Searched for: subject%3A%22Gemeenten%22
(1 - 20 of 39)

Pages

document
Hazelzet, A.M. (author), Otten, W. (author)
De afdeling Werk en Inkomen (W&I) van de gemeente Leiden is sinds 2015 bezig met een verbreding van haar werkzaamheden, waarbij naast rechtmatigheid ook de begeleiding naar werk (doelmatigheid) de aandacht krijgt. W&I zoekt sindsdien naar manieren om het methodisch handelen van haar klantmanagers te stimuleren. Zo volgden drie senioren in 2016...
report 2021
document
Boersmans, S. (author)
Het vraagstuk hoe sociale diensten invulling kunnen geven aan methodisch werken leeft sterk binnen gemeenten. Methodisch werken betekent doelgericht handelen op basis van een binnen de beroepsgroep geaccepteerde methodiek. De effectiviteit van de methode is zoveel mogelijk op bewijs gebaseerd: dat betekent dat de effectiviteit onderzocht is....
other 2021
document
Koopmans, L. (author), van den Bergh, R. (author), Kraan, K. (author), Sanders, J. (author)
De komst van digitalisering heeft een grote invloed op het werk: taken en rollen veranderen of verdwijnen, en nieuwe werkzaamheden ontstaan. Werk wordt niet alleen anders, maar vaak ook complexer. Dit komt mede doordat routinematige taken meestal uit functies verdwijnen en nieuwe complexere taken, die een hoger werk- en denkniveau vereisen, aan...
report 2021
document
Raaijmakers, F. (author), Klein Velderman, M. (author)
This article presents results of an evaluation of two local initiatives to support preventive youth healthcare services. Youth mental health specialists were appointed by the municipalities of Nijmegen and Renkum with the aim of 1) strengthening collaboration within the social domain (i.e., school, youth mental healthcare, social team, general...
article 2020
document
Detmar, S.B. (author), de Wolff, M. (author)
De eerste 1000 dagen van een kind zijn cruciaal voor een gezonde ontwikkeling èn de ontplooiing en kansen op latere leeftijd. Door ouders zo vroeg mogelijk van de juiste adviezen te voorzien en bijvoorbeeld snel in te grijpen bij beginnende problematiek, kan de ontwikkeling van een kind bijgestuurd worden. Zo wordt voorkomen dat zwaardere zorg...
report 2019
document
Tigchelaar, C. (author), Winters, E. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Huygen, A.E.H. (author), Brus, C.V. (author)
Om de Nederlandse ambities voor verduurzaming te bewerkstelligen zal volgens projecties in de komende 30 jaar een groot deel van de warmtevraag in de gebouwde omgeving moeten worden ingevuld met behulp van warmtenetten (PBL, 2019). Gemeenten hebben in het vormgeven van de warmtetransitie een regierol gekregen (Rijksoverheid, 2019). In dit...
report 2019
document
van der Klauw, M. (author), van Egmond, M. (author)
In Gouda zijn binnen de gebiedsgerichte sociaal teams sociaal makelaars werkzaam die de taak hebben om verbindingen te maken tussen het sociaal team, kwetsbare inwoners en wijkinitiatieven om hiermee de sociale cohesie in de wijk te versterken. In deze handreiking nemen we u mee in de wereld van de sociaal makelaar zoals ingezet in Gouda. Het...
book 2018
document
van den Eerenbeemt, J. (author), Putnik, K. (author), Hazelzet, A.M. (author)
In een inclusieve innovatieve regio innoveren de overheid, het bedrijfsleven, on-derwijs- en onderzoeksinstellingen gezamenlijk, met als doel zowel economische bloei als maatschappelijke participatie van zoveel mogelijk mensen. Dit wordt ook wel “shared value creation” genoemd. Met het Inclusieve en Innovatieve Regio’s (IIR) wil TNO een bijdrage...
report 2017
document
Pannebakker, N. (author)
Sinds 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg voor jeugd. Eén gezin, één plan wordt in vrijwel alle gemeenten ingezet, hoewel de naam soms anders is. Jeugdteams, wijkteams, zorgcoördinatie, regisseurs: de kern is dat professionals èn het gezin zelf met elkaar samenwerken op basis van een gezamenlijk plan, onder regie van de...
other 2017
document
Pannebakker, N. (author)
