Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(141 - 160 of 243)

Pages

document
Scholten, N.P.M. (author), Lanting, R.W. (author)
In veel gevallen blijkt dat gebruikers, eigenaren en beheerders van bouwwerken en objecten niet op de hoogte zijn van de aanwezigheid van asbest. Hoewel in veel gevallen de aanwezigheid van hechtgebonden asbest op zich geen of nauwelijks gezondheidsrisico's met zich mee brengt, kunnen door onderhoud aan, vernieuwing of sloop van gebouwen of...
book 1999
document
Koningsveld, E.A.P. (author), Vink, P. (author), Urlings, I.J.M. (author), de Jong, A.M. (author), NIA-TNO (author)
Scaffold erection work is physically demanding. This manual presents ways to make the work safer, based largely on ideas from worker. Using the methods decribed here, pilot projects were conducted in two scaffolding firms in the Netherlands. The two companies each completed six steps: (1) Organize the program; (2) Have workers list strain-and...
book 1998
document
Meijers, L.P. (author), Knibbe, N.E. (author), Beune, H.A.T. (author), Breuer, G. (author)
Dit werkboek is voortgekomen uit een onderzoek dat onlangs is uitgevoerd in opdracht van Stichting AWOB. Het onderzoek richtte zich op de - in de literatuur en in de praktijk - gehanteerde "ruimtelijke" maten voor de belangrijkste functionele werkruimtes in verzorgingshuizen, zoals de slaap- en woonkamer en natte cel voor bewoners, de keukens en...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Deze arbocheck is een instrument voor de risico-inventarisatie en -evaluatie van werkzaamheden binnen rooms-katholieke woon-, leef- en werkgemeenschappen. Hieronder worden verstaan de kloosters van religieuze instellingen en de parochies van de Nederlandse bisdommen. De Arbocheck bestaat uit verschillende onderdelen. Allereerst is dat de...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Deze Arbocheck is bedoeld als risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor kleinere bedrijven met minder dan 15 werknemers. Onveilige en ongezonde werksituaties die in de puinrecycling een belangrijke rol spelen zijn: klimaatomstandigheden, stof, lawaai en lichamelijke belasting. Met de arbocheck kan worden nagegaan welke gevaren er voor de...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
De Arbocheck kan gezien worden als een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E), die de belangrijkste knelpunten inventariseert. De belangrijkste knelpunten in de tuincentra zijn: lichamelijke belasting: het tillen van zware goederen en het op een verkeerde manier tillen; verkeerde inrichting van werkplekken zoals bij de kassa, te lange tafels...
report 1998
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Deze Arbocheck is bedoeld als risico-inventarisatie en -evaluatie speciaal voor de kleinere en middelgrote uitvaartondernemingen (minder dan 15 reguliere medewerkers, uitgezonderd tijdelijke krachten) die zijn aangesloten bij de Nederlandse Unie van Erkende Uitvaartondernemingen (NUVU) . De arbocheck kan ook als basis gebruikt worden door...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Anonymous, (author)
Deze Arbocheck is bedoeld als risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) voor fitnesscentra met 10-15 arbeidsplaatsen. De risico-inventarisatie richt zich op alle fitness- en aerobicsactiviteiten. Onveilige en ongezonde werksituaties die in de fitnesscentra een belangrijke rol spelen zijn: lichamelijke belasting, onderbroken werkdagen met...
book 1998
document
Verkleij, H. (author), Bos, J. (author)
In dit artikel staat een verslag van een onderzoek dat NIA TNO heeft uitgevoerd naar de ontwikkelingen in kosten en baten voor de diverse partijen die bij de arbocertificatie betrokken zijn. Omdat in de praktijk nog weinig ervaring is opgedaan met vrijwillige certificatie van arbozorg als totaliteit, is besloten voor dit onderzoek de Veiligheids...
article 1998
document
TNO Arbeid (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde: werken in de 21e eeuw: uitdaging voor het bedrijfsleven; flexibiliteit van de arbeid; informatietechnologie en de human factor; werk en inkomen: van vangnet naar...
