Searched for: subject%3A%22Gehandicapten%22
(1 - 20 of 93)

Pages

document
Hinkema, M.J. (author), Schoone, M. (author), de Vries, B.R. (author)
Nachtzorg is een belangrijk onderdeel van de zorg aan mensen met een beperking. Een goede, veilige nachtrust is een essentieel element van een goede kwaliteit van leven. Toch is er weinig bekend over de huidige praktijk. Berichtgeving in de media is overwegend kritisch en stelt vraagtekens bij de veiligheid in de nacht. Instellingen in het veld...
report 2018
document
Smit, A. (author), Giesen, F. (author), Luijters, K. (author)
Onderzoek naar de pilot 'Regulier en SW'. De pilot 'Regulier en SW' is uitgevoerd door de Inclusief Groep in nauwe samenwerking met TNO. Doel van deze pilot was na te gaan of en zo ja hoe, het inzetten van reguliere krachten in (delen van) de Sociale Werkplaats (SW) de ontwikkeling en eventuele doorstroom van gesubsidieerde werknemers kan...
report 2012
document
Besseling, J.J.M. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C.W.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Dit katern handelt over de omvang, de oorzaken en de aanpak van arbeidsongeschiktheid. In talloze publicaties is gezocht naar oorzaken van het grote aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en geregeld worden er 'schuldigen' aangewezen. De politiek zou door interne tegenstellingen niet bij machte zijn dit probleem effectief aan te pakken. Deze...
bookPart 2009
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Post, H.E. (author), Keuning, F.M. (author), Maas-Calon, M.C.M. (author)
report 2009
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author)
Deze PS Special bevat een overzicht van de wettelijke maatregelen en re-integratie-instrumenten die tot doel hebben gedeeltelijk arbeidsgeschikte personen te (re)integreren op de arbeidsmarkt. De re-integratie-instrumenten zijn te vinden in de ZW, de Wet WIA, de WAO, de Wajong en de WAZ. Ook in het BW, de Arbowet, de Wet financiering sociale...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W. (author), Besseling, J. (author)
In hoeverre draagt arbeid als zelfstandige bij aan het realiseren van de verdiencapaciteit van gedeeltelijk arbeidsgeschikten en aan de uitstroom uit de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Dat is de hoofdvraag van dit onderzoek. Voor dit onderzoek zijn de Enquête beroepsbevolking (EBB)-bestanden van 2000 t/m 2006 gekoppeld aan de Administratie...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
De wet Sociale werkvoorziening wordt uitgevoerd door ongeveer negentig "monopolisten", de huidige SW-bedrijven. Deze krijgen daartoe opdracht van de ongeveer 440 Nederlandse gemeenten, die de uitvoering neerleggen bij één partij: het regionale SW-bedrijf. Dit komt mede omdat de wet de gemeenten tot nog toe verboden heeft om met meer dan één...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Besseling, J.J.M. (author), Klerkx, M. (author)
TNO Arbeid deed literatuuronderzoek naar de kenmerken van buitenlandse netto-effectiviteitsmetingen van instrumenten op het terrein van re-integratie. Het inzicht in deze ervaringen kan worden benut om de effectiviteit van het re-integratiebeleid voor arbeidsgehandicapten te verbeteren. In dit artikel komen enkele bevindingen aan de orde. Zo...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author), de Vos, E. (author), Wevers, C. (author)
In opdracht van het ministerie van SZW is onderzocht welke participatiemogelijkheden er zijn voor instromers in de Wajong en wat er nodig is om deze maximaal te benutten. Hierbij zijn 4 categorieën arbeidsmogelijkheden gehanteerd: Werken bij een reguliere werkgever, beschut werken, dagbesteding en geen participatie mogelijk. Voor het onderzoek...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hazelzet, A.M. (author), Piek, P. (author), Giesen, F.B.M. (author)
Om de besluitvorming over de toelating tot de sociale werkvoorziening uniform te laten verlopen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg met het CWI een beslistabel ontwikkeld. Die tabel bestaat uit elf beslisstappen. De beslisstappen monden uit in een besluit over de doelgroeptoewijzing, de indeling in...
report 2008
document
Hendriks, H. (author), Cremer, R. (author)
