Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(181 - 200 of 248)

Pages

document
Heemskerk, F. (author)
In verpleeghuis Zonnegloren gebeurt van alles op arbogebied. Op aanraden van de bedrijfsarts zijn vier tilliften aangeschaft waardoor de ruggen van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden worden gespaard. Maar de tilliften blijven aan de kant. De directeur heeft dan ook de nodige twijfels over het advies van de bedrijfsarts om twintig hoog-laag...
article 1995
document
Heemskerk, F. (author)
Dit artikel beschrijft hoe arbo- en ziekteverzuimbeleid gestalte kunnen krijgen. Dit gebeurt aan de hand van de praktijksituatie bij Koksdam BV (kleinmetaal). Het artikel geeft tevens uitgangspunten en controlelijsten.
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomastandigheden (author)
Het voeren van arbo-beleid en daarmee het werken aan goede arbeidsomstandigheden is wettelijk verplicht. Met dit Werkboek Arbozorg Verzorgingshuizen kunnen op planmatige wijze de arbeidsomstandigheden worden verbeterd. Daarbij gaat het niet alleen om het verbeteren van de veiligheid van medewerkers in hun werksituatie. Ook de gezondheid en het...
report 1995
document
Groeneweg, J, (author), Zwaard, W. (author)
Bij het ontstaan van risico's speelt de menselijke factor een belangrijke rol. Toch krijgt dit aspect maar beperkt aandacht in de meeste instrumenten voor risico-inventarisatie en -evaluatie. In dit artikel wordt aandacht geschonken aan risico-inventarisatie en -evaluatie, welke verschillende manieren combineert om de menselijke factor te...
article 1995
document
Daanen, H.A.M. (author), van Lingen, P. (author)
Dit basisboek geeft een overzicht van de onderwerpen die bij een risico-inventarisatie aan de orde moeten komen. Dit wordt gedaan aan de hand van Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden. De informatie stelt managers van bedrijven in staat uitgevoerde inventarisatie en evaluatie op kwaliteit te beoordelen. De verschillende onderwerpen die het boek...
book 1994
document
van Kooten, E.T.J. (author), van Lingen, P. (author), Zwaard, A.W. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In dit boek wordt uitgelegd wat risico-inventarisatie en -evaluatie inhoudt. De relevante bepalingen op het gebied van wet- en regelgeving worden besproken. Aan de hand van een stappenplan kan een inschatting gemaakt worden van de risico's in een bedrijf. De belangrijkste methoden voor het inventariseren en evalueren van risico's worden op een...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
De kennis op het gebied van aandoeningen als gevolg van overbelasting door repeterende bewegingen is sterk in ontwikkeling. In dit rapport wordt de kennis omtrent de risico's en de mogelijkheden voor de preventie van RSI ('repetitive strain injuries') in kaart gebracht. Achtereenvolgens wordt behandeld: de definitie van repeterende bewegingen en...
book 1994
document
van Orden, C.Y.D. (author), Gaillard, A.W.K. (author)
The Dutch 'Quality of Work legislation' also requires the Defence organisation to carry out an inventarisation of risks in the work environment, as far as safety, health, and well-being are concerned. For this purpose, the TNO Human Factors Research Institute developed a method to assess psycho-social aspects of the work environment: the...
article 1994
document
Nossent, S.M. (author), Duismann, J.M. (author), Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author)
Deze uitgave bevat richtlijnen en aanbevelingen om de arbeidsomstandigheden in de kleine bedrijven te verbeteren. Hiertoe geeft het een stappenplan aan de hand waarvan wordt uitgelegd hoe aan voorlichting over arbeidsomstandigheden vorm gegeven kan worden. De voorlichting moet ertoe bijdragen dat de werknemer zich meer bewust wordt van de risico...
book 1994
document
Knotter, M. (author), Hopstaken, L. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, afdeling Mechanische Veiligheid heeft het NIA een eenvoudige checklist opgesteld voor medewerkers in de metaalproduktenindustrie. Het gaat hier specifiek om een checklist van risico's voor snij- en knelletsel van handen. De bedoeling van de checklist is werknemers in staat te...
