Searched for: subject%3A%22Bouw%22
(1 - 20 of 36)

Pages

document
Scholtens, R. (author), Keijzer, E.E. (author), Koot, J.J. (author), Kemp, R.E.J. (author)
report 2023
document
Adriaanse, A. (author), Borsboom, W. (author), Roef, R. (author)
De bouw- en infrasector staat voor enorme uitdagingen. Zo staat de sector aan de vooravond van een grote vervangings- en renovatieopgave voor de bestaande civiele infrastructuur. Ook maakt de sector een beweging richting circulair bouwen (doel: in 2050 circulair) en moet de bestaande gebouwde omgeving in 2050 energieneutraal zijn. Een breed...
report 2020
document
Krause, F. (author), Douwes, M. (author)
Binnen ‘MAPA Duurzaam fysiek werk’ hebben wij in 2019 specifiek gekeken naar sectoren met zwaar werk met als doel een beter beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot robotisering in relatie tot fysieke belasting. Wij wilden meer te weten komen over de belangrijkste drijfveren voor robotisering en de plaats die fysieke belasting...
report 2020
document
van Egmond, M. (author), Hummel, L. (author), van der Klauw, M. (author), van Dam, L. (author)
Veilig en gezond werken is een aangelegenheid waarbij werkgevers, opdrachtgevers en uit-voerenden verantwoordelijkheid dragen. In veel sectoren in Nederland ligt de verantwoorde-lijkheid voor gezond en veilig werken bij meerdere actoren, en is er sprake van de zoge-naamde ketensamenwerking. Denk bijvoorbeeld aan complexe bouwprojecten of aan...
report 2019
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author), Krause, F. (author)
public lecture 2019
document
van Leeuwen, S. (author), Kuindersma, P. (author), Egter van Wissekerke, N. (author), Bastein, T. (author), de Vos, S. (author), Donkervoort, R. (author), Keijzer, E. (author), Verstraeten, J. (author)
De vraag naar grondstoffen voor de bouwopgaaf, de grote hoeveelheid (sloop)afval uit de bouw en de impact van de bouwsector op broeikasgasemissies vragen om een efficiënte en duurzame manier omgang met bouwmaterialen. Het Rijksbrede programma circulaire economie was voor TNO aanleiding om in deze publicatie te laten zien hoe wij aankijken tegen...
other 2018
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Kines, P. (author), Ruotsala, R. (author), Drupsteen, L. (author), Merivirta, M.L. (author), Bezemer, R.A. (author)
In this paper the findings are presented of a multinational study involving 27 companies that have adopted a ‘Zero Accident Vision’ (ZAV). ZAV is the ambition that all accidents are preventable, and this paper focuses on how companies implement ZAV through ZAV commitment, safety communication, safety culture and safety learning. Managers and...
article 2017
document
van Egmond, M. (author), Drupsteen, L. (author)
Om als overheid verantwoord opdrachtgeverschap te stimuleren en waar nodig adequaat te intervenieren, is het nodig de huidige stand van zaken rondom verantwoord opdrachtgeverschap in Nederland in kaart te brengen. TNO heeft dit onderzocht, op basis van ervaringen van opdrachtnemers in een aantal sectoren in Nederland, te weten de bouw, chemie,...
report 2017
document
Traversari, A.A.L. (author), den Hoed, M. (author), Di Giulio, R. (author), Bomhof, F.W. (author)
When designing buildings, it is a challenge to take into account Energy Efficiency in the early design stage. This is especially difficult for hospital designs, because these buildings comprise many different room types and functions. This greatly increases the number of design directions available. Choices made early on in the design process...
article 2017
document
Nauta, N.J. (author)
