Searched for: subject%3A%22Gezondheidszorg%22
(41 - 60 of 172)

Pages

document
den Uijl, S. (author), Andriessen, S. (author)
Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in hoe op bedrijfsniveau het ziekteverzuim op effectieve en efficiënte wijze kan worden aangepakt. Daarbij is er vanuit gegaan dat er een verschil kan zijn tussen denken en doen. Daarom wordt ook aandacht besteed aan de processen die zich afspelen rond de verzuimbegeleiding van individuele...
book 2003
document
Piek, P. (author), de Bruin, M. (author)
In de Welzijnssector wordt hard gewerkt aan de terugdringing van ziekteverzuim en het verkleinen van de WAO-instroom. Met de invoering van de wet Verbetering Poortwachter is de noodzaak eens te meer onder de aandacht gebracht. De reïntegratiegids dient als hulpmiddel om reïntegratiebeleid te operationaliseren en uit te voeren. Deze...
book 2003
document
Hoejenbos, M.J.J. (author), Mulder, Y.M. (author), Reijneveld, S.A. (author), van Dommelen, P. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
TNO Preventie en Gezondheid heeft voor Defensie een Health Monitoring Instrument (HMI) ontwikkeld, waarbij ernaar gestreefd is een compacte vragenlijst op te stellen die een indicatie geeft van de algemene gezondheid van militair. Dit instrument wordt zes maanden na het einde van uitzending gebruikt en een deel van de vragen is expliciet gericht...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Jans, M.P. (author), Heinrich, J. (author), Bongers, P.M. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van het project "Arbeidsrelevante paramedische zorg in de reguliere eerste lijn: de stand van zaken". Het project is in december 2002 gestart in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen. In het rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de omvang en aard van arbeidsrelevante...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), van Putten, D.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
In deze studie wordt onderzocht of werkgebonden risicofactoren niet alleen samenhangen met verhoogd ziekteverzuim, maar of deze daarnaast statistisch zijn gerelateerd aan verhoogd huisarts- en specialistenbezoek. Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van de gegevens afkomstig uit het cross-sectionale Permanente Onderzoek van de Leefsituatie ...
article 2003
document
Lagerveld, S. (author), Cremer, R. (author)
Het begrip 'vraagsturing' binnen de sociale zekerheid wint terrein: in de gezondheids- en welzijnszorg is steeds meer en vaker sprake van een vraaggestuurde vorm van dienstverlening. De 'vraagsturingshype' zet zich voort bij de reïntegratie van arbeidsgehandicapten. Wat is de betekenis van vraagsturing eigenlijk op deze markt? Binnen de Wet SUWI...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sectoren zorg en welzijn. De werkgelegenheidsgroei in deze sectoren ligt al jaren boven het gemiddelde. Het aandeel van vrouwen werkzaam binnen deze sectoren is zeer hoog. Het ziekteverzuim binnen de zorg...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Anema, J.R. (author), van Amstel, R.J. (author)
Psychische klachten en klachten aan het bewegingsapparaat kunnen langdurig ziekteverzuim veroorzaken en vertegenwoordigden in 2001 samen bijna tweederde van de WAO-instroom. Inmiddels zijn er door de beroepsvereniging van de bedrijfsartsen, de NVAB, richtlijnen uitgebracht om de kwaliteit van het arbeidsgezondheidskundig handelen op dit front te...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, S. (author)
TNO Arbeid verstaat onder 'slimmer werken' met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat bereiken, waarbij medewerkers gevrijwaard blijven van gezondheidsrisico's als stress en RSI en waarbij zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor productiviteit, innovativiteit en gezondheid. In dit boek worden vijf praktijkvoorbeelden...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Weyers, M. (author)
Sinds juni 2001 bestaat de website van het Arbokenniscentrum voor Zorg en Welzijn. De website is gemaakt voor en door instellingen, dienstverleners en beleidsmakers in de sectoren Zorg en Welzijn. Centraal staat het verzamelen en uitwisselen van informatie en kennis van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en reïntegratie. De website biedt...
report 2003
document
Clarenbeek, J. (author), Miedema, E. (author)