book 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Douwes, M. (author), Fintelman, L.F.J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Rapport van een onderzoek wat door TNO Preventie en Gezondheid gehouden is bij 854 zaalvoetbalwedstrijden. Doel van het onderzoek was na te gaan of de vragenlijst voor toedrachtsonderzoek van sportblessures betrouwbaar en valide is. Geconcludeerd wordt dat de vragenlijst goed bruikbaar is om de toedracht van een blessure te beschrijven zolang...
report 1994
document
Urlings, I.J.M. (author)
De stichting Childcare Associated Research and Ergonomics (CARE) die de arbeidsomstandigheden in de kinderopvang poogt te verbeteren, liet een onderzoek uitvoeren om een checklijst voor tillen te ontwikkelen. Met deze checklijst kunnen medewerkers in de kinderopvang zelf nagaan of zij risico's lopen op rugklachten door tillen. In 1993 is aan 150...
article 1994
document
van Blijswijk, M. (author)
In juli 1994 ondertekenden minister De Vries (SZW), staatssecretaris Gabor, de voorzitter van het Landbouwschap en de voorzitters van de voedingsbonden en de centrale landbouworganisaties het arboconvenant agrarische sectoren. De samenwerking op het arboterrein in de land- en tuinbouw ligt vast voor vijf jaar. Voor de uitvoering van het...
article 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
Goede arbeidsomstandigheden creëren in een bedrijf moet meer zijn dan het checken van een rij wettelijke verplichtingen. Het moet een vanzelfsprekendheid zijn, dat bespreekbaar is van hoog tot laag in de onderneming. In deze checklist wordt dan ook rekening gehouden met deze bedoeling van de wetgever. Niet-concrete beleidsbepalingen in de...
report 1994
document
Hildebrandt, V.H. (author), Vink, P. (author)
Per 1 januari 1994 is risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplicht. Al begin 1993 is in het Besluit fysieke belasting een aparte verplichting vastgesteld voor RI&E op het terrein van fysieke belasting. Volgens het P-blad Arbo-en verzuimbeleid moet dan ook een gedetailleerde RI&E plaatsvinden op het terrein van de fysieke belasting. In...
article 1994
document
Torenvliet, S. (author), Pennekamp, E. (author)
In verschillende fabrieken van ICI Holland worden grondstoffen voor polyrethaan, acrylaat, polyesterfilm en grondstoffen voor PET-flessen gemaakt. Werknemers in deze fabrieken krijgen training over de specifieke gevaren. Ook moeten examens afgelegd worden over die gevaren. Dit artikel beschrijft hoe de werknemers worden voorgelicht en wat de...
article 1994
document
Brüning, M. (author), Huppes, G. (author)
Als werkzaamheden langdurig en zonder veel afwisseling worden uitgevoerd en ook de werkplek niet optimaal is ontworpen, bestaat er een grote kans op fysieke overbelasting. Repetitive Strain Injuries (RSI) en arbeidsongeschiktheid kunnen het gevolg zijn. Door het NIA is in opdracht van het ministerie van SZW een instrument ontwikkeld om...
article 1994
document
Knotter, M. (author)
In de metaalproduktenindustrie in Nederland komen relatief veel ongevallen voor. Het gaat dan vooral om ongevallen met handletsel als gevolg, met name snij- en knelletsel. Het NIA heeft in opdracht van het ministerie van SZW een checklist opgesteld waarmee produktiemedewerkers in de metaalproduktenindustrie zelf potentiële risico's kunnen...
article 1994
document
Delleman, N. (author)
De Arbowet en het Besluit Fysieke belasting bevatten wettelijke verplichtingen voor werkgevers en werknemers. Een prominente verplichting is dat werkgevers worden geacht veiligheid- en gezondheidrisico's van werknemers te inventariseren en te evalueren, ook op het gebied van fysieke belasting. Teneinde arbeidssituaties met een verhoogd risico op...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Hoogendijk, L. (author)
Een goed arbo-jaarverslag levert een belangrijke bijdrage aan het arbo-beleid binnen de onderneming of instelling. Deze publikatie is een praktische handleiding voor het schrijven van een arbo-jaarverslag. Allereerst wordt het wettelijk kader, het doel, en de voorbereiding voor het schrijven van een arbo-jaarverslag geschetst. Tevens wordt...
book 1994
Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(181 - 200 of 248)

Pages