Searched for: subject:"Inkomen"
(1 - 15 of 15)
document
Verbiest, S. (author), van de Ven, H. (author)
In een opiniestuk in het Financieele Dagblad van 26 november 2020 pleit prof. dr. Ton Wilthagen ervoor om platformwerk meer de ruimte te geven, vooral om de achterblijvende arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te bevorderen (Wilthagen, 2020). Dit zijn mensen die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te kunnen...
report 2021
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author)
De afdeling Werk en Inkomen (W&I) van de gemeente Leiden is sinds 2015 bezig met een verbreding van haar werkzaamheden, waarbij naast rechtmatigheid ook de begeleiding naar werk (doelmatigheid) de aandacht krijgt. W&I zoekt sindsdien naar manieren om het methodisch handelen van haar klantmanagers te stimuleren. Zo volgden drie senioren in 2016...
report 2021
document
Hazelzet, A.M. (author), Otten W., (author)
report 2021
document
Karrenbelt, E. (author), Blonk, R. (author)
Er valt nog een wereld te winnen in de samenwerking tussen wetenschap en praktijk binnen het werkveld van werk en inkomen. Waar wetenschappelijke en praktijkkennis samenvallen, zou er geen beletsel mogen zijn om deze kennis toe te passen. Dat beletsel zit hem nu nog te vaak in het zich verschuilen op comfortabele verstopplekken; achter de...
article 2017
document
TNO Arbeid (author), Fermin, B. (author), Piek, P. (author), van Ginkel, W. (author)
Kort na de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in 2006, zijn onder werkgevers hun eerste ervaringen met de wet geinventariseerd. Veel praktijkervaring kon daar nog niet bij zijn. Het doel van deze 2e inventarisatie is daarom na te gaan hoe werkgevers het werken naar vermogen in de praktijk vormgeven. Er zijn vooral...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dronkers, J. (author), Wanner, R.A. (author)
Het gemiddelde gezinsinkomen van de eerste generatie-immigranten in Europa en Noord-Amerika is lager dan dat van autochtonen. En dat valt niet te verklaren op basis van hun hoeveelheid human capital (opleiding, leeftijd, geslacht, woonplaats). Dit geldt vooral voor immigranten uit de tweede en derde wereld, die ook nog een lagere opbrengt hebben...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Piek, P. (author), Dekker, G. (author), van Ginkel, W. (author), van Grinsven, M. (author)
Als gevolg van de nieuwe arbeidsongeschiktheids- en reíntegratiewetgeving hebben de werkgevers te kampen met een aantal problemen. Eind april organiseerde het Werkgeversforum i.s.m. TNO Arbeid een aantal regionale werkgeversbijeenkomsten om deze knelpunten te inventariseren en er oplossingen voor te vinden. Onderhavig rapport bevat de resultaten...
report 2006
document
TNO Arbeid (author), Zwinkels, W. (author), Brouwer, P. (author), Braat, A. (author)
Dit TNO-rapport is het verslag van een verkennend onderzoek naar de vraag of er verschillen in effecten tussen publieke en private uitvoering van de WGA te verwachten zijn in met name de lengte van de privaat verzekerde periode van de WGA. De vraag is vanuit drie invalshoeken onderzocht: gekeken is naar de effecten van verlenging van de...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author), Brenninkmeijer, V. (author)
Deze bijdrage beschrijft in welke situatie mensen komen te verkeren die langdurig arbeidsongeschikt zijn en die veelal in afwachting zijn van een oproep voor een herbeoordeling. Wat is hun de kwaliteit van leven en in hoeverre hebben zij baat bij een ondersteunende workshop om richting te geven aan hun toekomst, met het vinden van werk als...
article 2006
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van den Berg, R. (author)
De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) wil beoordelen of de "Sluitende Aanpak" voor werklozen voldoende sluitend is. Daarom wordt gebruik gemaakt van een a-selecte gestratificeerde steekproef uit de bestanden van het UWV. Doel van de RWI is om dossiers van personen te selecteren die nieuw werkloos zijn geworden in de periode van januari 2001 tot en...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Evers, G. (author), de Muijnk, J. (author), Overweel, M. (author)
Het rapport is een vervolg op "Eigen baas zijn - zelfstandig ondernemers zonder personeel en hun bedrijf". De zelfde groep ondernemers is opnieuw benaderd met deels dezelfde en deels andere vragen. Uit de resultaten wordt onder meer geconcludeeerd dat het onduidelijk is wie als ondernemer kan worden beschouwd en wie niet. Zowel de fiscus als...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), de Feyter, M. (author), Evers, G. (author), Meijers, J. (author)
Een verzameling interviews met mensen die na hun vijftigste een eigen bedrijf zijn begonnen. Wat zijn hun beweegredenen, dromen en nachtmerries? Op grond van de persoonlijke portretten analyseren onderzoekers van TNO Arbeid de kansen en bedreigingen van latere starters. Er zijn gesprekken gevoerd met tien mannelijke en veertien vrouwelijke...
report 2000
document
Klein Hesselink, D.J. (author), Evers, G. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Door middel van een telefonische enquête die in oktober 1997 gehouden is onder 1030 werknemers met een flexibele baan is onderzocht in hoeverre flexwerkers beschermd zijn tegen de (financiële) gevolgen van ziekte en werkloosheid. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer tweederde van de flexwerkers bij ziekte het loon krijgt doorbetaald dan wel...
report 1998
document
Kruidenier, H.J. (author)
In dit artikel wordt aandacht besteed aan de kosten van ziekteverzuim voor werkgevers. Daarbij wordt stilgestaan bij de inventarisatie van kostenelementen onderscheiden naar de directe kosten en de indirecte kosten van ziekteverzuim.
article 1991
document
Pot, F.D. (author)
In de maatschappelijke discussie over inkomensverschillen staan drie thema's centraal. Rechtvaardige inkomensverdeling, gelijke beloning van mannen en vrouwen, en differentiatie van beloning. Beloningssystemen zijn geen waardevrije technieken, maar uitkomsten van machtsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Deze studie heeft als onderwerp...
doctoral thesis 1988
Searched for: subject:"Inkomen"
(1 - 15 of 15)