Searched for: subject%3A%22Gezondheidszorg%22
(61 - 80 of 172)

Pages

document
van Vuuren, C.V. (author), van Gent, M.J. (author), Frank, N.C.M. (author)
This paper was presented at the tenth Congress on Work and Organizational Psychology (EAWOP Congress) in Prague (May 16-19, 2001) and is based on a study among 1,600 employees in health care and welfare institutions, to find out what these institutions do about absenteeism and to see if whatever they do has the desired effect. The institutions...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Bezemer, W. (author), Beune, E. (author), Bosch, K. (author), Douwes, M. (author), Evers, G. (author), Frielink, S. (author), Knibbe, H. (author), Knibbe, N. (author), Meeuwsen, M.J. (author)
Dit onderzoek geeft een overzicht van de stand der techniek te geven ten aanzien van de volgende arbeidsrisicogebieden in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ): de fysieke belasting, de psychosociale belasting, agressie en onveiligheid in GGZ-instellingen, en in het bijzonder agressie en onveiligheid in crisisdiensten en verslavingszorg. Het...
book 2001
document
TNO Arbeid TNO Voeding (author), Tijssen, S.C.H.A. (author), Hilhorst, S.K.M. (author), Miedema, E.P. (author), Kromhout, H. (author)
Naar aanleiding van het verschijnen van het rapport "Reproductietoxische effecten bij ziekenhuispersoneel" van april 1999, heeft de Staatssecretaris van SZW aan de Tweede Kamer toegezegd beleidsregels op te stellen voor de beheersing van de blootstelling aan cytostatica. Als basis voor de beleidsregels was het nodig de huidige stand van de...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Smulders, P.G.W. (author), Otten, F.W.J. (author), Andries, F. (author)
Loontevredenheid wordt slechts ten dele verklaard door loonhoogte. Zowel op bedrijfsniveau als op bedrijfstakniveau blijken zaken als werkdruk, emotionele belasting en gebrek aan ondersteuning werkenden ontevreden te maken. Duidelijk is dat die arbeidsontevredenheid omgezet wordt in ontevredenheid over inkomens. Goede werkomstandigheden zijn dus...
article 2001
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van de Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA) en de Stichting AWO heeft TNO Arbeid twee onderzoeken uitgevoerd: het OSA-onderzoek naar ziekteverzuim in de sector zorg en welzijn en het AWO-onderzoek naar arbeidsongeschiktheid en reïntegratie in de welzijnssector. Uitgangspunt van beide onderzoeken was de vraag wat...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Piek, P. (author), Halewijn, I. (author), van Niekerk, M. (author), van Vuuren, T. (author)
TNO Arbeid heeft in opdracht van de Stuurgroep AVR onderzocht of een verzuimmonitor een haalbare en wenselijke optie is voor het realiseren van de ambities ten aanzien van verzuimmonitoring, zoals die door de sector in het CAWJ en het Meerjarig beleidskader 2000-2004 zijn uitgesproken. In dit rapport wordt een overzicht gepresenteerd van tien...
report 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Westhoff, M.H. (author), Bloem, B. (author), Hopman-Rock, M. (author)
In Nederland zijn de afgelopen jaren acht innovatieve projecten (Ageing Well) ontwikkeld gericht op gezondheids - welzijnsbevordering van senioren. Deze projecten zijn gebaseerd op het zogenoemde voor en door ouderen principe; dit betekent dat senioren worden ingezet als voorlichters, adviseurs of ondersteuners van ouderen. Nadat de...
report 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
Deze publicatie bevat achtergrondstudies bij het advies Gezond zonder zorg. Ter voorbereiding van het advies zijn verschillende achtergrondstudies uitgevoerd door het secretariaat van de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg en door medewerkers van TNO en de NSPH. Deze publicatie bevat de volgende deelstudies: a) beleidsanalyse facetbeleid. Deze...
book 2000
document
Reijenga, F.A. (author), Bos, J. (author), Dekker, G. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Halewijn, I.A.M.J. (author), Meijers, L. (author)
In dit boekje wordt uiteengezet wat reïntegratie betekent, waarom een zorgsysteem voor reïntegratie nodig is en welke investering een zorgsysteem vraagt. De verschillende fases van de introductie komen aan de orde: de beoordeling; besluitvorming en planning; organisatie en uitvoering; en evaluatie. Het boekje bevat tips en vragenlijsten die...
book 2000