Dit artikel is gebaseerd op het resultaat van een onderzoeksproject in 2001, uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) als onderdeel van het onderzoeksprogramma 'Werk in de informatiemaatschappij'. Deze bijdrage werd in het Engels gepresenteerd met als titel 'Catching up or staying behind' op het...
bookPart 2002
document
TNO Arbeid (author), Anema, H. (author), Buijs, P. (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Deze leidraad geeft aanwijzingen voor het handelen van de huisarts en bedrijfsarts bij (samenwerking bij) de sociaal medische begeleiding. Altijd geldt echter dat de patiënt mede de inhoud van die samenwerking bepaalt en daarbij een centrale, actieve rol heeft. Tevens is de patiënt de voornaamste bron van informatie over zijn gezondheidsklachten...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Klomps, A.J. (author), Overbeek, A.H. (author)
In opdracht van de Sector Fondsen Zorg en Welzijn is in de periode 1999-2000 het 'Zelfdiagnose-instrument voor de meting van oorzaken van werkdruk' ontwikkeld. Als een vervolg hierop is besloten om een pilotstudie te starten met als doel het instrument te toetsen in de praktijk en het vervolgens te verfijnen (2000-2002). Samenvattend hebben in...
report 2002
document
van Vuuren, C.V. (author), van Gent, M.J. (author), Smit, A.A. (author)
In Dutch health care and welfare institutions 75% of the employees are women. On the whole, women are more frequently absent because of illness than men. In the Dutch health care and welfare sector workplace absenteeism is in fact higher than the national average: in 1997 the national average was 5.1 per cent, compared to 8.2 per cent in health...
book 2001
document
van der Drift, D.W. (author), Moonen, C.L.M. (author), TNO Arbeid (author)
Dit boekje is bedoeld voor zorginstellingen als draaiboek om tot een optimale samenwerking met hun arbodienst te komen. Daarvoor zijn vier essentiële stappen nodig: (1) het formuleren van de eigen ambities en de behoeften aan ondersteuning; (2) het selecteren van de arbodienst die de gewenste ondersteuning kan leveren; (3) het contracteren van...
other 2001
document
van Vuuren, C.V. (author), Smit, A.A. (author), van Gent, M.J. (author), Andriessen, S. (author), TNO Arbeid (author)
In het kader van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Zorgsector en het Convenant Arbeidsmarktbeleid Welzijn en Jeugdhulpverlening heeft TNO Arbeid in opdracht van de OSA onderzoek naar de aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie door zorg- en welzijnsinstellingen en de invloed daarvan op het ziekteverzuim. Het onderzoek vond plaats onder 35...
book 2001
document
Smit, A. (author)
Het is al langer bekend dat een organisatiecultuur van grote invloed kan zijn op het verzuim. Dit blijkt ook uit een recent onderzoek naar de aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie in de sector zorg en welzijn. Het probleem van het verzuim en de hoge WAO-instroom van medewerkers in de zorg, met name vrouwen, is dan ook complex. Ruim de...
article 2001
document
Meijers, L.P. (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Rietsnijder, H.C. (author)
Het proces en de resultaten van een succesvolle vernieuwing van het verzuim- en reïntegratiebeleid in De Amerspoort, een instelling voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, staan in dit artikel centraal. Het ideeëngoed getiteld "Het zorgsysteem voor reïntegratie" vormt daarbij het uitgangspunt. Uit eerdere...
article 2001
document
Glastra, F. (author), Meerman, M. (author), de Vries, S. (author), van IJssel, M. (author)
Organisaties beginnen zich in te stellen op de culturele diversiteit van arbeids- en afzetmarkten. Het artikel poogt de verschillen in ontwikkeling naar multiculturaliteit te bepalen binnen twee sectoren: de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en justitiële instellingen. In beide sectoren is de aandacht gericht op het aspect van...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Smit, A.A. (author)
In deze paper van parallelsessie 2.1 'Participatie: scholing, zorg en arbeidsplicht' op het Symposium 2001 "Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001" komt het thema "Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen" aan de orde. De arbeidsmarktparticipatie van...
book 2001
Searched for: subject%3A%22Gezondheidszorg%22
(41 - 60 of 172)

Pages