Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(161 - 180 of 243)

Pages

document
Brascamp, M.H. (author), van Steen, J.F.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In de nieuwe Seveso II-richtlijn wordt invoering van veiligheidsmaatregelen geëist bij risicovolle bedrijven. Er wordt echter niet vermeld hoe die systemen er concreet uit moeten zien. De bestaande TNO-benadering van veiligheidsmanagement lijkt een bruikbare basis te kunnen vormen. Deze aanpak, ooit ontworpen voor een adequate beheersing van...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Dhondt, S. (author), Houtman, I. (author)
Deze publikatie is de handleiding voor de NOVA-WEBA (NIPG OnderzoeksVragenlijst Arbeidsinhoud - Welzijn Bij Arbeid). De NOVA-WEBA is afgeleid van het werkplekanalyse-instrument de WEBA-methodiek. Met deze gestandaardiseerde vragenlijst kan op een snelle wijze welzijnsrisico's in functies worden beschreven welke volgends de...
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Mossink, J.C.M. (author), de Gier, H.G. (author)
The subject of this publication is workplace assessment as a sytematic investigation of all aspects of work. The aim is first to identify situations or activities that may cause accidents or lead to illness or discomfort. An evaluation is then made whether preventive or corrective action is needed. Subjects for workplace assessment include the...
book 1996
document
TNO Voeding Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Marquart, J. (author), Geuskens, R.B.M. (author)
Deze praktijkgids gaat over het inventariseren en evalueren van risico's van toxische stoffen. In deze praktijkgids wordt de term toxische stoffen gebruikt voor alle gassen, dampen, vloeistoffen en vaste stoffen, al dan niet in mengsels, die kunnen leiden tot hinder of schade van de gezondheid van werknemers. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de...
book 1996
document
Beune, E. (author), van Ooijen, J. (author)
De fysieke belasting van medewerkers in de ondersteunende beroepen in verzorgingshuizen is lang onderbelicht gebleven. Daarom liet de stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids en Opleidingsfonds Bejaardenoorden (AWOB) onderzoek uitvoeren. Met een 'Plan van Aanpak' moeten de verzorgingshuizen zelf knelpunten kunnen gaan inventariseren en...
article 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van der Drift, D.W. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van de relatie tussen blootstelling aan UV-straling uit zonlicht en het optreden van schadelijke gezondheidseffecten bij buitenwerkers. Zo mogelijk wordt ook een kwantitatieve schatting van het risico gemaakt. Eerst wordt de kennis over de mate waarin buitenwerkers aan UV-straling worden blootgesteld besproken....
report 1996
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Janssen, P.P.M. (author), Nijhuis, F.J.N. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Schaufeli, W.B. (author)
Dit boek is een handleiding voor het opzetten en uitvoeren van gezondheidsbevorderende activiteiten binnen bedrijven. Het doel van die activiteiten is het bevorderen van de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van werknemers en daarmee het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook wordt aandacht geschonken aan de kosten en baten van integrale...
book 1996
document
Zwetsloot, G. (author)
Dit artikel gaat in op de problemen die kleine bedrijven ondervinden bij de Europese verplichting tot een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Voor alle landen van de Europese Unie geldt dat het moeilijk is om kleine bedrijven te bereiken met wetgeving. Verplichtingen zijn bij die bedrijven vaak helemaal niet bekend. Het is opvallend dat...
article 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Mossink, J.C.M. (author)
Ondernemingen zijn verplicht een schriftelijk inventarisatie te maken van risico's voor veiligheid, gezondheid en welzijn. Inmiddels zijn verschillende methoden beschikbaar waarmee deze risico's geïnventariseerd kunnen worden. In veel mindere mate wordt in deze methoden aandacht besteed aan het stellen van prioriteiten en het verbeteren van...
article 1996
document
Vaas, S. (author), Dhondt, S. (author), Peeters, M.H.H. (author), Middendorp, J. (author), Vethman, A. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De Weba-methode die voor u ligt is op basis van de praktijkervaringen van de afgelopen jaren volledig vernieuwd. De vernieuwde Weba-methode bestaat uit een vier-delige reeks. Deze publikatie is deel 1 uit de reeks en bevat een handleiding voor het analyseren en beoordelen van functies op stressrisico's en leermogelijkheden. In de handleiding...
