Searched for: subject%3A%22Convenanten%22
(1 - 20 of 73)

Pages

document
Houtman, I.L.D. (author), de Jonge, J. (author), Smulders, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dijkstra, L. (author), Heinrich, J. (author), Frielink, S. (author)
In de onderwijssector Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (Bve) is in november 2000 een eerste Arboconvenant afgesloten tussen de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de sociale partners uit de sector. Dit Arboconvenant heeft gelopen tot en met december 2004 en heeft zijn vervolg gekregen in een Arboplusconvenant...
book 2007
document
Heederik, D. (author), Meijster, T. (author), Spaan, S. (author), Schinkel, J. (author), Tielemans, E. (author), van Niftrik, M. (author)
In het kader van het Arboconvenant grondstofallergie is onderzoek gedaan naar de stof- en allergeenblootstelling (tarweallergeen en schimmel a-amylase) in industriële bakkerijen, de maalindustrie en bakkerijgrondstoffenindustrie. De resultaten zijn vergeleken met metingen uit 2000-2001. Er wordt geconcludeerd dat de doelstellingen voor wat...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), de Vroome, E. (author), van Hooff, M. (author), Smulders, P. (author)
In 1998 is de overheid gestart met het afsluiten van arboconvenanten met hoogrisico-bedrijfstakken ter vermindering van een aantal arborisico's. In 2007 is het laatste arboconvenant beëindigd. Om de meerwaarde van de arboconvenanten vast te stellen, zijn analyses uitgevoerd op basis van bestaand cijfermateriaal. De probleemstelling is uitgewerkt...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Piek, P. (author), Jettinghoff, K. (author), van den Bossche, S. (author), van Hooff, M. (author)
In opdracht van de Branche BegeleidingsCommissie Provincies (BBCP) heeft TNO de eindevaluatie voor het Arboconvenant Provincies uitgevoerd. De evaluatie bestond uit een kwantitatief deel (vragenlijstonderzoek, respons 51%) en een kwantitatief deel (interviews bij de twaalf provincies). In deze rapportage staan de resultaten van het...
report 2006
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Covenants are agreements between the government and social partners to implement public policy. They are a form of soft law, guiding the regulation of self-regulation, and are specifically relevant in bridging the macro and meso levels of society. Covenants prove effective where actors share goals, and learn to advance policy-making by...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Douwes, M. (author), de Kraker, H. (author), Blatter, B.M. (author)
De doelstelling van dit onderzoek was gegevens te verzamelen over de blootstellingsduur aan beeldschermwerk ten behoeve van het Arboconvenant Bankwezen. Voor de gegevensverzameling hebben de deelnemende banken aselect een steekproef getrokken uit hun werknemersbestand, met het verzoek elektronische verzamelde WorkPace-gegevens (een...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
Het doel van de huidige studie is inzicht geven in het vóórkomen van verschillende RSI-maatregelen in Nederland in 2003. Het onderzoek is uitgevoerd met gegevens uit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA), een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een aselekte steekproef van 25.000 werknemers. De vragenlijst bevatte vier vragen...
article 2005
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author)
How can a sustainable employment insurance system be guaranteed as a major element of the ESM? First a summary overview of the Lisbon targets and their impact on the policies of and in the member states of the European Union is given. Then follow data and problems associated with the target of enhancing employability by means of pushing...
public lecture 2004
document
Vaas, F. (author)
In deze eindrapportage over het Arboconvenant Werkdruk Horeca, opgesteld door TNO Arbeid, KPMG BEA en de Branche Begeleidings Commissie (BBC), komen achtereenvolgens aan bod: 1. de aanbevelingen van TNO Arbeid als vervolg op de resultaten van het Arboconvenant; 2. de evaluatie door KPMG BEA van de door het Arboconvenant uitgevoerde maatregelen...
book 2004
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author)