document
Willems, J.H.B.M. (author)
Sociaal geneeskundigen vervullen een belangrijke rol op het grensvlak van curatief werkende artsen en niet-medici zoals arbeidshygiënisten en psychologen. Zij nemen een geheel eigen plaats in in het veld van arbeid en gezondheid. Het College voor Sociale Geneeskunde heeft ter verhoging van de kwaliteit van de beroepsuitoefening initiatieven...
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
De gezondheid van de bevolking is niet alleen het resultaat van preventie en zorg. Ook van beleid op andere terreinen dan de volksgezondheid gaan gezondheidseffecten uit. Deze kunnen door voegtijdige afstemming van beleid in gunstige zin beïnvloed worden. Dat is de basis voor het voeren van een eigenstandig gezondheidsfacetbeleid, wat ten doel...
book 2000
document
Mulder, Y.M. (author), van Herten, L.M. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
report 2000
document
Kjellberg, K. (author), Johnsson, C. (author), Proper, K. (author), Olsson, E. (author), Hagberg, M. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
The aim of the study was to construct an observation instrument for description and assessment of nursing personnel's work technique in patient transfer tasks with regard to musculoskeletal health and safety, and to evaluate the validity and reliability of the instrument. The instrument consists of 24 items arranged in three phases of a transfer...
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Westhoff, M.H. (author), Hopman-Rock, M. (author)
report 2000
document
Schaafsma, B. (author), Louwrier, N. (author)
Bedrijfsmaatschappelijk werk is weer een groeiende sector. Deskundige persoonlijke aandacht, gericht op luisteren en steun bij persoonlijke problemen zijn belangrijk in de moderne 24-uurseconomie met haar vele keuzemogelijkheden en hoge ambitieniveau. Bij de huidige krappe arbeidsmarkt is het bovendien in het belang van werkgevers om medewerkers...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R.J. (author), Buijs, P.C. (author)
In opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft TNO Arbeid twee onderzoeken uitgevoerd naar de samenwerking in de praktijk tussen behandelend arts en bedrijfsarts bij de sociaal-medische begeleiding van werknemers. Het eerste onderzoek is gehouden onder huisartsen en bedrijfsartsen. Deze publicatie behandelt de...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Reijenga, F.A. (author), Bos, J. (author), Dekker, G. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Halewijn, I.A.M.J. (author), Meijers, L. (author)
In dit boekje wordt uiteengezet wat reïntegratie betekent, waarom een zorgsysteem voor reïntegratie nodig is en welke investering een zorgsysteem vraagt. De verschillende fases van de introductie komen aan de orde: de beoordeling; besluitvorming en planning; organisatie en uitvoering; en evaluatie. Het boekje bevat tips en vragenlijsten die...
report 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Herten, L.M. (author), Reijneveld, S.A. (author), de Kleijn-de Vrankrijker, M.W. (author)
De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) is voornemens om in 1999 een advies uit te brengen onder de werktitel Gezondheid buiten de gezondheidszorg. Ter voorbereiding op de feitelijke advieswerkzaamheden heeft de Raad TNO Preventie en Gezondheid gevraagd om voor juni 1999 een achtergrondstudie te verrichten naar de mogelijke bijdrage van...
book 2000
document
TNO Arbeid (author), Bronkhorst, R. (author), van der Ploeg, G. (author)
In het kader van het deelprogramma "Preventie van arbeidsuitval" als onderdeel van Technologie & Samenleving (T&S Preventie) hebben Twynstra Gudde en TNO Arbeid een verkennend onderzoek uitgevoerd met als kernvraag: is er sprake van specifieke problematiek rond de introductie en het gebruik van technologische oplossingen voor...
report 2000
document
Neggers, H. (author), Ziekemeyer, M. (author), van Veldhuisen, A. (author), Smit, A. (author), Simons, J. (author)
Op verzoek van het Sociaal Overleg Ziekenhuiswezen heeft Stichting AWOZ een onderzoek laten doen naar de inzetbaarheid van jong en oud in de zorgsector: Inzet op leeftijd. De hieruit voortvloeiende uitkomsten en ontwikkelde maatregelen hebben geleid tot deze brochure. Directe aanleiding voor het onderzoek is dat de gemiddelde leeftijd van het...
book 1999
Searched for: subject%3A%22Gezondheidszorg%22
(61 - 80 of 172)

Pages