Searched for: subject%3A%22Carcinogenese%22
(1 - 16 of 16)
document
Zawierko, J.F. (author)
book 2011
document
Zeegers, M.P.A. (author), Friesema, I.H.M. (author), Goldbohm, R.A. (author), van den Brandt, P.A. (author), TNO Voeding (author)
A wide variety of occupations has been associated with prostate cancer in previous retrospective studies. Most attention has been paid to farming, metal working, and the rubber industry. Today, these results cannot be affirmed with confidence, because many associations could be influenced by recall bias, have been inconsistent, or have not been...
article 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Preller, L. (author), Tielemans, E. (author)
Doel van dit onderzoek was het inventariseren van nieuwe risico's door blootstelling aan gevaarlijke stoffen in relatie tot vijf typen gezondheidseffecten in Nederland. Nieuwe risico's zijn zowel feitelijk nieuwe risico's, als risico's die door nieuwe inzichten beter worden herkend. De typen gezondheidseffecten zijn: kanker, long- en...
article 2004
document
Visser, R. (author)
De Strategienota Omgaan Met Stoffen (SOMS) is een blauwdruk voor het stoffenbeleid van het ministerie van VROM. Het beleid is er op gericht meer informatie te verzamelen over gevaarlijke stoffen. De uitgangspunten van de nota zijn: eigen verantwoordelijkheid; voorzorg; openbaarheid; en het nemen van kwalitatief goede maatrgelen om negatieve...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het werkhervattingsproces van mensen met kanker; 102 kankerpatiënten (25-59 jaar) met een gunstige 3-jaarsoverleving zijn 15 maanden gevolgd. Negentig deelnemers hebben drie vragenlijsten ingevuld (fase 1-3). Drie, zes en twaalf maanden na diagnosestelling was 30%, 54% respectievelijk 86%...
article 2003
document
Ybema, J.F. (author), Kuijer, R.G. (author), Hagedoorn, M. (author), Buunk, B.P. (author), TNO Arbeid (author)
Caregiver burnout was assessed among the intimate partners of 106 cancer patients and 88 patients with multiple sclerosis. This study examined how burnout is related to marital quality and perceptions of inequity in the relationship. LISREL analyses showed that higher perceptions of inequity are strongly associated with higher emotional...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Chorus, A.M.J. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Werk kan een belangrijke rol spelen als zingeving van het bestaan en als bron voor sociale contacten. Mensen met een chronische aandoening kunnen problemen ondervinden in het maatschappelijk functioneren en in het werk. Om die mensen aan het werk te houden is kennis nodig van hun specifieke beperkingen, maar vooral ook van hun mogelijkheden. Het...
report 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kremer, A.M. (author), Chorus, A.M.J. (author), Miedema, H.S. (author)
Mensen met een chronische aandoening ondervinden veel problemen in het maatschappelijk functioneren als gevolg van hun aandoeningen. Uit een overzichtsstudie met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van chronisch zieken in Nederland is gebleken dat mensen met een chronische aandoening een slechtere arbeidsmarktpositie hebben. Het doel van dit...
report 2000
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO TNO Voeding (author), Marquart, J. (author), Scheffers, T.M.L. (author), Bos, P.M.J. (author), ten Berge, W.F. (author), van Hemmen, J.J. (author)
Dit themanummer gaat over de normering van stoffen met chronische effecten. De auteurs van het artikel over dit onderwerp onderbouwen de volgende stelling: 'Er is wetenschappelijk en praktisch weinig reden voor de overheid om voor een chronische toxische stof het niveau van het langetermijngemiddelde te gebruiken als de acht uurs...
article 1999
document
TNO Voeding (author), Thissen, J. (author), Heederik, D.J.J. (author)
Uit buitenlandse research is een mogelijke inverse relatie tussen colon-kanker en lichamelijke (beroepsmatige) activiteit gebleken. Om deze mogelijkheid ook bij het Nederlandse cohortonderzoek te kunnen betrekken, werd de Landbouwuniversiteit Wageningen gevraagd om een overzicht te geven van de fysieke belasting voor alle CBS-beroepscodes. Dit...
report 1998
document
Baan, R.A. (author), TNO Voeding (author)
Dit is het verslag van het symposium 'Wat is schadelijk?' gehouden op 7 oktober 1994 te Leiden waarmee het derde lustrum van de Nederlandse Vereniging voor Toxicologie werd gevierd. De bedoeling van het symposium was een discussie op gang te brengen over de vraag op welke manier toxicologen uit verschillende disciplines effecten bepalen.
bookPart 1994
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Putten, D.J. (author), Huy, T.M. (author)
In een pilot-onderzoek is de haalbaarheid onderzocht van een patiënt-controle onderzoek, gericht op het verkrijgen van inzicht in mogelijke beroepsgebonden oorzaken van blaaskanker. Het onderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de respons van de patiënten bij wie de diagnose circa één tot anderhalf jaar eerder is vastgesteld. Daarnaast is...
article 1992
document
van Blijswijk, M. (author)
In Nederland sterven jaarlijks 1.400 mensen aan beroepskanker. Tot voor kort kende Nederland alleen registratieregelingen voor specifieke kankerverwekkende stoffen, zoals het verbod op het gebruik van blauwe asbest. Het afzonderlijke beleid per stof maakt plaats voor een beleid ter bescherming van werknemers tegen alle kankerverwekkende stoffen....
article 1991
document
CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Willems, M.I. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Splinter, A. (author), Roelfzema, H. (author), Feron, V.J. (author)
A system for classifying genotoxic carcinogens according to their estimated risk for humans in the occupational situation has been worked out. Three classes were defined qualifying carcinogens of low, intermediate and high potency, respectively. The developed system is based on the TD 50 - value combined with weighing factors, finally resulting...
report 1990
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Marquart, J. (author)
Op basis van gegevens uit de literatuur, uit werkplekbezoeken, en uit gesprekken met sleutelinformanten wordt een evaluatie gemaakt van de gezondheidsrisico's van kappers en kapsters. De werkzaamheden, belastende factoren, voorzieningen en beleid worden beschreven. Aandacht wordt besteed aan reproduktiestoornissen, effecten op de huid, effecten...
book 1989
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Jansen, J.D. (author), Lohman, P.H.M. (author), Berends, F. (author)
Deze literatuurstudie biedt een overzicht van methoden, die nu reeds voorhanden of in ontwikkeling zijn, om blootstelling aan DNA beschadigende stoffen bij werknemers op te kunnen sporen. De blootstelling aan mutagene of carcinogene stoffen wordt d.m.v. biological monitoring nagegaan. Development of methods for estimating exposure to mutagenic...
book 1985
Searched for: subject%3A%22Carcinogenese%22
(1 - 16 of 16)