Searched for: subject%3A%22Flexibilisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(21 - 40 of 43)

Pages

document
Oeij, P.R.A. (author), Wiezer, N.M. (author)
Commissioned by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, TNO Work and Employment has made a review of existing literature with the following objectives: to gather the most relevant findings from research on the link between forms of work organisation, working conditions and the quality of work; to provide...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Wiezer, N. (author), Dhondt, S. (author), Oeij, P. (author)
This leaflet summarises the results of a literature review and two analyses of the findings of the Third European Survey on Working Conditions concerning the relationship between organisations, working conditions and health outcomes. According to these studies, different forms of work organisation ('old' and 'new' forms) are structured along two...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Miedema, E. (author), Oeij, P. (author), Verbruggen, V. (author), Goudswaard, A. (author), Huijgen, F. (author)
In het kader van het TNO/SZW Doelfinancieringsprogramma Arbeid voert TNO Arbeid een scenario-onderzoek uit naar trends en toekomstmogelijkheden van flexibilisering van de arbeid. Het blijkt dat ontwikkelingen in relatie tot flexibilisering niet zozeer discrimineren naar sector, ook binnen sectoren treden verschillen op naar functie(niveau),...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), de Feyter, M.G. (author), Meijers, J.M. (author), Evers, G.E. (author)
In dit onderzoek is een inventarisatie gemaakt van arbeidspools die: zijn opgericht door bedrijven en/of brancheorganisaties uit één sector; werknemers in dienst hebben en deze detacheren; maximaal vijftig werknemers hebben. Van vier arbeidspools is beschreven hoe zij zijn opgezet en welke diensten zij aanbieden. De vier organisaties (Agrarische...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Verbruggen, V. (author), Miedema, E. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Doordat flexibilisering van de arbeid voortvloeit uit een aantal factoren die zich op verschillende niveaus situeren, ambieert deze nota niet de oorzakelijke verbanden tussen factoren en ontwikkelingen in de flexibilisering van de arbeid bloot te leggen. Vanuit deze vaststelling hebben de auteurs besloten afstand te nemen van het model dat in...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author)
Flexibilisering is een vast gegeven geworden in het Nederlandse bedrijfsleven. De tijd is echter rijp voor een verdere ontwikkeling van bedrijfsinterne flexibiliteit. Hierbij is van belang om een balans te vinden tussen de belangen van het bedrijf en die van de werknemers. Duurzaam is het kernbegrip. Dat wil zeggen flexibilisering zo vormgeven...
report 2000
document
Vink, P. (author), Krause, F. (author), de Looze, M.P. (author)
De dienstensector in Nederland groeit en tegelijkertijd is kantoorwerk als gevolg van mondiale ontwikkelingen of trends aan velerlei verandering onderhevig. Enkele voorbeelden van deze trends zijn flexibilisering, individualisering en telewerken. De wijze waarop meubelleveranciers op deze trends reageren, verschilt. Grofweg kan men twee visies...
article 2000
document
Klein Hesselink, D.J. (author), van Vuuren, T. (author), TNO Arbeid (author)
Since the 1970s the flexible workforce in the Netherlands has been an important factor of labour force growth. The question raised in this article is whether job flexibility gives rise to feelings of job security. It appears that flexiworkers experience more job insecurity than workers with permanent contracts. For this reason most workers...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), van Vuuren, C.V. (author), Willemsen, M. (author)
De overheid ziet het als haar taak de randvoorwaarden te scheppen waarbinnen optimale inzetbaarheid in het arbeidsproces van iedereen gestalte kan krijgen. Een verhoging van de arbeidsparticipatie van de potentiële beroepsbevolking is van groot belang. Het beleid van de overheid is er onder meer op gericht de participatiegraad van groepen die...
report 1999
document
Pot, F.D. (author)
Deze bundel is een verslag van een in 1997 gehouden congres 'De zorgzame markt : werkgelegenheidscreatie tussen marktwerking en regulering', georganiseerd door het onderzoeksbureau EIM en de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD). .
bookPart 1998
document
Klein Hesselink, D.J. (author), Evers, G. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Door middel van een telefonische enquête die in oktober 1997 gehouden is onder 1030 werknemers met een flexibele baan is onderzocht in hoeverre flexwerkers beschermd zijn tegen de (financiële) gevolgen van ziekte en werkloosheid. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer tweederde van de flexwerkers bij ziekte het loon krijgt doorbetaald dan wel...
report 1998
document
TNO Arbeid (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde: werken in de 21e eeuw: uitdaging voor het bedrijfsleven; flexibiliteit van de arbeid; informatietechnologie en de human factor; werk en inkomen: van vangnet naar...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Dhondt, S. (author)
Workflowmanagement (WfM) wordt meer en meer ingehaald als het nieuwe Informatie & Communicatie Technologisch (ICT)-instrument waarmee gegevensverwerkende organisaties (GVO's) hun processen onder controle kunnen brengen en waarmee ze een grotere efficiency kunnen halen. Met WfM is dan eindelijk een instrument gevonden waarmee het administratieve...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde. Het feit dat we aan het 10e Arbeidsomstandighedencongres toe zijn zou de indruk kunnen wekken dat we het onderhand wel allemaal geregeld zullen hebben in arboland....
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Grundemann, R.W.M. (author)
De zorgsector was van origine een sector met relatief jong personeel. Onder invloed van demografische en emancipatorische factoren is dat echter steeds minder het geval. In de zorgsector werken relatief veel vrouwen. 90% van de werknemers in de sector is vrouw. Tot de jaren negentig gold dat vrouwen vaak hun loopbaan onderbraken om kinderen te...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P.C. (author)
In de jaren negentig heeft de bedrijfsgezondheidszorg/Arbozorg met heel wat veranderingen te maken gehad, vooral wat betreft de wetgeving op sociale zekerheidsterrein. Het startschot daartoe werd gegeven door de toenmalige premier Lubbers, in reactie op de hoogte van het ziekteverzuim en het aantal WAO'ers. Met zijn one-liner 'Nederland is ziek!...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Verkleij, H. (author)
Deze bijdrage wil een globale schets geven van de tendensen in de sociale zekerheidswetgeving van de laatste jaren. Het bevat niet zozeer nieuwe aandachtspunten, maar wil vooral de samenhang tussen allerlei wettelijke maatregelen aangeven.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Vink, P. (author)
In dit artikel wordt eerst een blik geworpen in de toekomst van enkele branches. Daarna wordt aangegeven hoe arbeid verandert.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Simons, J.G. (author)
bookPart 1998
document
Smulders, P. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Aan de hand van steekproefgegevens van begin 1996 van de Europese Stichting tot Verbetering van de Levens- en Arbeidsomstandigheden wordt nagegaan (a) hoe Nederland zich ten opzichte van de andere EU-lidstaten verhoudt wat de flexibilisering van de arbeid betreft en (b) hoe de flexibilisering van de arbeid in Nederland over de bedrijfstakken is...
article 1997
Searched for: subject%3A%22Flexibilisering%255C%2Bvan%255C%2Bde%255C%2Barbeid%22
(21 - 40 of 43)

Pages