Searched for: subject%3A%22Informatica%22
(1 - 20 of 42)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
Al vele jaren worden voor het niveau van de logische bewerkingen digitale en elektronische rekenmachines of computer gebruikt. In dit artikel wordt de vraag besproken hoe snel en hoe goed de mens eigenlijk in staat is om optimaal gebruik te maken van digitale technieken. Is er misschien sprake van beperkingen aan het menselijk...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C. (author)
In deze publicatie wordt een veelkleurig beeld van arbeid in 2020 geschetst. De aandacht gaat daarbij uit naar de toekomstige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen in internationaal perspectief en de betekenis van ICT voor de arbeidsorganisatie van morgen. Ook de relatie van arbeid met gezondheid komt aan bod, evenals de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Kleijn, E. (author), Campagne, A.E. (author), Paagman, H.R. (author), Smit, M. (author)
Bij ongewijzigd beleid zou het percentage dat werkzaam is in zorg en welzijn moeten toenemen van 13% nu naar 22% in 2025. Het is echter onrealistisch en onbetaalbaar om zo veel mensen voor een baan in de zorg te interesseren. Daarom wil de overheid meer aandacht voor maatregelen die de arbeidsproductiviteit verhogen, zodat met minder mensen toch...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Damme, M. (author), de Haan, J. (author), Kraan, K. (author), Kwakkelstein, T. (author), de Leede, J. (author), Steijn, B. (author), Tijdens, K. (author)
Dit boek gaat over de oorzaken en gevolgen van verschillen in ict-gebruik. Hoofdstuk 2 analyseert de verschillen in ict-toegang tussen werkenden en niet-werkenden en in hoeverre deze te herleiden zijn tot verschillen in de gezinssituatie, demografische kenmerken en hulpbronnen. Tevens is de samenhang tussen ict thuis en op het werk bekeken. In...
book 2005
document
Böhmer, R.L. (author), Clarenbeek, J.F. (author), d' Huy, C.W. (author), Kleberg, J.B. (author), van Leeuwen, E.W.A. (author), van der Meulen, F.A. (author), Rasker, P.C. (author), Wagenaar, W.J.G.P. (author)
De hype rondom kennismanagement lijkt voorbij. Veel organisaties hebben met wisselend succes initiatieven ontplooid. Gericht op het vergroten van het innovatieve vermogen van organisaties, blijkt het in de praktijk niet eenvoudig de effecten zichtbaar en meetbaar te krijgen. Daarbij blijken investering-effectanalyses nog geen gemeengoed te zijn....
book 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), van Lingen, P. (author)
In opdracht van Microsoft Nederland heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie (ICT) biedt om werknemers die slecht of helemaal niet kunnen horen of zien aan de slag te houden. De gemiddelde leeftijd van geschoolde werknemers in Nederland ligt nu al rond de 40 jaar ligt en zal verder...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author), van Sloten, G.C. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van een grootschalige survey van TNO Arbeid in 2002 naar ‘Arbeid in de Informatiemaatschappij’. Centraal in dit onderzoek staat de relatie tussen enerzijds het gebruik van soft-, hardware en ICT en anderzijds de organisatie, kwaliteit van de arbeid en het personeel dat die arbeid uitvoert. Het gebruik van ICT...
report 2004
document
Ruel, H.J.M. (author), de Leede, J. (author), Looise, J.C. (author)
Dit hoofdstuk uit het boek 'ICT, arbeid en organisatie' gaat in op de relatie tussen ICT en het management van arbeidsrelaties. Doel van dit hoofdstuk is te beschrijven hoe ICT en het management van arbeidsrelaties binnen organisaties zich tot elkaar verhouden. Daarbij gaat het om de confrontatie tussen het ideaalbeeld, zoals dat uit (normatieve...
bookPart 2003
document
Dhondt, S. (author)
Dit dertiende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over de effecten van informatie- en communicatietechnologie (ICT) op Human Resource Management (HRM). De vraag is hoe een HR-manager of...
bookPart 2003
document
Clarenbeek, J.F. (author), Miedema, E.P. (author)
Dit hoofdstuk uit het boek 'ICT, arbeid en organisatie' gaat in op de volgende onderzoeksvragen: wat is de invloed van ICT op de positie van kwetsbare werknemersdoelgroepen (ouderen, laagopgeleiden, onopgeleiden, vrouwen, minderheden); wat zijn de mogelijkheden om de positie van achterstandsgroepen te vergroten, dankzij of ondanks de invloed van...
