Searched for: subject%3A%22Fysische%255C%2Bverschijnselen%22
(1 - 15 of 15)
document
TNO Bouw TNO Arbeid (author), Bigaj-van Vliet, A.J. (author), Kwantes, J.H. (author), Maas, N. (author), Timmerman, J. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Zwanikken, A.L.J. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO onderzoek verricht naar de risico's van arbeid tijdens bouw en gebruik van ondergrondse bouwwerken. De doelen van het onderzoek zijn het in kaart brengen van de risico's, en na te gaan welk wettelijk kader voorhanden is voor ondergrondse arbeid. In dit rapport worden...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de evenementensector. Deze sector houdt zich bezig met een grote verscheidenheid aan vermaak. Daardoor zijn ook de bedrijven die bij de uitvoering betrokken zijn zeer verschillend. De snelle groei van vooral...
report 2002
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de glas- en bouwmaterialenindustrie. In de glasindustrie bestaat doorgaans aandacht voor de arbeidsomstandigheden maar van een gericht beleid om deze factoren te beïnvloeden is echter vaak geen sprake. Bij...
report 2000
document
TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld voor de luchtvaartbranche. Werknemers aan boord van vliegtuigen lopen een groot gezondheids- en veiligheidsrisico als gevolg van de groei van het luchtverkeer en een nijpend tekort aan (geschikt) personeel. Veiligheid is in de luchtvaart enorm belangrijk....
report 2000
document
NIA TNO (author), Kwantes, J.H. (author), Hoogendijk, L. (author)
Gekoppeld aan de Arbowet bestonden in totaal 38 losse arbo- en veiligheidsbesluiten. Deze besluiten zijn samengevoegd tot één besluit, het Arbobesluit. Het Arbobesluit is in werking getreden op 1 juli 1997. Deze publicatie staat in een inleidend hoofdstuk in het kort stil bij het volgende: het Arbobesluit; de Arboregeling; beleidsregels en Arbo...
report 1997
document
Smulders, P.W.G. (author), op de Weegh, J.M.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Dit boek is ontwikkeld in opdracht van de Open Universiteit en maakt als zodanig deel uit van de cursus Arbeid en Gezondheid: risicofactoren. Het boek brengt in kaart welke risicofactoren momenteel werkenden bedreigen. In het eerste deel wordt de werkende met de niet-werkende bevolking vergeleken. Vervolgens worden in deel twee de belangrijkste...
book 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Vaas, S. (author), Nuess, U. (author), van Lingen, P. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de Stichting Opleidingsfonds Leerlingwezen Land- en Tuinbouw (SOLLT). Het onderzoek betreft de ervaringen van en met vrouwen in de groenvoorziening. De vraagstelling luidt: welke maatregelen gericht op verbetering van de fysieke arbeidsomstandigheden, de...
report 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Dijk, F.J.H. (author), van Dormolen, M. (author), Kompier, M.A.J. (author), Meijman, T.F. (author)
article 1990
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Dormolen, M. (author), Kompier, M.A.J. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Hertog, C.A.W.M. (author), Fortuin, R. (author)
In toenemende mate wordt blootstelling aan meerdere belastende factoren opgenomen in onderzoek naar arbeidsbelasting. Een aantal belangrijke concepten, modellen en methoden van analyse die hierbij een rol spelen, worden besproken. Aan de hand van een literatuuronderzoek worden de gepresenteerde gezichtspunten vergeleken met de huidige...
article 1990
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Havenith, G. (author), Heus, R. (author)
In opdracht van het DGA is in het beschreven experiment met de methode van partiële calorimetrie het effect van zitten, twee loopsnelheden (.3 en .9 m/s) en drie windsnelheden (0, .7 en .4 m/s) op de kledingisolatie onderzocht in relatie tot de isolatie van dezelfde kleding tijdens staan zonder wind. Dit is uitgezocht voor drie kledingensembles ...
book 1989
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Havenith, G. (author)
In het kader van het project "Inventarisatie klimaatomstandigheden", uitgevoerd in opdracht van het Directoraat Generaal van de Arbeid, werden diverse methoden ter bepaling van de kledingisolatie en het metabolisme van arbeiders op de bedrijfsvloer geïnventariseerd en uitgeprobeerd. Voor het metabolisme zijn dat : directe meting van de O2 opname...
book 1988
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), van Dormolen, M. (author), Hertog, C.A.W.M. (author)
In wetenschappelijk onderzoek wordt in toenemende mate aandacht besteed aan meervoudige belasting in arbeidssituaties. Het doel van dit literatuuroverzicht is te inventariseren welke combinaties van factoren onderzocht zijn, welke belasting is aangetroffen en of een aanvang genomen kan worden met de ontwikkeling van een model van...
book 1988
document
Cox, C.W.J. (author), Dubbeld, M. (author), Molenaar, J. (author)
Bij de beproeving van de inventarisatiemethode in de staalfabriek is de aandacht gericht op de smelters en de ovenbouwers, die hun werk verrichten respectievelijk bij en in de elektro-ovens. Een beschrijving van de werkzaamheden en de werkomstandigheden wordt gegeven. De gehanteerde meetmethode en meetstrategie met betrekking tot de vastlegging...
book 1988
document
Cox, C.W.J. (author), Dubbeld, M. (author), Stegehuis, G.W. (author)
Bij de beproeving van de inventarisatie methode in de zuivelproduktenfabriek is de aandacht gericht op de belasting van de werknemers in de koelruimte en de produktiehal. Een beschrijving van de werkzaamheden en de werkomstandigheden wordt gegeven. De vastlegging van het klimaat op de representatieve werkplekken is door middel van kortstondige...
book 1988
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO (author), Spee, T. (author), Bossers, P.A. (author), Wanders, S.P. (author), van Wijk, L. (author)
Onderzoek naar blootstelling aan belastende factoren en agentia (chemische stoffen, geluid, warmte en licht) bij het gebruik van fotokopieerapparaten, lichtdrukapparaten en stencilinbranders. Het onderzoek heeft geresulteerd in richtlijnen voor verantwoord gebruik van bovengenoemde apparaten. Safe working with photocopying machines.
book 1985
Searched for: subject%3A%22Fysische%255C%2Bverschijnselen%22
(1 - 15 of 15)