Searched for: subject%3A%22Chemische%255C%2BStoffen%22
(1 - 20 of 20)
document
Zawierko, J.F. (author)
book 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Visser, R. (author), Jongen, M.J.M. (author), Koval, I.A. (author)
Het Arbobesluit en de nieuwe Europese stoffenwetgeving verplichten bedrijven om bepaalde categorieën gevaarlijke stoffen te vervangen. TNO Kwaliteit van Leven heeft een leidraad ontwikkeld die bedrijven en brancheorganisaties helpt bij substitutie-projecten en aanbevelingen voor alle stappen bevat. Een onderdeel hiervan is een matrix van vragen...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Marquart, H. (author), Heussen, H. (author), le Feber, M. (author), Noy, D. (author), Tielemans, E (author), Schinkel, J. (author), West, J. (author), van der Schaaf, D. (author)
In the scope of a Dutch programme to reinforce the working conditions policy on hazardous substances, an internet-based tool was developed to help small- and medium-sized companies to handle hazardous substances with more care. The heart of this tool, called the Stoffenmanager, is a risk banding scheme. It combines a hazard banding scheme...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Noy, D. (author), Heussen, H. (author), Lefeber, M. (author), van der Schaaf, D. (author)
De Stoffenmanager is een hulpmiddel voor het Midden- en Kleinbedrijf voor de omgang met gevaarlijke stoffen en preparaten. Het beoordeelt aard, mate, duur en frequentie van de blootstelling en genereert voor de ingevoerde handelingen een risico-overzicht. Versie 1.5 van de Stoffenmananger is te vinden op het Arbo Platform Nederland, aan de...
article 2005
document
Nossent, S. (author), Popma, J. (author), Groenewold, M. (author), Zwetsloot, G. (author), Smulders, P. (author), de Vroome, E. (author), TNO Arbeid (author)
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs, tijdens de ‘Europese week voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk’ (eind oktober 2003) een nieuw beleidsprogramma gelanceerd: ‘Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen’ (VASt). Dit VASt-programma past in de bredere aanpak van het ministerie, waarin het verbeteren...
report 2003
document
Visser, R. (author), Jongen, M. (author), Zwetsloot, G. (author)
This paper of TNO Work and Employment was presented at the 9th Greening of Industry Conference, organised by the Greening of Industry Network, San Francisco, 14 October 2003. A case study was undertaken in five companies with production facilities in the Netherlands, that want to make their business more sustainable: DSM Resins, Hermadix,...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongen, M. (author), Marquart, H. (author), Nossent, S. (author), Visser, R. (author), Zwetsloot, G. (author)
Tussen 2003 en 2007 wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt) de veiligheids- en gezondheidsrisico's bij het beroepsmatig gebruik van stoffen minimaliseren. Ter voorbereiding van VASt verrichtte TNO Arbeid in het voorjaar van 2003 een inventariserend onderzoek...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S.M. (author), Jongen, M.J.M. (author), Visser, R. (author), Marquart, J. (author)
Dit boek, bedoeld voor het veld, bevat de belangrijkste uitkomsten van het uitgebreide onderzoeksrapport, getiteld "Prioritering van branches en ketens voor de versterking van arbobeleid rond chemische stoffen". Tussen 2003 en 2007 wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid...
report 2003
document
Visser, R. (author)
Overheid en industrie zijn "proeftuinen" begonnen om ervaring op te doen met het nieuwe stoffenbeleid. Sinds najaar 2002 hebben de proeftuinen al enige leerervaring opgeleverd. De informatie op Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) is niet altijd compleet, doordat fabrikanten hun bedrijfsgeheimen willen beschermen. VIB's die aan alle wettelijke...
article 2003
document
Visser, R. (author)
De verpakking van producten met gevaarlijke stoffen moet van een etiket voorzien zijn, en er moeten Veiligheidsinformatiebladen meegeleverd worden. De Europese richtlijnen voor etiketten en informatiebladen zijn vernieuwd. Dit heeft tot gevolg dat veel producenten en leveranciers etiketten en VIB's van chemische producten zullen moeten aanpassen...
article 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Tielemans, E. (author), Brouwer, D. (author), Goede, H.A. (author)
In de recent verschenen beleidsnota 'Strategienota Omgaan met Stoffen' (SOMS) wordt een bedrijfsoverstijgende benadering te komen. Een belangrijke doelstelling van het nieuwe stoffenbeleid is het bevorderen van de vervanging van gevaarlijke door minder gevaarlijke stoffen, wanneer er geschikte alternatieven beschikbaar zijn. Dit streven vraagt...
