Searched for: subject%3A%22HRM%22
(21 - 40 of 82)

Pages

document
Nauta, A. (author), van de Ven, C. (author), Halewijn, I. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Medewerkers worden in het INK-managementmodel gezien als bron van opbrengsten én als belanghebbenden bij de organisatie waarin zij werken. Organisaties kunnen excelleren bij de gratie van medewerkers die excelleren. In deze Speciale Uitgave Kwaliteit van Human Resource Management worden bouwstenen aangedragen voor HRM dat voeding en uitwerking...
book 2005
document
Korevaar, K. (author), de Laat-van Amelsvoort, D. (author), Oeij, P. (author), Winthagen, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In het Akkoord Arbeidsvoorwaarden sector Politie (2001-2003) zijn door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de vakorganisaties afspraken gemaakt over het project capaciteitsmanagement bij de politie (CMP). Dit project heeft als doel om meer ‘rust in het rooster’ van politiemedewerkers te creëren. Vanuit de perceptie...
report 2005
document
van Dalen, E.J. (author), Nuyens, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Intimidatie en agressie en geweld op het werk kunnen leiden tot gevoelens van onveiligheid en ziekteverzuim. Bepalingen in de Arbowet hebben onvoldoende effect op beleidsvorming ter voorkoming van ongewenste omgangsvormen. Goede praktijkvoorbeelden van beleid tegen ongewenst gedrag kunnen inspirerend werken. In dit artikel zijn uit...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Korver, T. (author), Oeij, P. (author), Jongkind, R. (author), Teunen, J. (author)
Deze brochure is het eindproduct van het project ‘Lerend Netwerk’. Het is een onderdeel uit Age Unlimited (2003 – 2005): een gezamenlijk project van sociale partners in de grafimediabranche en Kenniscentrum GOC. Doelstelling was ervaren vakmensen voor het grafimediabedrijf te behouden, de inzetbaarheid van deze werknemers te vergroten en hun...
other 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Evers, G.H.M. (author), Korver, T. (author), von Bergh, M. (author), Stark, K. (author)
Het thema bevordering van arbeidsproductiviteit staat hoog op de politieke en maatschappelijke agenda. Daarbij gaat het om uiteenlopende zaken, zoals de relatie met beloning, productiviteit binnen teams, en ook de relatie tussen productiviteit en werktijd. In deze publicatie staat de relatie tussen productiviteit en werktijd centraal. Onderzoek...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verschuren, C. (author)
Op 1 juli 2005 verandert de Arbo-wet. Organisaties mogen dan zelf hun arbodienstverlening regelen mits zij deskundige ondersteuning inhuren. Een arbodienst inhuren hoeft niet meer. Een combinatie van een HRM-aanpak met toepasbare adviezen, de eigen regie voeren en arbodeskundigen inhuren die de organisatie kennen, kan goed uitwerken.
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van de Ven, C. (author), Nuyens, M. (author), Stark, K. (author), van Schie, J. (author), van Sloten, G.C. (author)
Mensen zijn het grootste kapitaal van organisaties. De vraag is echter hoe dat kapitaal optimaal benut kan worden. Met name in organisaties met een grote diversiteit aan medewerkers is dat niet vanzelfsprekend. Het beste halen uit medewerkers betekent rekening houden met hun waarden, normen, wensen en behoeften, en die verschillen meer naarmate...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Peeters, M.C.W. (author), Nauta, A. (author), de Jonge, J. (author), Schalk, R. (author)
Nederland ontgroent en vergrijst in snel tempo. Dit heeft ertoe geleid dat de oudere werknemer (weer) op de wetenschappelijke agenda staat. Arbeidsorganisaties zullen in toenemende mate te maken krijgen met oudere arbeidskrachten. In deze inleiding op het themanummer wordt aandacht besteed aan vier vragen die relevant zijn voor de toekomst van...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Leede, J. (author), Looise, J.K. (author)