From 26-28 August 2004 in Utrecht the Industrial Relations in Europe Conference (IREC) was held on governance issues in shifting industrial and employment relations. As part of the session 'potential and limits of national level socio-economic governance' this paper about the organization of transitional labour markets in the Netherlands was...
conference paper 2004
document
Nelemans, R. (author), Vaas, F. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Het aantal mensen dat blootstaat aan werkdruk die tot overbelasting leidt in de Horeca is in 2004 13,2% lager dan in 2000. Daarmee is het doel van het Arboconvenant werkdruk in de Horeca gehaald. De vermindering van het aantal blootgestelden is mooi, maar dat bijna een derde van de mensen nog steeds risico loopt op overbelasting, betekent ook...
report 2004
document
Koningsveld, E.A.P. (author), Schoenmaker, N. (author), Leegwater, A. (author)
De overheid en de sociale partners in de schoonmaak- en glazenwassersbranche hebben in april 2003 een arboconvenant ondertekend. Dit is erop gericht om fysieke belasting, werkdruk en blootstelling aan oplosmiddelen te verminderen en mede daardoor ziekteverzuim en WAO-instroom terug te dringen. Eén van de oorzaken van hoge fysieke belasting...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Franck, E.J.H. (author), Schoonderwoerd, G. (author), Davits, R. (author)
Werkdruk is een vaak voorkomend arbeidsrisico bij gemeenten. In het Arboconvenant Gemeenten hebben de sociale partners met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan ook afspraken gemaakt om werkdruk terug te dringen. Uit de in 2002 uitgevoerde nulmeting arbeidsrisico's blijkt dat in nagenoeg alle gemeentelijke functies elementen...
book 2003
document
Creemers, M.M.M. (author), de Rooij, A.A.C.J. (author), Oude Vrielink, H.H.E. (author), Roelofs, P.F.M.M. (author), Klein Hesselink, J. (author), van Schie, J. (author)
In deze eindrapportage worden de resultaten beschreven van een nulmeting en onderzoek naar de stand der techniek op het terrein van fysieke en psychische belasting in de agrarische sectoren. Het onderzoek werd verricht in het kader van het arboconvenant agrarische sectoren. Het eerste deel van het rapport gaat nader in op lichamelijke belasting,...
book 2003
document
Evers, G. (author), Hubert, A. (author), van der Kroft, F. (author), Nuyens, M. (author), Willemsen, M. (author), van der Sluijs, R. (author), Davits, R. (author), Rijcken, V. (author)
Sommige gemeentelijke ambtenaren komen in aanraking met agressief gedrag van klanten. De redenen voor dit agressieve gedrag zijn uiteenlopend. Zo wil de ene klant zijn frustratie uiten en wil de ander iets gedaan krijgen van de betrokken werknemer. Zulk gedrag is onacceptabel en gemeentebestuurders hebben dan ook de plicht om er alles aan te...
book 2003
document
de Pater, N. (author), Doekes, G. (author), Miedema, E. (author), Goede, H. (author), van Hemmen, J. (author), Heederik, D. (author)
Beroepsmatige blootstelling aan meelstof kan leiden tot klachten aan de luchtwegen zoals astma en rhinitis. Deze klachten worden toegeschreven aan de in het stof aanwezige tarwe-allergenen en schimmel alpha-amylase. Het doel van het onderzoek is op basis van de resultaten een taakstelling te formuleren voor een reductie van de blootstelling aan...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO een arborisicoprofiel opgesteld in de branche informatie- en communicatietechnologie (ICT). De ICT-branche kan onderverdeeld worden in 3 deelbranches: telecommunicatie, kantoortechnologie en informatietechnologie. Het is een typische midden- en kleinbedrijfbranche. De ICT-branche is in hoge mate...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In de vleessector zijn ruim 27.000 mensen werkzaam. De sector bestaat relatief gezien voor een groot gedeelte uit kleine bedrijven met veel lage- en ongeschoolde functies. Voor de voedingsindustrie in het algemeen heeft de zorg voor kwaliteit van het product een zeer hoge prioriteit. Daardoor heeft de aandacht voor arbozorg vaak een veel lagere...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de sector onderwijs. Het grootste probleem in deze sector is de kwaliteit van de arbeid. Het Onderwijs transformeert zich van een overheidsgestuurde en op aanbod gerichte leverancier van diensten naar een...
report 2003
Searched for: subject%3A%22Convenanten%22
(1 - 20 of 73)

Pages