article 2002
document
TNO Chemie (author)
Verslag van een symposium over de blootstelling op de werkplek en de risico's voor werknemers. Er worden diverse deelonderwerpen behandeld: MAC-waarden; high molecular weight sentisers; blootstelling aan ultrafijne deeltjes, stof, toxische chemicalen, organische stoffen tijdens spuitwerkzaamheden, electromagnetische velden, bitumen in asfalt,...
book 2001
document
NIA TNO (author), Zawierko, J.F. (author)
Deze praktijkgids behandelt het veiligheidsinformatieblad als middel om informatie te verstrekken over gevaarlijke chemische producten. Hoofdstuk 1 beschrijft het wettelijke kader van de verplichting tot informatieverstrekking over de gevaren van en het omgaan met gevaarlijke chemische producten. Hoofdstuk 2 definieert de drie beschikbare...
report 1997
document
Meijers, L. (author), Scheffers, T. (author)
De eerste update van DOHS-Base is ontsloten voor gezondheidskundige bedrijfsnormen van chemische stoffen, waarvoor (nog) geen officiële MAC-waarde is vastgesteld. MAC-waarden en bedrijfsnormen zijn essentiële elementen in het arbozorgsysteem van bedrijven waar medewerkers blootgesteld kunnen worden aan chemische stoffen. DOHS-Base ontsluit van...
article 1994
document
Moonen, C.L.M. (author), Meijers, L.P. (author), Peer, A.T.M. (author)
Het laboratoriumpersoneel van een groot chemisch concern volgde in 1990 een cursus met als doel kennis, bewustwording en vaardigheden te ontwikkelen met betrekking tot de eigenschappen en het gebruik van chemische stoffen. Deze cursus was onderdeel van de oplossing voor een steeds groter wordend probleem, namelijk de toename van het aantal...
article 1992
document
Peer, A.T.M. (author), Moonen, C. (author), Meijers, L.P. (author)
Huidaandoeningen als gevolg van omgang met chemische stoffen vormen een onderschat gezondheidsprobleem. Ernstige problemen worden veelal opgelost door overplaatsing of symptoombestrijding. In dit artikel wordt stilgestaan bij verschillende soorten contacteczeem, voorbeelden van contactsensibilisatoren, en bij cijfermateriaal omtrent...
article 1992
document
Instituut voor Milieuwetenschappen TNO (author), Koehorst, L.J.B. (author)
Uit een marktverkenning van TNO bleek de behoefte te bestaan aan een Nederlandse databank voor incidenten met chemische stoffen. Dit was de eerste impuls tot het oprichten van de FACTS-databank van TNO in de loop van 1980. FACTS bevat informatie die inzicht geeft in de oorzaak, de aard en de gevolgen van ongevallen met gevaarlijke stoffen in...
article 1991
document
CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Willems, M.I. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Splinter, A. (author), Roelfzema, H. (author), Feron, V.J. (author)
A system for classifying genotoxic carcinogens according to their estimated risk for humans in the occupational situation has been worked out. Three classes were defined qualifying carcinogens of low, intermediate and high potency, respectively. The developed system is based on the TD 50 - value combined with weighing factors, finally resulting...
report 1990
document
Bogaerts, W.J.C. (author)
In deze literatuurstudie zijn de blaastumoren als beroepsziekte behandeld tegen de achtergrond van dezelfde aandoening door andere oorzaken bij mens en dier. Om de aard van deze tumoren, hun ontstaan, opsporing en behandeling - maar ook hun vermijding - te kunnen begrijpen, wordt ingegaan op de biologie van de afvoerende urinewegen en hun...
book 1986
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
De richtlijnen zijn zodanig opgesteld dat het toxicologisch onderzoek, in analogie met de EG-richtlijn 79/831/EEG, in fasen kan verlopen. Het doel van de richtlijn is aan te geven welk toxicologisch onderzoek nodig is om een juist oordeel te kunnen vormen over de potentiële risico's van een nieuwe chemische stof voor de gezondheid van mensen die...
book 1985
Searched for: subject%3A%22Chemische%255C%2BStoffen%22
(1 - 20 of 20)