Searched for: subject%3A%22Gevaarlijk%255C%2Barbeidsomstandigheden%22
(1 - 20 of 45)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koppes, L. (author), de Vroome, E. (author), Mol, M. (author), Janssen, B. (author), van den Bossche, S. (author)
Weergave van de bevindingen uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA); dat is een grootschalige enquête onder werknemers in Nederland. In 2008 voerden TNO, het CBS en TNS NIPO de vijfde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Evenals de NEA 2007 heeft de NEA 2008 een brede focus op arbeid. Arbeidsomstandigheden,...
report 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Koppes, L.L.J. (author), Granzier, J.J.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Eind 2007 voerden TNO en CBS de vierde Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, met financiële steun van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Circa 23.000 werknemers deden mee aan het onderzoek, dat deel uitmaakt van het meerjarenprogramma Innovatie van Arbeid (2007-2010) van TNO. Terwijl eerdere edities van de NEA zich...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author)
Eind 2006 is het onderzoeksproject Aanrijdgevaar Wegwerkers gestart. De meeste werkzaamheden daarvan zijn uitgevoerd in de eerste helft van 2007 door TNO Kwaliteit van Leven en Consument en Veiligheid in opdracht van en in samenwerking met Van den Berg Infrastructuren. Het project bestaat uit verschillende onderzoeken waarvan de opzet en...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwanikken, A.L.J. (author), Jongen, M.J.M. (author)
Ondanks de sterk toegenomen aandacht voor veiligheid blijkt uit gebeurtenissen als de explosie in Enschede en de brand in Volendam, dat er nog steeds verborgen oorzaken van onveiligheid bestaan. Dit was voor het ministerie van Sociale Zaken mede aanleiding om samen met TNO Kwaliteit van Leven een meerjarig onderzoek te starten naar nieuwe...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), van den Bossche, S. (author), Blatter, B. (author), Venema, A. (author), de Vroome, E. (author)
Het huidige beleid van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is erop gericht dat werkgevers en werknemers, uitgaande van doelvoorschriften in de arboregelgeving, zelf invulling geven aan het bereiken van een veilige en gezonde werkomgeving. Deze ruimte voor maatwerk prikkelt de zelfwerkzaamheid en moet leiden tot effectiever...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), van Vuuren, C.V. (author)
Dit onderzoek maakt onderdeel uit van de Nationale Enquete Arbeidsomstandigheden 2003. Centraal staat de vraag in welke mate de onderzochte persoon het ontstaan van zijn of haar klachten toeschrijft aan het werk en of er een statistisch verband is tussen groepen die blootstaan aan arbeidsrisico's en in welke mate deze groepen verzuimen....
report 2005
document
Koningsveld, E.A.P. (author), Houtman, I.L.D. (author)
An estimate of the multiple costs incurred by workplace accidents, illnesses and long-term absence puts the amount at 3% of total GNP in the Netherlands. Musculoskeletal disorders and psychosocial diseases are responsible for 83% of the cost of work-related health issues.
report 2004
document
Hildebrandt, V.H. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
The Dutch Musculoskeletal Questionnaire (DMQ) is the subject of the 5th chapter of the Handbook of human factors and ergonomics methods. The DMQ allows ergonomists and occupational health professionals to measure work-related musculoskeletal risk factors and symptoms in worker populations in a quick yet standardized way. There are a standard...
bookPart 2004
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet om via periodieke peilingen te volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk van de arbodiensten werkt. Dit is het verslag van de vijfde peiling, gehouden tussen januari 2004 en juli 2004. Aan de peiling hebben 86 diensten of vestigingen van diensten...
report 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid staan volop in de belangstelling. In veel arbeidsorganisaties maakt het verzuim- en reïntegratiebeleid tegenwoordig integraal deel uit van het HRM- of personeelsbeleid. Inzetbaarheid, daar gaat het allemaal om. De focus ligt in dit hoofdstuk bij het beleid van de werkgever ten aanzien van inzetbaarheid en...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), van Putten, D.J. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
In deze studie wordt onderzocht of werkgebonden risicofactoren niet alleen samenhangen met verhoogd ziekteverzuim, maar of deze daarnaast statistisch zijn gerelateerd aan verhoogd huisarts- en specialistenbezoek. Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van de gegevens afkomstig uit het cross-sectionale Permanente Onderzoek van de Leefsituatie ...
