Searched for: subject%3A%22Bevordering%255C%2Bvan%255C%2Barbeid%255C%2Bdoor%255C%2Bouderen%22
(1 - 20 of 20)
document
Smulders, P. (author)
In september 2008 heeft de kredietcrisis hard toegeslagen. Er is een eind gekomen aan een langdurige periode van dalende werkloosheid. Het CPB verwacht dat de werkloosheid zal toenemen tot 600.000 in 2010. Zo ziet het slagveld er begin 2009 uit. Wat heeft dit alles voor effect op de positie van de oudere werknemer? Is het doorwerken van oudere...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smulders, P. (author), Blatter, B. (author), den Besten, H. (author)
Geanalyseerd wordt hoe de arbeidsomstandigheden in Nederland in de sectoren onderwijs, zorg en welzijn zich verhouden tot de arbeidsomstandigheden in andere bedrijfssectoren. Met behulp van logistische regressieanalyse is onderzocht in welke mate arbeidsomstandigheden in deze sectoren van invloed zijn op het ziekteverzuim, de mate waarin men...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In een representatieve steekproef onder ruim 23.000 werknemers is nagegaan in welke mate werkkenmerken evenals kenmerken van de persoon en diens thuissituatie voorspellen of werknemers door kunnen werken in hun huidige werk tot hun 65-jarige leeftijd én door willen werken tot hun 65-jarige leeftijd. Uit de analyses die zijn uitgevoerd op de...
article 2008
document
Lammersen, G. (author), van Dalen, E.J. (author)
Deze folder geeft informatie over een praktische werkwijze om de inzetbaarheid van (oudere) werknemers te bevorderen: de zgn. 'doorbraakmethode'. Met inzetbaarheid wordt bedoeld het vermogen om een diversiteit van werkzaamheden en functies nu en in de nabije toekomst te verrichten. Met behulp van deze methode werken teams uit verschillende...
other 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Sanders, J. (author)
Ondanks alle aandacht die de volksgezondheid krijgt, hebben veel organsiaties moeite met het opzetten van een integraal, bedrijfsmatig gezondheidsbeleid. Een dergelijk beleid neemt de gezondheidseffecten van alle orgasnisatiebeslissingen serieus: van de inkoop van goederen en diensten, via de gezondheid van medewerkers, tot en met de...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), Schouten, N. (author), van der Giesen, C. (author)
Om de arbeidsparticipatie van met name ouderen te stimuleren subsidieert het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid projecten die tot doel hebben om werknemers ook op oudere leeftijd in staat te stellen door te blijven werken. De subsidieregeling is in 2004 van start gegaan en loopt tot en met 2008. In deze TNO-rapportage wordt verslag...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
In maart van dit jaar mocht de auteur tweemaal een werkbezoek afleggen bij een onderzoeksinstituut in Finland. Het thema betrof in beide gevallen het bevorderen van de arbeidsmogelijkheden van uiteenlopende leeftijdsgroepen: jonge schoolverlaters en oudere werknemers. Of anders geformuleerd, groepen aan het begin en aan het einde van hun...
article 2006
document
Piek, P. (author), Reijenga, F. (author), TNO Arbeid (author)
Human Resources Management (HRM) krijgt steeds meer te maken met het verhogen van de inzetbaarheid van werknemers met arbeidshandicaps of andere gezondheidsproblemen. De arbeidspopulatie is aan het vergrijzen en ouderen hebben nu eenmaal een grotere kans op gezondheidsproblemen. Daarnaast zal het nieuwe arbeidsongeschiktheidsstelsel alleen een...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Piek, P. (author), Reijenga, F. (author)
book 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I.L.D. (author)
Older workers in the Netherlands report more health problems than their younger colleagues. Nevertheless, the TNO Work Situation Survey 2002 shows that they are seen to be more motivated and absorbed in their work. In the light of the predicted shrinking of the labour market in the future, it will become increasingly important to facilitate...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Nauta, A. (author), de Bruin, M.R. (author), Cremer, R. (author)
Dit document brengt beelden en feiten in kaart over oudere werknemers, hun lichamelijke en mentale gezondheid en daarmee samenhangende beperkingen. Ook wordt beschreven welke maatregelen er genomen kunnen worden om onjuiste beelden over ouderen te bestrijden en hun gezondheid en inzetbaarheid te bevorderen. Mensen veronderstellen dat met name de...
report 2004
document
Cremer, R. (author)
Twee jaar lang is de Taskforce Ouderen en Arbeid actief geweest. Eind dit jaar wordt het programma beëindigd. Ger Tielen van de Taskforce vertelt welke reslutaten er zijn geboekt.
