemers in de sector is vrouw. Tot de jaren negentig gold dat vrouwen vaak hun loopbaan onderbraken om kinderen te...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P.C. (author)
In de jaren negentig heeft de bedrijfsgezondheidszorg/Arbozorg met heel wat veranderingen te maken gehad, vooral wat betreft de wetgeving op sociale zekerheidsterrein. Het startschot daartoe werd gegeven door de toenmalige premier Lubbers, in reactie op de hoogte van het ziekteverzuim en het aantal WAO'ers. Met zijn one-liner 'Nederland is ziek!...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Verkleij, H. (author)
Deze bijdrage wil een globale schets geven van de tendensen in de sociale zekerheidswetgeving van de laatste jaren. Het bevat niet zozeer nieuwe aandachtspunten, maar wil vooral de samenhang tussen allerlei wettelijke maatregelen aangeven.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Vink, P. (author)
In dit artikel wordt eerst een blik geworpen in de toekomst van enkele branches. Daarna wordt aangegeven hoe arbeid verandert.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Simons, J.G. (author)
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Alders, B. (author)
In het onderzoeksprogramma van de OSA wordt aandacht geschonken aan het thema globalisering en arbeidsmarkt. Centraal daarin staat de veranderende structuur van de werkgelegenheid onder invloed van globalisering. Onder invloed van internationale concurrentieverhoudingen zal de economische structuur veranderingen ondergaan, hetgeen naast de...
report 1998
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Alders, B.C.M. (author), Christis, J. (author), Bilderbeek, R.H. (author)
Dit rapport presenteert de voornaamste uitkomsten van een enquête-onderzoek in de metaalindustrie naar de functies van werkvoorbereiders en onderhoudsmonteurs. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een inzicht in : de kwalitatieve veranderingen in de arbeidsinhoud en de voorwaarden waaronder het wordt uitgevoerd (veranderingen in de...
book 1992
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Knapen, H.J. (author)
Dit rapport geeft een beschrijving van relevante technologische ontwikkelingen in de bouw- en houtnijverheid en geeft aan wat de invloed hiervan is op de arbeidsomstandigheden en het milieu. Bij de arbeidsomstandigheden wordt gelet op ongevallen en gezondheid op korte en op lange termijn. Bij het milieu wordt onderscheid gemaakt in...
report 1992
document
TNO, Studiecentrum voor Technologie en Beleid (author), Bilderbeek, R.H. (author), Alders, B.C.M. (author), Buitelaar, W.L. (author)
De procesindustrie staat onder invloed van snelle technologische vernieuwingen, veranderende organisatievormen, strengere eisen van (internationale) afnemers en stringentere eisen van overheden (w.o. milieu). Dit noodzaakt bedrijven niet alleen met actuele ontwikkelingen bij te blijven, maar ook op de toekomst te anticiperen. Dit boek geeft een...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Peeters, M.H.H. (author), Pot, F.D. (author), Delleman, N. (author)
Binnen de Nederlandse confectie-industrie is de discussie gaande over de vraag hoe het best gereageerd kan worden op de veranderde eisen en wensen van verschillende markten, met name de afzetmarkt, de technologiemarkt en de arbeidsmarkt in de jaren '80 en '90. In dit rapport wordt beschreven hoe in de technische en organisatorische vormgeving...
book 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author), Peeters, M.H.H. (author), van Amelsvoort, P. (author), Middendorp, J. (author)
Dit boek behandelt een integrale aanpak van de kwaliteit van arbeid en organisatie. Er worden ontwerpprincipes, ontwerpregels en aandachtspunten gegeven. Het accent ligt op de kwaliteit van de arbeid, in de betekenis die daaraan wordt gegeven in de Arbeidsomstandighedenwet, waar bepalingen zijn opgenomen over de inhoud van functies (zie ook:...
book 1991
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Pot, F.D. (author)
Centraal in dit boek staat het onderwerp kwaliteit van de arbeid. Daarbij gaat het voornamelijk om het element functie-inhoud. De nadruk ligt op de vraag hoe de arbeidsverdeling in ondernemingen en instellingen samenhangt met de kwaliteit van de functie-inhoud. In het verlengde daarvan wordt de vraag gesteld: in welke richting en op welke wijze...
book 1991
Searched for: subject%3A%22Invloed%255C%2Bvan%255C%2Btechniek%255C%2Bop%255C%2Barbeid%22
(1 - 18 of 18)