Searched for: subject%3A%22Bevordering%255C%2Bdeelname%255C%2Baan%255C%2Barbeidsproces%22
(1 - 18 of 18)
document
Smulders, P. (author)
In september 2008 heeft de kredietcrisis hard toegeslagen. Er is een eind gekomen aan een langdurige periode van dalende werkloosheid. Het CPB verwacht dat de werkloosheid zal toenemen tot 600.000 in 2010. Zo ziet het slagveld er begin 2009 uit. Wat heeft dit alles voor effect op de positie van de oudere werknemer? Is het doorwerken van oudere...
article 2009
document
le Gras, E. (author)
Langdurig werkloze uitkeringsgerechtigden zijn een grote financiële en vooral sociale zorg voor een gemeente. De door TNO in samenwerking met de gemeente Zoetermeer ontwikkelde Diagnose Methode Activeringspotentieel (DMA) ondersteunt gemeentelijke klantmanagers en werkzoekenden tijdens de speurtocht naar een passende werkplek – en met succes, zo...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hekelaar, A. (author), Zwinkels, W. (author), Braat, A. (author)
De invoering van de WWB maakt een (kosten)effectieve inzet van de gemeentelijke reïntegratie- middelen noodzakelijk. Er is daarom onderzoek gedaan naar de bijdrage die reïntegratietrajecten - middels uitstroom naar regulier betaald werk - leveren aan het verkorten van de uitkeringsduur van bijstandsklanten. De uitkomsten vormen een basis voor de...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Sanders, J.M.A.F. (author)
Gezondheid van de medewerkers is al in veel organisaties een belangrijk onderwerp en TNO ziet langzamerhand een verschuiving van het nemen van 1 maatregel naar een (visie op) integraal gezondheidsbeleid waarin gezondheid een impact heeft op alle bedrijfsterreinen en dat resulteerd in een samenhangend pakket van maatregels. In dit artikel wordt...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author), Fermin, B. (author)
Met de WWB en de WMO hebben gemeenten de taak om mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Dat wordt echter steeds moeilijker. In dit artikel wordt ingegaan op het bevorderen van ondernemerschap in de sociale economie als strategie om zoveel mogelijk mensen actief te laten deelnemen aan de samenleving. Kenmerkend voor...
article 2006
document
Wolthuis, A. (author)
Om nadelige effecten van vergrijzing en ontgroening, arbeidsmigratie en globalisering te beperken, moeten mensen langer gezond en productief blijven. Dat kan, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In dit artikel benadrukken TNO'ers Dick van Putten en Cees Wevers het belang van kennisontwikkeling, kennisoverdracht én een samenhangend...
article 2006
document
TNO Arbeid (author), van Genabeek, J. (author), de Vos, E. (author), Zwinkels, W. (author)
Op 1 januari 2004 is de Wet Werk & Bijstand (WWB) ingevoerd. Daarin zijn gemeenten verantwoordelijk voor de arbeidsinschakeling van bijstandsgerechtigden (naar schatting 400.000 personen), niet-uitkeringsgerechtigden (naar schatting 205.000 personen) en rechthebbenden van een ANW-uitkering. Op basis van de WWB beschikken gemeenten in 2004 over...
report 2004
document
Clarenbeek, J.F. (author), Miedema, E.P. (author)
Dit hoofdstuk uit het boek 'ICT, arbeid en organisatie' gaat in op de volgende onderzoeksvragen: wat is de invloed van ICT op de positie van kwetsbare werknemersdoelgroepen (ouderen, laagopgeleiden, onopgeleiden, vrouwen, minderheden); wat zijn de mogelijkheden om de positie van achterstandsgroepen te vergroten, dankzij of ondanks de invloed van...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Minderhoud, J. (author)
Sociale firma's en andere bijzondere bedrijven geven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een handicap of langdurige werkloosheid een kans op werk. In opdracht van Stichting Instituut GAK deed TNO Arbeid onderzoek naar sociale firma's en bedrijven met een vergelijkbare dubbele doelstelling: economisch én sociaal. Deze publicatie geeft een...