De Hersenstichting wil met het beschikbaar stellen van de Hersenbokaal organisaties voor het voetlicht brengen die mensen met een hersenaandoening maatschappelijk laten participeren. Het gaat om initiatieven op het gebied van zorg en revalidatie, wonen, werken, vrijetijdsbesteding, scholing en vervoer. In dit eerste jaar staat "arbeid" centraal....
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Hagen, B. (author), Andriessen, S. (author), te Peele, A. (author), Crone, M. (author), Kok, L. (author), de Vos, E. (author)
Ten behoeve van de ministerraad voert een interdepartementale projectgroep een beleidsverkenning uit naar de aard en achtergronden van het gebruik van regelingen voor kinderen en jongeren met fysieke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. De centrale vraag daarbij is waarom deze groep die gebruik maakt van extra ondersteuning op het...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lautenbach, H. (author), Cuijpers, M. (author), Kösters, L. (author)
Sinds april 2000 heeft het CBS, op verzoek van het ministerie van SZW, in de Enquête beroepsbevolking (EBB) vragen opgenomen over de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten. In de eerste Monitor Arbeidsgehandicapten zijn indicatoren ontwikkeld om arbeidsgehandicapten, hun aandoeningen en hun arbeidsgerelateerde kenmerken, in kaart te brengen....
book 2007
document
Sanders, J. (author), van Vuuren, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Neem nooit een WAO'er in dienst! Dit hardnekkige advies stoelt op niets, zo blijkt uit recent onderzoek van TNO Arbeid onder honderden leidinggevenden. Daaruit blijkt dat de voormalige arbeidsgehandicapten zich kunnen ontpoppen tot de "elite" van de werkvloer. Op motivatie scoren ex-Wao'ers beter dan de gemiddelde werknemer op hun afdeling of...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Andriessen, S. (author)
Deze factsheet geeft antwoorden op de meeste vragen van werkgevers die jongeren met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking in dienst willen nemen of al in dienst hebben. Voor deze laatste groep wordt ook het devies gegeven: "gewoon waar het kan, speciaal waar het moet". Want in veel zaken is een jongere met een beperking een...
other 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Wevers, C. (author)
Het moeizaam van de grond komen van begeleid werken in Nederland was voor de Meergroep aanleiding om TNO en TNS/NIPO te vragen hiernaar onderzoek te doen. Het project bestaat uit een case study van het begeleid werken via de Meergroep, een onderzoek onder werkgevers die begeleid werkers in dienst hebben via de Wsw en het voorliggende rapport....
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Wevers, C. (author)
Dit rapport vormt het derde en laatste onderdeel van het project Begeleid Werken dat de Meergroep heeft laten uitvoeren door TNO. Het project bestond uit een internationaal vergelijkende studie naar begeleid werken, een onderzoek onder Nederlandse werkgevers naar hun ervaringen met het begeleid werken en een case study van het begeleid werken...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author)
Begeleid werken bij een reguliere werkgever via de Wsw komt in Nederland moeizaam op gang. Belangrijke redenen om niet zo snel arbeidsgehandicapten in dienst te nemen zijn grote onbekendheid met de doelgroep én bestaande voorzieningen en regelingen om de ondernemingsrisico’s zo klein mogelijk te houden vormen. Voor de Meergroep was dit...
book 2006
document
Andriessen, S. (author)
Dat een gemeente zich actief inzet voor werkgelegenheid van groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, is al lang niet nieuw meer. Het is wél nieuw dat dit gebeurt vanuit een andere dienst dan sociale of economische zaken. En dat het gaat om de doelgroep jonggehandicapten, waarvoor een gemeente niet de eerste verantwoordelijkheid draagt,...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author), Fermin, B. (author)
Met de WWB en de WMO hebben gemeenten de taak om mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dat wordt echter steeds moeilijker. In dit artikel wordt ingegaan op het bevorderen van ondernemerschap in de sociale economie als strategie om zoveel mogelijk mensen actief te laten deelnemen aan de samenleving. Kenmerkend voor...
article 2006
Searched for: subject%3A%22Gehandicapten%22
(1 - 20 of 93)

Pages