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Krenn, M. (author), Oehlke, P. (author), Kees, H. (author), Leonard, L. (author), Wendelen, E. (author), Linkola, P. (author), Neubauer, G. (author), de Vries, S. (author), O'Kelly, K.P. (author)
The age structure in Europe and other industrialized countries is changing as a result of declining birth rates and continuous rise in life expectancy. This report shows the facts and figures of an ageing workforce. It also describes the predjudices, personnel policies and problems connected to the ageing workforce that might undermine the...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), de Feyter, M.G. (author), Evers, G.E. (author), van Gent, M.J. (author)
Dit onderzoek gaat over mannen en vrouwen die na hun vijfenveertigste zelfstandig ondernemer werden. Het geeft inzicht in de soort bedrijven die deze 45+starters oprichtten, de bedrijfsvoering, sociale en financiële zekerheid en de bedrijfsresultaten. Doel was te verkennen in hoeverre het zelfstandig ondernemerschap extra kansen biedt aan 45...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), de Vries, S. (author), Willemsen, M. (author), Gründemann, R. (author), Nuyens, M. (author)
Dit onderzoek naar de activiteiten van organisaties en werknemers om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen heeft veel nieuwe informatie opgeleverd. Het rapport geeft 13 conclusies, waarvan de belangrijkste zijn: het bevorderen van de bereidheid tot het inzetten van de eigen competenties en vaardigheden is lastig (attitudeverandering);...
report 2001
document
Backbier, E. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Hoffius, R. (author), Simons, J. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het jaarlijkse onderzoek naar het (ziekte-)verzuim van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. Het is voor het eerst dat deze rapportage betrekking heeft op het kalenderjaar. De overgang van schooljaar naar kalenderjaar is onder andere bedoeld om de ziekteverzuimgegevens beter vergelijkbaar te...
book 1998
document
Hoffius, R. (author), Simons, J. (author), Touw, M. (author), Knotter, M. (author), Braam, E. (author), NIA-TNO (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van het jaarlijkse onderzoek naar het (ziekte-)verzuim van onderwijsgevend en onderwijsondersteunend personeel. De rapportage heeft betrekking op het schooljaar 1995/1996. Het onderzoek is verricht in opdracht van de Stichting Vervangingsfonds/BGZ en het ministerie van OCW. Het onderzoek heeft als doel een...
book 1997
document
Cremer, R. (author)
Dit artikel behandelt verschillende aspecten van vergrijzing, veroudering en de lichamelijke en mentale beperkingen van oudere werknemers. Eerst komen de lichamelijke en mentale ontwikkeling van de mens en vervolgens de verouderingseffecten ter sprake. De functionaliteit en leervermogens nemen af als gevolg van het ouder worden. Daarentegen...
article 1997
document
Kruidenier, H.J. (author)
De problematiek van de oudere werknemers vindt sinds kort in brede kring erkenning. Overheid, werkgevers- en werknemersorganisaties zijn het eens over de noodzaak om de arbeidsparticipatie van ouderen sterk te verhogen. Het belangrijkste middel is daarbij het verlengen van het arbeidsleven en het tegengaan van de uitstoot van ouderen. In dit...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid (author), Andries, F. (author)
Centraal in dit literatuuronderzoek staat de oudere werknemer. Om de huidige positie van de oudere werknemer te begrijpen, is een historische contekst geschetst. Ontwikkelingen daarbinnen hebben een positieve invloed uitgeoefend op de bereidheid van bedrijven om de oudere wordende werknemer binnen het arbeidsproces te houden. Aan bod komen: de...
report 1992
Searched for: subject%3A%22Bevordering%255C%2Bvan%255C%2Barbeid%255C%2Bdoor%255C%2Bouderen%22
(1 - 20 of 20)