bookPart 2003
document
Vaas, F. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De arbeidsproductiviteit in Nederland is weliswaar hoog, maar de groei blijft achter bij die van andere landen. Dat doet afbreuk aan onze concurrentiepositie. De roep om verhoging van de arbeidsproductiviteit moet daarom niet worden afgedaan als werkgeversretoriek. Ook in de kenniseconomie moeten de mogelijkheden optimaal worden benut.
article 2003
document
van de Bovenkamp, M. (author), Jongkind, R. (author)
In het kader van het Europese PSIM-project (Participative Simulation Environment for Integral Manufacturing Enterprise Renewal) hebben sociotechnici uit Nederland en Zwitserland een sociotechnisch ICT-instrument ontwikkeld en getest: het STSD-instrument (SocioTechnical System Design). De centrale vraag bij de ontwikkeling was hoe het instrument...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Gründemann, R. (author), Goudswaard, A. (author), Dhondt, S. (author), Smulders, P. (author), van Sloten, G. (author)
In de periode 1999-2002 voerde TNO Arbeid in het kader van de aan TNO toegewezen overheidsfinanciering van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een kennisinvesteringsprogramma uit. De activiteiten richtten zich op vijf onderwerpen: (1) Flexibilisering van arbeid, (2) Arbeid in de informatiemaatschappij, (3) Personeelsbeleid: stand...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Fermin, B.M.F. (author)
In het kader van het kennisontwikkelingonderzoek "ICT en Sociaal Beleid" heeft TNO Arbeid in 2002 een onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van een ICT-systeem (de IB-applicatie) voor sociale diensten dat gebruikt kan worden voor elektronische informatieoverdracht tussen sociale diensten en andere organisaties in of rond de sociale...
report 2003
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Clarenbeek, J.F. (author), van Dalen, E.J. (author), Goudswaard, A. (author), de Groot, M. (author), Kwakkelstein, T. (author), de Leede, J. (author), van Lingen, P. (author), de Looze, M.P. (author), Osinga, D. (author)
Deze literatuurstudie geeft een overzicht en analyse van Nederlandstalige en Engelstalige literatuur en kennis over ‘virtualisering van organisaties’ en maakt onderdeel uit van het doelfinancieringsproject 'Virtualisering van Organisaties’. De studie vormt de basis voor begripsvorming en verdere uitwerking en toepassing van het begrip ...
report 2003
document
Smulders, P.G.W. (author), Andries, F. (author)
Dit artikel gaat in op de verbreiding van ICT onder werkenden in Nederland en de invloed ervan op de kwaliteit van het werk. In antwoord op de roep om concretisering en specificering van wat ICT betekent voor werk, gezondheid en welbevinden, wordt het begrip vertaald in concrete toepassingen. Zo wordt behalve aan beeldschermwerk ook aandacht...
article 2003
document
Fermin, B.M.F. (author), de Vos, E.L. (author), Besseling, J.J.M. (author)
TNO heeft onder de titel 'ICT en Sociaal beleid' onderzoek verricht naar de mogelijkheden van gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) in de sociale zekerheid en met name voor het proces van reïntegratie. In dit rapport worden aan de hand van een casestudie naar de Reïntegratie Monitor (Remon) kritieke succesfactoren voor het...
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van den Hooff, B. (author), Elving, W. (author), Meeuwsen, J.M. (author), Dumoulin, C. (author)
In this chapter of the book ‘Communities and Technologies’ (M. Huysman et al. (eds.), Kluwer 2003) the contribution of ICT to knowledge sharing in communities of practice is investigated. A theoretical model is built that identifies the possible influence of ICT on the extent to which knowledge is shared within a community, as well as a number...
bookPart 2003
document
Andries, F. (author), Smulders, P.G.W. (author), Dhondt, S. (author), TNO Arbeid (author)
For many people today it is impossible to imagine working life without a computer. The object of the study is to show recent developments (1992-2000) in the use of computers among the working population in the European Union and its impact on the quality of working life. Data used for these analyses were collected on a five year basis by means...
article 2002
document
Clarenbeek, J. (author), Miedema, E. (author)
Dit artikel is gebaseerd op het resultaat van een onderzoeksproject in 2001, uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Werk in de informatiemaatschappij'. Deze bijdrage werd in het Engels gepresenteerd met als titel 'Catching up or staying behind' op het...
bookPart 2002
Searched for: subject%3A%22Informatica%22
(1 - 20 of 42)

Pages