Een recent ongeval in het Groningse Winsum bewijst eens te meer de noodzaak voor een passende oplossing voor de ruim honderd niet actief beveiligde overwegen (NABO) in Nederland. Onbeveiligde spoorwegoverwegen hebben al langere tijd de volle aandacht van ProRail. In oktober 2014 startte ProRail het programma NABO, met als bijzonder element een...
article 2017
document
Arts, S. (author), Georgius, M. (author)
Regisserend opdrachtgeverschap is voor corporaties een goede manier om met planmatig onderhoud om te gaan. Dat stellen Stefan Arts van TNO en Maarten Georgius van Aedes, die onderzoek deden naar dat nieuwe opdrachtgeverschap. Hoe het moet, staat helder op papier. Maar de praktijk is weerbarstig, zo blijkt uit pilots onder corporaties. Voorjaar...
article 2016
document
Arts, S. (author)
Het Nijmeegse Pro College betrok na de zomervakantie een gloednieuw gebouw. Bouwbedrijf Lithos neemt voor maar liefst veertig jaar het onderhoud van deze praktijkschool op zich. Wesley Veekman van PPSsupport, nu PIANO°, sprak met school, aannemer en adviseur TNO over hoe pionieren met een geïntegreerde aanbesteding tot een fraai eindresultaat...
article 2016
document
Roozen-Slieker, F. (author)
In het logistieke ketenproces van goederenstromen binnen ziekenhuizen - en vooral van en naar de OK-afdeling, kan nog veel verbeterd worden. TNO ziet als stip op de horizon een aangepast proces waarbij alle voor een ingreep benodigde materialen (instrumenten, disposables en implantaten) voortaan volledig geautomatiseerd op afroep worden...
article 2016
document
van Put, M.A. (author), de Jong, J.D. (author)
Bij houten weg- en water bouwconstructies blijft er vaak water staan tussen aansluitingen van constructiedelen. Het vochtgehalte van het hout stijgt, met versnelde materiaaldegradatie tot gevolg. De ontwateringsplaat, een innovatie van TNO, gaat houtrot op verbindingspunten tegen
article 2015
document
Bezemer, R. (author)
public lecture 2015
document
Baart de la Faille, L.T. (author)
Kassenbouw in het buitenland vergt beslissingen op veel verschillende vlakken, die elkaar weer beïnvloeden. Voor de constructie werkt het bedrijfsleven met het ontwerpprogramma CASTA/ Kassenbouw. Maar daarnaast is er behoefte aan een beslissmgsondersteunend model voor het totale project. TNO werkt aan het Systeem Integratie en Optimalisatie...
article 2015
document
Mulder, G.G.C. (author), Koops, R. (author), Kamphuis, V. (author), Willems, M/P.J. (author), de Vos-Effting, S.E. (author), Donkervoort, D.R. (author), Dijkmans, T.J.A. (author)
Nederland staat voor een belangrijke opgave: het vernieuwen van het Nederlandse woningbestand om kwaliteit van leven te verbeteren, en CO2 uitstoot te beperken. Hierbij spelen de energiebesparingsdoelstellingen en de vernieuwingsopgave van de woningvoorraad een belangrijke rol. Zowel nationaal als op EU niveau zijn ambitieuze doelstellingen...
report 2015
document
van Straalen, IJ.J. (author), Gallis, H.R. (author), Bezemer, R.A. (author)
report 2015
document
van der Knaap, L.P.M. (author)
Rijdt er een te zware dekwasser of krijtmachine over een te licht kasdek, dan heb je als ondernemer een probleem. De schade door vervormde goten is niet direct zichtbaar, maar komt onherroepelijk naar voren bij storm of sneeuwdruk. Dan komt al snel de vraag op tafel wat de oorzaak is. In zo'n discussie wil je niet terechtkomen
article 2015
document
Bouma, P.W. (author), Keus, D. (author), van der Vlies, R.D. (author)
Stichting Dakmeester en TNO hebben tijdens Building Holland het werkboek Resultaatgericht samenwerken bij renoveren van hellende daken gepresenteerd
article 2015
Searched for: subject%3A%22Bouw%22
(1 - 20 of 36)

Pages