book 1998
document
TNO Arbeid (author), Dhondt, S. (author)
Workflowmanagement (WfM) wordt meer en meer ingehaald als het nieuwe Informatie & Communicatie Technologisch (ICT)-instrument waarmee gegevensverwerkende organisaties (GVO's) hun processen onder controle kunnen brengen en waarmee ze een grotere efficiency kunnen halen. Met WfM is dan eindelijk een instrument gevonden waarmee het administratieve...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Pot, F.D. (author)
Deze jubileumuitgave van het tiende arbeidsomstandighedencongres 1998 bevat de door de verschillende sprekers ingezonden informatie. Een breed scala van onderwerpen komt aan de orde. Het feit dat we aan het 10e Arbeidsomstandighedencongres toe zijn zou de indruk kunnen wekken dat we het onderhand wel allemaal geregeld zullen hebben in arboland....
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Grundemann, R.W.M. (author)
De zorgsector was van origine een sector met relatief jong personeel. Onder invloed van demografische en emancipatorische factoren is dat echter steeds minder het geval. In de zorgsector werken relatief veel vrouwen. 90% van de werknemers in de sector is vrouw. Tot de jaren negentig gold dat vrouwen vaak hun loopbaan onderbraken om kinderen te...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Buijs, P.C. (author)
In de jaren negentig heeft de bedrijfsgezondheidszorg/Arbozorg met heel wat veranderingen te maken gehad, vooral wat betreft de wetgeving op sociale zekerheidsterrein. Het startschot daartoe werd gegeven door de toenmalige premier Lubbers, in reactie op de hoogte van het ziekteverzuim en het aantal WAO'ers. Met zijn one-liner 'Nederland is ziek!...
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Verkleij, H. (author)
Deze bijdrage wil een globale schets geven van de tendensen in de sociale zekerheidswetgeving van de laatste jaren. Het bevat niet zozeer nieuwe aandachtspunten, maar wil vooral de samenhang tussen allerlei wettelijke maatregelen aangeven.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Vink, P. (author)
In dit artikel wordt eerst een blik geworpen in de toekomst van enkele branches. Daarna wordt aangegeven hoe arbeid verandert.
bookPart 1998
document
TNO Arbeid (author), Simons, J.G. (author)
bookPart 1998
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Houtman, I.L.D. (author), Mossink, J.C.M. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Kwantes, J.H. (author), Vergouw, E.G.M. (author), Hoogendoorn, E.W. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Verboon, F. (author), Willemsen, P.G. (author), Evers, G. (author)
Dit rapport wordt gepresenteerd als de eerste van een periodiek te verschijnen trendrapport op het gebied van arbeid en gezondheid. Na een inleidend hoofdstuk met een algemene samenvatting en discussiepunten, worden in hoofdstuk 1 doel, uitgangspunten en opzet van deze trendrapportage uiteengezet. Hoofdstuk 2 gaat over de achtergrond van...
report 1997
document
NIA-TNO (author), Anonymous, (author)
Deze brochure bevat een controlelijst bestaande uit een Risico-inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) bestemd voor wasserijen. De lijst heeft drie kolommen (Arbo aandachtspunten; maatregelen en adviezen; gedaan/nog doen/voorlichting) en bestaat uit negen delen: laden/lossen, de aanvoer van het vuile wasgoed en de opslag daarvan en het bezorgen van...
book 1997
document
Wevers, C.W.J. (author), van Putten, D.J. (author), Nijboer, I.D. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
De bedrijfsarts heeft grote invloed op de carrière van mensen met een chronische aandoening en op de verbetering van hun arbeidsmarktpositie. In deze uitgave komt aan de orde waarom het bevorderen van hun arbeidsmarktpositie een missie van de arbodienst zou moeten zijn. Er wordt aandacht besteed aan achtergrondinformatie over de chronisch zieken...
book 1996
Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(141 - 160 of 243)

Pages