Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(61 - 80 of 240)

Pages

document
TNO Arbeid (author), van de Bovenkamp, M. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de evenementensector. Door de grote variatie van vele kleine ondernemingen is het lastig om in de evenementensector (podiumkunsten, evenementen, pretparken, kermissen, bibliotheken) tot een structurele...
report 2003
document
TNO Bouw TNO Arbeid (author), Bigaj-van Vliet, A.J. (author), Kwantes, J.H. (author), Maas, N. (author), Timmerman, J. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Zwanikken, A.L.J. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO onderzoek verricht naar de risico's van arbeid tijdens bouw en gebruik van ondergrondse bouwwerken. De doelen van het onderzoek zijn het in kaart brengen van de risico's, en na te gaan welk wettelijk kader voorhanden is voor ondergrondse arbeid. In dit rapport worden...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Steijger, N. (author), Starren, H. (author), Keus, M. (author), Gort, J. (author), Vervoort, M. (author)
This report describes the process of developing a checklist to asses company plans focused on improving safety awareness, safe behaviour and safety culture. These plans are part of a programme initiated by the Ministry of Social Affairs and Employment aiming at improving the safety performance of companies in target sectors. This improvement...
report 2003
document
Popma, J.R. (author)
De zorg voor veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden is primair de verantwoordelijkheid van werkgevers. In de Arbowet is echter bepaald dat bij het totstandkomen van het Arbobeleid nauw moet worden samengewerkt met de werknemers. In grote bedrijven krijgt dat meestal vorm via de ondernemingsraad. Men kan zich afvragen of die samenwerking met...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S.M. (author), Jongen, M.J.M. (author), Visser, R. (author), Marquart, J. (author)
Dit boek, bedoeld voor het veld, bevat de belangrijkste uitkomsten van het uitgebreide onderzoeksrapport, getiteld "Prioritering van branches en ketens voor de versterking van arbobeleid rond chemische stoffen". Tussen 2003 en 2007 wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Oeij, P.R.A. (author), Vaas, S. (author)
TNO Arbeid verstaat onder 'slimmer werken' met een minimum aan inspanning een maximum aan resultaat bereiken, waarbij medewerkers gevrijwaard blijven van gezondheidsrisico's als stress en RSI en waarbij zij zich blijvend kunnen ontwikkelen. Dat is goed voor productiviteit, innovativiteit en gezondheid. In dit boek worden vijf praktijkvoorbeelden...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C. (author), Nossent, S. (author)
In de aardappelen, groenten en fruit (AGF)-branche werkten in 2000 volgens het CBS bijna 10.000 personen. In deze rapportage staat de arbokennisinfrastructuur rond de AGF-branche centraal. Er wordt een beeld geschetst van arborisico's, gezondheidseffecten en maatregelen.
report 2003
document
Hijmans, R. (author)
Voor de meeste werkgevers is de Arbowet zelf nog wel inzichtelijk, maar de uitwerkingen in het Arbobesluit en de Arboregeling zijn vaak een stap te ver. Deze bevatten immers voornamelijk doelvoorschriften. In dit artikel worden de eisen die gelden belicht. Vakmedia
article 2003
document
Prins Maurits Laboratorium TNO (author), Verhagen, T.L.A. (author), van den Ham, J.H. (author), Hoogendoorn, H.A. (author)
Als gevolg van de maatschappelijke ontwikkelingen worden personele verliezen bij een militaire operatie door de Nederlandse samenleving steeds minder geaccepteerd. In dit artikel worden de resultaten van een studie beschreven naar een computersimulatiemodel genaamd "ComputerMan". Dit programma maakt het mogelijk de ernst van verwondingen ten...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Popma, J. (author)
In dit proefschrift werd onderzocht of betrokkenheid van ondernemingsraden tot betere arbeidsomstandigheden leidt. Ook werd bekeken of de ondernemingsraden voldoende toegerust zijn om deze rol naar behoren te vervullen. Om deze vragen te beantwoorden werd gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoeken en case-studies in de bouw en het bank- en...
doctoral thesis 2003
document
TNO Arbeid (author), Heinrich, J. (author), Blatter, B.M. (author)
Ter preventie van Repetitive Strain Injury (RSI) biedt het RSI Totaal Plan van een grote arbodienst werknemers één of meerdere interventies aan op basis van een individueel bepaald RSI-risicoprofiel, opgesteld aan de hand van een screeningsvragenlijst. Wat is het vermogen van deze screeningsvragenlijst om beeldschermwerkers met een verhoogd...
report 2003
document
Groeneweg, J. (author)
This book touches upon some of the problems concerning controlling the business process of an organisation. Uncontrolled deviations of that business process can result in unwanted outcomes like safety, health and environmental problems. Several factors are needed to improve that business process. These have been identified as a sequence in which...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO Arbeid een arborisicoprofiel opgesteld in de branche goederenvervoer. Het grootste deel van de werknemers in deze branche valt onder de CAO die wordt afgesloten met de werkgeversorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Het zijn met name de vrachtwagenchauffeurs die als risicogroep kunnen...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In de Horeca werken ca. 200.000 werknemers in veelal kleine bedrijven. In de branche van de Horecabedrijven zijn de risicogroepen vooral de afwassers, oberkelners, koks en kelner-serveersters, maar ook vakantiewerkers. Er komt een hoog ziekteverzuim voor en veel personeelsverloop. De Arbozorg staat nog niet op een hoog niveau, waardoor de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author)
In de sector Bouwnijverheid is sprake van een ziekteverzuimcijfer, dat inmiddels onder het landelijk gemiddelde ligt, een groot aantal WAO-gevallen en relatief veel arbeidsongevallen. Risicogroepen zijn met name de werknemers die op hoogte werken, zoals aan gevels, op daken en op grote overspanningconstructies en de werknemers die zware,...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Willemsen, P. (author)
In de bedrijfstak autoschadeherstelbranche zijn met name kleine(re) bedrijven actief: 3500 bedrijven met 12.000 werknemers. Er wordt in de branche nog veel gewerkt met oplosmiddelen in lakken en verven. Met name autospuiters in de autoschadeherstelbranche lopen risico een beroepsziekte, zoals CTE en OPS, op te lopen. Een ander probleem, in de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de bibliotheken. In deze sector werken relatief veel deeltijders en ouderen en het ziekteverzuim is er relatief laag. Het belangrijkste aandachtspunt bij bibliotheken is de fysieke belasting van de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de evenementensector. Deze sector houdt zich bezig met een grote verscheidenheid aan vermaak. Daardoor zijn ook de bedrijven die bij de uitvoering betrokken zijn zeer verschillend. De snelle groei van vooral...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P.R.A. (author)
In this paper of the World Congress of Sociology 2002 of ISA (International Sociological Association), the content and uses of the Job Stress Self Diagnostic Method (JSSDM) are described. The JSSDM aim is (a) to diagnose work processes to determine the presence of conditions for control problems and stress risks, and (b) to develop solutions to...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Zwanikken, S. (author), Swuste, P. (author)
Bij vier afvalverbrandingsinstallaties zijn ongevallen met verzuim en letselongevallen zonder verzuim in de periode 1998-2000 met elkaar vergeleken. Er vinden bij afvalverbrandingsinstallaties veel ongevallen plaats in vergelijking tot de procesindustrie, een bedrijfstak waaraan het management van afvalverbrandingsinstallaties zich gaarne...
article 2002
Searched for: subject%3A%22Checklist%22
(61 - 80 of 240)

Pages