book 1995
document
van Orden, C.Y.D. (author), Gaillard, A.W.K. (author)
De Arbowet verplicht bedrijven jaarlijks een risico-inventarisatie uit te voeren. Niet alleen op het gebied van veiligheid en gezondheid, maar ook op dat van welzijn. Ofschoon inmiddels een aantal meetinstrumenten beschikbaar is, ontbreekt het aan modules om een goede risico-inventarisatie op het terrein van welzijn uit te kunnen voeren. Er is...
article 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Lemans, H. (author), Ontijt, J.J. (author), van Lingen, P. (author), Munnik, M.J. (author)
Over het algemeen gaan de ondernemers in de bloemendetailhandel redelijk bewust om met de arbeidsomstandigheden in hun bedrijf. Dit gebeurt meestal niet op structurele wijze en er is nog bijna niets schriftelijk vastgelegd. Juist het vastleggen van wat in het bedrijf is geregeld op het gebied van arbeidsomstandigheden is een eis van de arbowet....
book 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid Divisie Werk en Gezondheid (author), van Vuuren, C.V. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
This report provides a summary of the Dutch contribution to the project which investigates the feasability of a voluntary scheme for health and safety recognition and improvement for small- and medium-sized enterprises. The report gives an overview of the developments concerning health and safety matters in the Netherlands. It also contains the...
report 1995
document
van den Broek, B. (author)
Bij de risico-evaluatie komen meer knelpunten boven tafel dan in één keer kunnen worden opgelost. Een goed plan van aanpak is dan ook onmisbaar. De evaluatie van risico's vormt de schakel tussen knelpunten en plan van aanpak. Hierin spelen zowel objectieve criteria als de beleving van de medewerkers een rol. Voor inventarisatie is in de praktijk...
article 1995
document
van den Bos, A. (author), Halewijn, I. (author), Reijenga, F.A. (author)
De ontwikkelingen rond normen en certificaten op arbogebied lijken die op het gebied van kwaliteit en milieu te volgen. De Veiligheids Checklist Aannemers wordt veelvuldig gevraagd en toegepast. Maar ook verzekeraars lijken in het kader van premiedifferentiatie herverzekering Ziektewet belangstelling te hebben voor toetsing van arbobeleid. Om...
article 1995
document
de Feyter, M. (author), Moonen, C. (author)
Hoe krijg je zicht op de arbeidsomstandigheden van je personeel als dat op verschillende adressen werkt? Om dit probleem op te lossen heeft het NIA in opdracht van de sociale partners in de thuiszorg de Risico Inventarisatie en Evaluatie voor de Thuiszorg (RIET) ontwikkeld. Dit artikel gaat in op de minimumeisen voor arbobeleid in de thuiszorg....
article 1995
document
Heemskerk, F. (author)
In verpleeghuis Zonnegloren gebeurt van alles op arbogebied. Op aanraden van de bedrijfsarts zijn vier tilliften aangeschaft waardoor de ruggen van verpleegkundigen en ziekenverzorgenden worden gespaard. Maar de tilliften blijven aan de kant. De directeur heeft dan ook de nodige twijfels over het advies van de bedrijfsarts om twintig hoog-laag...
article 1995
document
Heemskerk, F. (author)
Dit artikel beschrijft hoe arbo- en ziekteverzuimbeleid gestalte kunnen krijgen. Dit gebeurt aan de hand van de praktijksituatie bij Koksdam BV (kleinmetaal). Het artikel geeft tevens uitgangspunten en controlelijsten.
article 1995
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomastandigheden (author)
Het voeren van arbo-beleid en daarmee het werken aan goede arbeidsomstandigheden is wettelijk verplicht. Met dit Werkboek Arbozorg Verzorgingshuizen kunnen op planmatige wijze de arbeidsomstandigheden worden verbeterd. Daarbij gaat het niet alleen om het verbeteren van de veiligheid van medewerkers in hun werksituatie. Ook de gezondheid en het...
report 1995
document
Daanen, H.A.M. (author), van Lingen, P. (author)
Dit basisboek geeft een overzicht van de onderwerpen die bij een risico-inventarisatie aan de orde moeten komen. Dit wordt gedaan aan de hand van Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden. De informatie stelt managers van bedrijven in staat uitgevoerde inventarisatie en evaluatie op kwaliteit te beoordelen. De verschillende onderwerpen die het boek...
book 1994
Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(161 - 180 of 243)

Pages