In de zorg voor jeugd is veel te doen rond multiprobleemgezinnen. Dit zijn gezinnen waarin sprake is van meervoudige en complexe problematiek. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de zorg voor jeugd, tot wel 86% van het totale budget, zich richt op deze gezinnen.
other 2017
document
Pannebakker, N. (author)
In de zorg voor jeugd is veel te doen rond multiprobleemgezinnen. Dit zijn gezinnen waarin sprake is van meervoudige en complexe problematiek. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de zorg voor jeugd, tot wel 86% van het totale budget, zich richt op deze gezinnen.
other 2017
document
van Hemert, D. (author), van Wonderen, R. (author), Muskee, T. (author)
Een toolkit en een database met evaluatieresultaten kunnen professionals helpen om effectieve interventies tegen radicalisering te selecteren en te evalueren. Beide zijn ontwikkeld door het Europese project IMPACT Europe. In 2016 draait een pilot waarin de politie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam met veiligheidspartners toolkit en database...
article 2016
document
den Hengst, M (author), de Vries, R. (author), Rouwenhorst, E. (author), de Vries, A. (author), van den Berg, R. (author), Arnold, H. (author)
In Den Haag moet het project BART! een digitaal verbindingsmiddel worden. Het moet ervoor zorgen dat politie, gemeente en burgers samen verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een veilige leefomgeving. Hoe zijn de eerste ervaringen in de wijk Bouwlust?
article 2016
document
Gemeentes krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het terrein van werk en inkomen. Met het programma Monitoring van Arbeid maakt TNO tot in detail inzichtelijk wat de belangrijke onderwerpen in een gemeente zijn.De cijfers ondersteunen gemeentelijke regio's om zicht, en daarmee grip te krijgen op de stand van zaken in hun regio....
other 2014
document
Polstra, L. (author), Vanschoren, J. (author), van Berkel, R. (author), van Emmerik, M. (author)
Op basis van deze uitgevoerde onderzoeken onder klanten, klantmanagers, re-integratiecoaches van sociale werkvoorzieningen en werkgevers zijn de onderzoekers tot het inzicht gekomen dat naast vakinhoudelijke kenns en vaardigheden generieke vaardigheden een even belangrijke rol spelen bij het versterken van het vakmanschap. Generieke vaardigheden...
book 2014
document
van Emmerik, M.L. (author), de Jong, T. (author), Brouwer, P. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft behoefte aan kennis over de huidige invulling van social return door gemeenten in Nederland. Daarom heeft het ministerie aan TNO gevraagd om in kaart te brengen hoe de gemeenten op dit moment omgaan met social return. Het gaat dan om vragen als hoe vaak gemeenten social return toepassen,...
report 2014
document
Andriessen, S. (author), Giesen, F. (author), van Wijk, E. (author)
MKB-Infra verbetert social return met gemeentenVeel gemeenten passen tegenwoordig bij aanbestedingen social-return toe. Dat helpt meer uitkeringsgerechtigden in bedrijven aan het werk. MKB-bedrijven in de Infra nemen hun maatschappelijke rol actief op en leiden jongeren en werklozen op tot vakmensen. TNO hielp MKB-Infrabedrijven bij het...
report 2012
document
van der Klauw, M. (author), Keijzer, L. (author)
report 2011
document
Andriessen, S. (author), Brouwer, P. (author), Smit, A. (author)
Social return, het maken van afspraken over arbeids- en stageplaatsen bij inkoop en aanbesteding, staat sterk in de belangstelling. In korte tijd is veel nieuwe kennis beschikbaar gekomen. Zo zijn er in de afgelopen maanden vier publicaties over de toepassing van social return door de overheid verschenen. TNO schreef er drie en voerde het...
article 2011
document
Brouwer, P. (author), Smit, A. (author)
Social return is sterk in opkomst. De rijksoverheid heeft besloten om met ingang van 1 juli 2011 bij inkopen en aanbestedingen ‘social return’ als contractvoorwaarde op te nemen. Het Brabants Expertisecentrum Socialer Ondernemen (BESO) bracht in dezelfde periode de handleiding ‘Social return bij inkoop voor gemeenten’ uit. Gemeenten passen al...
article 2011
Searched for: subject%3A%22Gemeenten%22
(1 - 20 of 39)

Pages