Searched for: subject%3A%22Humanisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(101 - 120 of 187)

Pages

document
TNO Voeding (author), Sterrenburg, P. (author)
bookPart 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Schaefer, W.F. (author), Bronkhorst, R.E. (author), Frings-Dresen, M.H.W. (author)
bookPart 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bronkhorst, R.E. (author)
bookPart 1996
document
Smulders, P.W.G. (author), op de Weegh, J.M.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Dit boek is ontwikkeld in opdracht van de Open Universiteit en maakt als zodanig deel uit van de cursus Arbeid en Gezondheid: risicofactoren. Het boek brengt in kaart welke risicofactoren momenteel werkenden bedreigen. In het eerste deel wordt de werkende met de niet-werkende bevolking vergeleken. Vervolgens worden in deel twee de belangrijkste...
book 1995
document
Huijgen, F. (author), Pot, F.D. (author)
In deze bundel zijn bijdragen opgenomen, die zijn geschreven naar aanleiding van een discussie die tussen onderzoekers van de themagroep Kwaliteit van de Arbeid (SISWO) is gevoerd over ontwerpgericht onderzoek. Het eerste deel introduceert sociotechniek en de arbeidsprocesbenadering, terwijl het tweede deel in dit kader de beoordeling ervan...
book 1995
document
Peeters, M.H.H. (author)
De sociotechnische variant van groepswerk is een veelbelovende: effectiviteit en efficiency van bedrijfsvoering zou gecombineerd kunnen worden met de verbetering van de kwaliteit van de arbeid. In hoofdstuk 1 van dit promotieonderzoek wordt de probleemstelling over dit onderwerp uitgewerkt: de studie beoogt een verheldering te geven van (1) wat...
doctoral thesis 1995
document
de Kleijn, E. (author)
Zelfsturende teams, autonome taakgroepen, teamwork: begrippen die hoog op de verlanglijst van ondernemend Nederland staan. Door middel van deze organisatievorm proberen werkgevers de betrokkenheid van werknemers te verhogen en de produktiviteit te verbeteren. Bij het invoeren van taakgroepen spelen twee ontwerpconcepten een belangrijke rol:...
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Chrisits, J. (author), Doorewaard, H. (author), Fruytier, B. (author), Martens, W. (author)
In 1980 verscheen de NPAO-publikatie 'Techniek, organisatie, arbeidsmarkt' van de projectgroep TOA van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Het was het samenvattende rapport van een uitvoerige literatuurstudie naar nieuwe theorieen en wetenschappelijke stromingen op het gebied van de inrichting en besturing van arbeidsprocessen. Min of meer tot...
bookPart 1995
document
Pot, F.D. (author), Peeters, M.H.H. (author), Vaas, F. (author), Dhondt, S. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
Organizational innovation and recent European legislation on work organization require instruments, to be used by practitioners, for the assessment of jobs and the redesign of the structure of the division of labour. In The Netherlands the so-called WEBA-instrument (conditions for well-being at work) has been developed to assess stress risks and...
article 1994
document
Gründemann, R.W.M. (author), Lourijsen, E. (author), Vaas, F. (author), Vink, P. (author)
Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft in de jaren 1991-1992 een drietal projecten laten uitvoeren door NIPG-TNO om te komen tot preventie van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid bij de rijksoverheid. Het doel is te komen tot een voorbeeld-aanpak voor overheidsdiensten. De projecten beogen verbetering van de kwaliteit van de arbeid en...
article 1994
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Wolters, T.J.J.B. (author), Bouman, M.J. (author), Vaas, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), Goudswaard, A. (author)
In dit onderzoeksrapport is nagegaan welke gevolgen de eerste implementatiefasen van bedrijfsinterne milieuzorg heeft gehad voor de werknemers. Er is gekeken naar de gevolgen voor het dagelijks werk en naar de betekenis voor de kwaliteit van het werk in zijn verschillende facetten. Daartoe is een aantal casestudies in bedrijven gedaan; in een...