report 2003
document
Smulders, P. (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), TNO Arbeid (author)
Deze trendrapportage brengt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland in kaart, zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerhheid, personeelskenmerken en effecten op personeel en bedrijf. De belangrijkste conclusies zijn: dat het werktempo in Nederland lijkt te te zijn gestabiliseerd...
book 2001
document
Veerman, T.J. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Deze rapportage evalueert de overheidsinitiatieven uit de Jaren 90 om de WAO-instroom en het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsvolume in het algemeen te verkleinen. In de periode 1994-1996 is inderdaad sprake van een sterke afname met daarna een lichte stijging. In absolute aantallen kan gezegd worden dar bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), de Vries, S. (author), Willemsen, M. (author), Gründemann, R. (author), Nuyens, M. (author)
Dit onderzoek naar de activiteiten van organisaties en werknemers om de inzetbaarheid van werknemers te verhogen heeft veel nieuwe informatie opgeleverd. Het rapport geeft 13 conclusies, waarvan de belangrijkste zijn: het bevorderen van de bereidheid tot het inzetten van de eigen competenties en vaardigheden is lastig (attitudeverandering);...
report 2001
document
TNO Beleidsstudies en advies TNO Strategie, Technologie en Beleid (author), Wetzels, C. (author), Tijdens, K. (author)
The objective of the interdepartmental programme "Developing attainability scenarios" is to investigate how a better combination of work and care can facilitate a higher level of female participation in work. To this end, the following research areas are investigated in this report: labour market participation, feasibility of work and (parental)...
report 2001
document
Peeters, M. (author)
Personeel van (grote) bedrijven krijgt steeds meer verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij het uitvoeren en regelen van het werk. De mate van participatie van het personeel wordt vergroot door het wijzigen en aanpassen van de organisatie en besturing van het primaire proces. Deze 'procesinnovatie' of directe participatie wordt met het...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Vos, E.L. (author), Kremer, A.M. (author), Mul, C.A.M. (author), Nijboer, I.D. (author), Hekstra, A.C. (author)
Eén van de belangrijkste beleidsprioriteiten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is de bevordering van deelname aan het arbeidsproces door gehandicapten, chronisch zieken en (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Dit rapport besteedt aandacht aan diverse maatregelen die tot doel hebben individuele personen met een...
report 1995
document
TNO Wegtransportmiddelen >TNO Preventie en Gezondheid (author), Hekstra, A.C. (author)
Dit rapport geeft een beschrijving van een deelproject binnen het TNO-brede programma "Arbeid en Handicap". Het doel van dit deelproject is om inzicht te krijgen in de rol die materiele werkvoorzieningen (kunnen) spelen bij de arbeidsparticipatie van gehandicapten en areidsongeschikten, met als achterliggende doelstelling om aan te geven op...
report 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Mul, C.A.M. (author), Ketelaars, T.J.W.M. (author), Wevers, C.W.J. (author), van Weeghel, J. (author)
Supported Employment is een methodiek voor arbeidsintegratie voor personen met een beperking. Supported Employment omvat een aantal onderdelen. Deze brochure behandelt het onderdeel Job finding. Job finding omvat alle activiteiten die worden ondernomen om geschikte arbeidsplaatsen te vinden voor personen, die beperkt zijn in hun lichamelijke,...
book 1994
document
Hellinga, P. (author), Lenshoek, D.E. (author), van Dijk, F. (author), van Haselen, D.A. (author), de Boer, S. (author), Koffeman, C. (author)
Het onderzoek bij een groot industrieel bedrijf beoogde de kennis van het arbeidsongeschiktheidsproces te vergroten door het verkrijgen van meer inzicht in de risico's op arbeidsongeschiktheid, en om een bijdrage te leveren aan een wetenschappelijk verantwoorde methode om arbeidsongeschiktheid te registreren en te analyseren. Hiertoe zijn...
report 1989
Searched for: subject%3A%22Bevordering%255C%2Bdeelname%255C%2Baan%255C%2Barbeidsproces%22
(1 - 18 of 18)