article 2003
document
TNO Bouw TNO Arbeid (author), Bigaj-van Vliet, A.J. (author), Kwantes, J.H. (author), Maas, N. (author), Timmerman, J. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Zwanikken, A.L.J. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO onderzoek verricht naar de risico's van arbeid tijdens bouw en gebruik van ondergrondse bouwwerken. De doelen van het onderzoek zijn het in kaart brengen van de risico's, en na te gaan welk wettelijk kader voorhanden is voor ondergrondse arbeid. In dit rapport worden...
report 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid staan volop in de belangstelling. Op 1 april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter ingevoerd, het nieuwste middel om de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers in het management van verzuim- en reïntegratievraagstukken te accentueren. In veel arbeidsorganisaties maakt het verzuim- en...
bookPart 2002
document
TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author)
Improvement of safety and health in the workplace can bring economic benefits for both the individual worker, company and the society as a whole. Employers and decision makers can be convinced of the profitability of improving working conditions by making financial and economic estimations. This booklet shows how to make an economic estimation...
book 2002
document
Gründemann, R.W.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
De Wet Verbetering Poortwachter, die op 1 april inging, is er gekomen om het nog steeds stijgende aantal arbeidsongeschikten terug te dringen. Bedrijven proberen met arbvo-convenanten de werkdruk binnen vijf jaar met tien procent te verminderen. Volgens de P&O-ers zelf schuilt er veel risico voor de gezondheid van de werknemer in het werktempo...
article 2002
document
Hildebrandt, V.H. (author), Bongers, P.M. (author), van Dijk, F.J. (author), Kempers, H.C.G. (author), Dul, J. (author)
The article describes the Dutch Musculoskeletal Questionnaire (DMQ) for the analysis of musculoskeletal workload and associated potential hazardous working conditions as well as musculoskeletal symptoms in worker populations. Its qualities are explored using a database of 1,575 workers in various occupations who completed the questionnaire. The...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), Marquart, H. (author), Noy, D. (author), Oostendorp, Y. (author)
Deze praktijkgids gaat over het inventariseren en evalueren van risico's van toxische stoffen. In deze praktijkgids wordt de term toxische stoffen gebruikt voor alle gassen, dampen, vloeistoffen en vaste stoffen, al dan niet in mengsels, die kunnen leiden tot hinder of schade van de gezondheid van werknemers. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author)
Inzicht in economische aspecten van arbeidsomstandigheden kan helpen werkgevers aan te zetten tot het voeren van een beleid dat gericht is op beperking van arbeidsuitval. Het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid gevraagd in beeld te brengen welke mogelijkheden er zijn om kosten en rendement op microniveau in kaart te brengen. Het eindresultaat is...
report 2000
document
Houtman, I.L.D. (author)
Met een vergrijzende en ontgroenende beroepsbevolking moeten organisaties zuinig zijn op hun werknemers. Maar hoewel de investeringen in arbomaatregelen toenemen, ontwikkelt met name de werkdruk zich in ongunstige zin. Op de lange termijn bezien vormt dit een belangrijk signaal. Ook het toenemende aantal RSI-klachten moet zorgen baren. Dit...
article 2000
document
TNO Arbeid (author), Bronkhorst, R. (author), van der Ploeg, G. (author)
In het kader van het deelprogramma "Preventie van arbeidsuitval" als onderdeel van Technologie & Samenleving (T&S Preventie) hebben Twynstra Gudde en TNO Arbeid een verkennend onderzoek uitgevoerd met als kernvraag: is er sprake van specifieke problematiek rond de introductie en het gebruik van technologische oplossingen voor...
report 2000
Searched for: subject%3A%22Gevaarlijk%255C%2Barbeidsomstandigheden%22
(1 - 20 of 45)

Pages