In dit artikel worden de verbanden onderzocht tussen innovatiemanagement en human resource management. Over beide concepten is al veel nagedacht en geschreven, maar in hun ondelinge samenhang is er nog geen geschikt conceptueel raamwerk voorhanden. Het doel van de auteurs is om in enkele stappen zo'n geintegreerd raamwerk te ontwikkelen. Hun...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R. (author)
Inzetbaarheidbeleid is onmisbaar om de werknemers gezond en gemotiveerd te laten werken. Dit kan door: werken met preventieve en curatieve activiteiten; integraal gezondheidsmanagement; en goed werkgeverschap. Inzetbaarheidsbeleid moet de komende jaren hoger op de agenda komen, want de verwachting is dat bij ongewijzigd beleid het aantal slecht...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), Gründemann, R. (author), van Dalen, E.J. (author), Jongkind, R. (author)
TNO voert in het kader van het kennisinvesteringsprogramma op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vierjarig onderzoeksprogramma uit naar goed werknemerschap en goed werknemerschap. De doelstelling is tweeledig. In de eerste plaats theoretisch: het emperisch toetsbaar maken van de begrippen met het oog op nader...
article 2005
document
de Vries, S. (author), Nauta, A. (author), Wortel, E. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Dit hoofdstuk van het Jaarboek Personeelsmanagement gaat over de inzetbaarheid (employability) in relatie tot gezondheid van werknemers. Na de inleiding worden de resultaten weergegeven van een vragenlijstonderzoek onder de abonnees op het vakblad Gids voor Personeelsmanagement. Het onderzoek geeft een beeld van de actualiteit in organisaties...
bookPart 2004
document
Piek, P. (author), Reijenga, F. (author), TNO Arbeid (author)
Human Resources Management (HRM) krijgt steeds meer te maken met het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers met arbeidshandicaps of andere gezondheidsproblemen. De arbeidspopulatie is aan het vergrijzen en ouderen hebben nu eenmaal een grotere kans op gezondheidsproblemen. Daarnaast zal het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel alleen een...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Piek, P. (author), Reijenga, F. (author)
book 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Verburg, R. (author), Gründemann, R. (author)
Effectief loopbaanbeleid is niet alleen het invoeren van nieuwe instrumenten. Hoewel het vaak verleidelijk is om iets nieuws te proberen, is het beter om het loopbaanbeleid consistent te houden met de overige HRM-onderdelen.
article 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R. (author)
Werkgevers die actief beleid voeren ten aanzien van de inzetbaarheid, werken zo aan gezonde en duurzaam inzetbare werknemers. In dit artikel worden de resultaten van een enquête voor het Jaarboek Personeelsmanagement 2004 kort weergegeven. Inzetbaarheidsactiviteiten zijn te verdelen in curatieve activiteiten (zoals tijdelijk korter werken,...
article 2004
document
van Sloten, G. (author), Nauta, A. (author)
Arbeidsuitval om psychische redenen start vaak met één of andere vorm van onbalans tussen de wensen van de medewerker en de werksituatie. De veronderstelling van de auteurs van dit artikel is dat het gedrag in reactie op dergelijke onbalans kan bepalen of deze wordt hersteld of juist uitmondt in verzuim. Bovendien verwachten de auteurs dat...
article 2004
document
Ruel, H.J.M. (author), de Leede, J. (author), Looise, J.C. (author)
Dit hoofdstuk uit het boek 'ICT, arbeid en organisatie' gaat in op de relatie tussen ICT en het management van arbeidsrelaties. Doel van dit hoofdstuk is te beschrijven hoe ICT en het management van arbeidsrelaties binnen organisaties zich tot elkaar verhouden. Daarbij gaat het om de confrontatie tussen het ideaalbeeld, zoals dat uit (normatieve...
bookPart 2003
document
Wiezer, N. (author), Franck, E. (author), de Kleijn, E. (author)
Dit veertiende hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden'. In dit hoofdstuk wordt het begrip 'leidinggeven' beschreven in relatie tot het aandachtsgebied 'medewerkers' uit het INK-managementmodel. Het...
bookPart 2003
Searched for: subject%3A%22HRM%22
(21 - 40 of 82)

Pages