Searched for: subject%3A%22Gemeentelijk%255C%2Bbestuur%22
(1 - 16 of 16)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
De wet Sociale werkvoorziening wordt uitgevoerd door ongeveer negentig "monopolisten", de huidige SW-bedrijven. Deze krijgen daartoe opdracht van de ongeveer 440 Nederlandse gemeenten, die de uitvoering neerleggen bij één partij: het regionale SW-bedrijf. Dit komt mede omdat de wet de gemeenten tot nog toe verboden heeft om met meer dan één...
article 2008
document
Treur, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
In 2005 introduceerde de gewijzigde Arbowet de preventiemedewerker. In dit artikel wordt besproken hoe in de Gemeenten de invulling van deze arbofunctie tot nu toe verloopt. Uit de reacties en ervaringen uit workshops georganiseerd door het A+O fonds blijkt dat nog maar weinig gemeenten het organiseren van preventietaken goed vindt gaan. Door te...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Schipper, K. (author), Cremer, R. (author)
De modernisering van de WSW wordt per 1 januari 2007 van kracht. Met de moderniseringsslag beoogt de overheid: de WSW te behouden voor wie daarop aangewezen is; de beweging "van binnen naar buiten" te bevorderen; de regierol van de gemeenten te versterken én de financierings- en verantwoordingsstructuur te vereenvoudigen. Het wetsvoorstel om de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G. (author), van Scheppingen, A. (author)
Met het Arboconvenant Gemeenten heeft het A+O fonds vier werkboeken uitgebracht over de aanpak van de belangrijkste arbeidsrisico’s bij gemeenten. De hiervoorliggende nieuwe publicatie is een vervolg op de werkboeken. Daarin wordt de vraag behandeld op welke manier de aandacht voor en continuïteit in de verbetering van arbeidsomstandigheden in...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kwantes, J.H. (author)
De werkgever en de OR spelen een sleutelrol bij het vaststellen van de preventietaken. Deze handreiking is daarom geen blauwdruk, maar wijst op de overwegingen en aandachtspunten die van belang zijn om een juiste keuze te maken. Een keuze die aansluit bij de bestaande risico's en het bestaande arbobeleid van de organisatie. In die zin is het...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Otten, B. (author), Revenboer, A. (author)
Gemeenten zullen met de WWB, de aanstaande wijziging van de Wsw en de invoering van de WMO een krachtige regierol moeten oppakken om te voorkomen dat de lokale sociale zekerheid spaak loopt. Daarvoor is een integrale visie op de lokale arbeidsparticipatie gewenst. Vanuit deze visie is er tevens de noodzaak om het instrumentarium te innoveren....
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwinkels, W. (author)
In Nederland is de markt voor reïntegratie geprivatiseerd. UWV is sinds de invoering van de Wet SUWI in 2002 verplicht alle reïntegratietrajecten voor arbeidsongeschikten en werklozen in te kopen bij private partijen. Gemeenten kunnen nog voor een beperkt deel van hun budget gebruik maken van de vrije ruimte, maar zijn voor het overige verplicht...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author), Sanders, J. (author)
Met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) hebben gemeenten meer belang gekregen bij een goede samenwerking met werkgevers. Uit onderzoek komen een aantal factoren naar voren die belangrijk zijn in deze samenwerking: 1) weet waarom werkgevers meewerken; 2) breng de aanknopingspunten in kaart; 3) betrek werkgevers bij de plannen; 4)...
article 2005
document
van Sloten, G. (author), de Vries, S. (author)
In opdracht van het A+O fonds Gemeenten heeft TNO Arbeid onderzoek verricht naar het diversiteitbeleid van Nederlandse gemeenten. Het gaat hierbij met name om etnische diversiteit. Aanleiding voor het uitvoeren van het onderzoek was de recente afsluiting van een meerjarenproject ‘Diversiteit Loont’ van het A+O fonds Gemeenten. De foto die het A...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author), Sanders, J. (author)
Door de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) hebben gemeenten meer belang gekregen bij een goede samenwerking met werkgevers. Het betrekken van werkgevers bij arbeidsmarktbeleid blijkt echter in de praktijk niet gemakkelijk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Franck, E.J.H. (author), Schoonderwoerd, G. (author), Davits, R. (author)
Werkdruk is een vaak voorkomend arbeidsrisico bij gemeenten. In het Arboconvenant Gemeenten hebben de sociale partners met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan ook afspraken gemaakt om werkdruk terug te dringen. Uit de in 2002 uitgevoerde nulmeting arbeidsrisico's blijkt dat in nagenoeg alle gemeentelijke functies elementen...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Groenesteijn, L. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Wijma, J. (author)
Dit werkboek is bedoeld voor personen binnen gemeentelijke organisaties die een initiërende, beleidsvormende of controlerende taak hebben op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het boek beoogt handvatten te geven om de problemen ontstaan door fysieke belasting te herkennen, te weten welke grenzen daarvoor gelden en te helpen bij het kiezen van...
book 2003
document
Evers, G. (author), Hubert, A. (author), van der Kroft, F. (author), Nuyens, M. (author), Willemsen, M. (author), van der Sluijs, R. (author), Davits, R. (author), Rijcken, V. (author)
Sommige gemeentelijke ambtenaren komen in aanraking met agressief gedrag van klanten. De redenen voor dit agressieve gedrag zijn uiteenlopend. Zo wil de ene klant zijn frustratie uiten en wil de ander iets gedaan krijgen van de betrokken werknemer. Zulk gedrag is onacceptabel en gemeentebestuurders hebben dan ook de plicht om er alles aan te...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Fermin, B.M.F. (author)
In het kader van het kennisontwikkelingonderzoek "ICT en Sociaal Beleid" heeft TNO Arbeid in 2002 een onderzoek uitgevoerd naar de implementatie van een ICT-systeem (de IB-applicatie) voor sociale diensten dat gebruikt kan worden voor elektronische informatieoverdracht tussen sociale diensten en andere organisaties in of rond de sociale...
report 2003
document
Thie, A.M. (author), Loonstra, A. (author), van der Drift, D. (author)
De brochure gaat in op de mogelijkheden voor verbetering van inzet van arbodienstverlening en is door TNO Arbeid ontwikkeld in opdracht van het A+O fonds Gemeenten in het kader van het Arboconvenant Gemeenten. Met de brochure wordt beoogd gemeentelijke organisaties te ondersteunen bij het (her)contracteren en het opstellen van een Service Level...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author)
Dit onderzoek heeft ten doel vast te stellen hoe de commerciële reïntegratiemarkt zich heeft ontwikkeld op het vlak van kwaliteiten en kwaliteitsborging van de dienstverlening. Er is nagegaan hoe ver betrokken partijen zijn in het denken over kwaliteit, waar behoefte aan is en wat haalbaar is. Daartoe is in het najaar 2000 een oriënterend...
report 2001
Searched for: subject%3A%22Gemeentelijk%255C%2Bbestuur%22
(1 - 16 of 16)