report 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Tijdens, K. (author), Goudswaard, A. (author)
Op de kantoren in de industrie werken relatief veel vrouwen. Binnen de kantoren heeft de vakbeweging niet die traditie die ze op de werkvloer heeft. Er is onvoldoende kennis van de wensen en knelpunten van de werknemers in de kantoren, waardoor geen gerichte belangenbehartiging kan plaatsvinden. Daardoor voelen kantoorwerknemrs zich niet...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Professionele kwaliteitszorg in het huishouden staat of valt met optimale werkcondities. Deze brochure is geschreven voor diegenen die binnen de organisatie van de thuiszorg verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de arbeid. De brochure poogt een praktisch hulpmiddel aan te reiken om bij de intake op systematische wijze de (on)geschiktheid...
book 1993
document
Lourijsen, E.C.M.P. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft het NIPG-TNO in 1991 en 1992 drie preventieprojecten uitgevoerd bij onderdelen van de rijksoverheid. Met deze projecten wordt beoogd om via verbetering van de kwaliteit van de arbeid, de gezondheid en het welbevinden van de werknemers te bevorderen en verzuim en arbeidsongeschiktheid te...
article 1993
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Bloemhoff, A. (author), Smulders, P.G.W. (author), van Dijk, F.J.H. (author), van Wely, P.A. (author)
In deze studie wordt ingegaan op de vraag welke aspecten van de arbeid thans risicovol zijn voor de gezondheid, veiligheid en welzijn van werkenden. Vervolgens wordt beschreven hoe het vóórkomen van deze aspecten en de daarmee samenhangende gezondheidseffecten tot aan het jaar 2010 naar de mening van een deskundigenpanel zal veranderen. De...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
In opdracht van het Directoraat-Generaal van de Arbeid werd door het NIPG onderzoek verricht naar vrouwen in de metaalproduktenindustrie. Het doel van het onderzoek was met name de evaluatie van maatregelen die er toe kunnen bijdragen dat vrouwen gezond en wel in een 'mannenberoep' (blijven) werken. Nagegaan wordt of dergelijke maatregelen...
report 1993
document
TNO Milieu- en Energietechnologie (author), van de Laak, P. (author)
In de wijze waarop ondernemingen omgaan met de kwaliteit van de arbeid kunnen verschillende bedrijfsstijlen worden onderscheiden. Elk type bedrijfsstijl vereist een eigen strategie voor het nemen van maatregelen ter verbetering van die kwaliteit. Ook zijn voor elke bedrijfsstijl specifieke beleidsinstrumenten nodig om het nemen van maatregelen...
article 1993
document
van Blijswijk, M. (author)
In dit artikel wordt een interview beschreven met mevrouw Dresens, die werkzaam is bij de afdeling P & O van het GAK in Amsterdam. Stilgestaan wordt bij het uitblijven van preventieve leeftijdsbewuste beleidsmaatregelen. Ook wordt ingegaan op oorzaken van uitval van zowel jongere als oudere werknemers. Ziekteverzuimbeleid, loopbaanbeleid, goede...
article 1993
document
Pot, F.D. (author)
In deze inaugurele rede schetst dr. F.D.Pot de geschiedenis van produktieconcepten en methoden van produktieorganisatie, en de invloed daarvan op de kwaliteit van de arbeid. Achtereenvolgens komen aan bod de klassieken Smith, Marx, Weber en Taylor; vervolgens Fordisme, Human Relations, Sociotechniek, de Japanse produktieorganisatie en de 'Lean...
public lecture 1993
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Gründemann, R.W.M. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Vaas, S. (author), Vink, P. (author)
De overheid neemt als werkgever een bijzondere plaats in met betrekking tot de terugdringing van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De overheid is immers eigen risico-drager omdat voor ambtenaren de Ziektewet en de WAO niet gelden, maar een invaliditeitspensioensregeling van toepassing is. Deze afwijkende structuur vereist daardoor een...
report 1993
Searched for: subject%3A%22Humanisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(101 - 120 of 187)

Pages