Searched for: subject%3A%22Bedrijfsgezondheidszorg%22
(81 - 100 of 120)

Pages

document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Draaisma, D. (author), van Putten, D.J. (author)
In dit rapport wordt een plan van aanpak beschreven om te komen tot een instrument voor het monitoren van de kwaliteit van de arbozorg in arbeidsorganisaties in Nederland. Dit systeem sluit aan op één van de kerntaken van de overheid: het monitoren van de resultaten van het gevoerde beleid (Integraal Beleidsplan Arbeidsomstandigheden, 1991). Het...
report 1992
document
van der Gulden, J.W.J. (author), Senden, T.F. (author), Docter, H.J. (author)
In dit werkboek wordt structuur en inhoud gegeven aan het co-assistentschap in de sociale geneeskunde. Allereerst wordt de begeleiding van co-assistenten besproken. Vervolgens wordt ingegaan op het aanstellingsonderzoek, het periodiek bedrijfsgezondheidskundig onderzoek, het bedrijfsgeneeskundig spreekuur, verzuimbegeleiding, werkplekonderzoek,...
book 1992
document
Meulenbeld, K. (author)
Vanuit het coördinatiepunt Bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) is in februari 1992 een project gestart met als doel de BGZ in Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Denemarken te onderzoeken. Tevens werd nagegaan wat de te verwachten ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld onder invloed van de EG-Kaderrichtlijn, en welke perspectieven dit voor...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Docter, H.J. (author)
Dit boek is geschreven voor het onderwijs aan medische studenten een aanstaande basisartsen. Daarnaast is het geschikt voor de opleidingen van bedrijfsartsen en bedrijfsverpleegkundigen. Op een aantal plaatsen zijn casussen opgenomen die de behandelde stof illustreren en verduidelijken. Tevens zijn een aantal vragen een opdrachten voor studenten...
report 1992
document
Draaisma, D. (author)
This paper describes the conceptual and methodological framework for research project on the quality of occupational health care (OHC) in The Netherlands. Before going into the main subject, the paper starts by giving some background information on OHC in The Netherlands. This information can be divided into three parts: first, some facts about...
bookPart 1991
document
Lourijsen, E.C.M.P. (author), Hoolboom, H. (author), de Kort, W.L.A.M. (author)
In 1988 a research project in the field of the pre-employment medical examinations was initiated and subsidized by The Netherlands Ministry of Social Affairs and Employment. The main reason for carrying out this project was the expressed interest of The Netherlands government in the use and effectiveness of the pre-employment medical...
bookPart 1991
document
Schaapveld, K. (author)
In deze weergave van een lezing op de 'Bedrijfsgeneeskundige dagen 1991' wordt ingegaan op de effecten van preventieve gezondheidszorg. Stilgestaan wordt bij de kosten van primaire en secundaire preventie in de Nederlandse gezondheidszorg, de levensverwachting, en de gezonde levensverwachting, de verloren produktiewaarde per ziektecategorie, en...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Draaisma, D. (author), Dam, J. (author), de Winter, C.R. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
Deze publikatie is een bewerkte samenvatting van het onderzoeksrapport "Kwaliteit en Effectiviteit van Bedrijfsgezondheidszorg naar het oordeel van de beroepsbeoefenaren" (verschenen als DGA-studie S 101-1). Het onderzoek is uitgevoerd om informatie op te leveren voor de discussie tussen de partijen, die betrokken zijn bij de...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Draaisma, D. (author), de Winter, C.R. (author), Dam, J. (author), van den Heuvel, S.G. (author)
Dit rapport betreft het eerste deel van een onderzoek naar de kwaliteit en de effectiviteit van bedrijfsgezondheidszorg (BGZ). Het gaat over de visie van de beroepsbeoefenaren in bedrijfsgezondheidsdiensten (BGD-en) op de zorg die zij zelf leveren (in het tweede deel van het onderzoek zullen de oordelen van werkgevers en werknemers aan de orde...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Steensma, H. (author), van der Vlist, R. (author), Vrooland, V.C. (author)
In dit boek wordt aangegeven hoe een organisatie verlaging van ziekteverzuim kan bewerkstelligen. Allereerst worden drie beleidsmodellen beschreven: het beslissingsmodel, het belasting en belastbaarheidsmodel, en het organisatiemodel. Hierbij wordt uitgegaan van respectievelijk het bemoeilijken van ziekmeldingen en het bespoedigen van...
book 1991
document
Buringh, E. (author)
Door de Commissie Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek (CARGO) is een inventarisatie uitgevoerd van het Nederlandse arbeidsgezondheidskundig onderzoek. Bijna de helft van het onderzoek vond plaats bij 32 universitaire groepen, ongeveer eenderde gebeurde bij een zestal TNO-instituten en de rest werd gedaan bij 25 BGD-en en andere instellingen....
article 1991
document
van Blijswijk, M. (author)
Dit artikel beschrijft de voorgeschiedenis, het doel, en de activiteiten van de Stichting Kwaliteitsbevordering Bedrijfsgezondheidszorg (SKB). De SKB heeft de kwaliteitsbevordering van het instrumentarium van de bedrijfsgezondheidszorg (BGZ) tot doel. De Stichting wil dit bereiken door: het afstemmen van wetenschappelijke activiteiten en van...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), van Blijswijk, M. (author)
De strategienota bedrijfstak bagger van de Arbeidsinspectie is aanleiding voor dit artikel waarin de adjunct-directeur van de Vereniging Centrale Baggerbedrijf (CB) zijn mening geeft over de arbeidsomstandigheden in deze sector. Aan de hand van de strategienota wordt ingegaan op de werktijden, algemene veiligheid, het werken met verontreinigde...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Urlings, I.J.M. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), Vink, P. (author)
Deze publikatie beschrijft een stappenplan ten behoeve van het geven van voorlichting over lichamelijke belasting, en is in eerste instantie bedoeld voor personen werkzaam in de (bedrijfs)gezondheidszorg. Ofschoon de handleiding primair aanknopingspunten biedt voor het geven van voorlichting op het terrein van lichamelijke belasting, is de...
report 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Weel, A.N.H. (author)
Deze notitie handelt over het periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (PBGO) als instrument voor de bedrijgfsgezondheidszorg. Er zijn verscheidene initiatieven genomen om het instrument te verbeteren of geschikt te maken voor specifieke groepen. Nadat de sterke en zwakke kanten van het instrument zijn behandeld, wordt nagegaan of het...
report 1991
document
Vrijhof, B.J. (author), Broersen, J.P.J. (author)
In dit artikel staat de structuur van de vragenlijst voor periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (PBGO) centraal. De PBGO-gegevens werden verzameld door de BGD Oost-Gelderland. De vragenlijst werd afgenomen in de jaren 1985-1986. De structuuranalyses zijn voor het gezondheids- en werkomstandighedendeel van de PBGO-vragenlijst afzonderlijk...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Preventie en Gezondheid TNO Gezondheidsonderzoek (author), Gründemann, R.W.M. (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author)
Op verzoek van de European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (EFILWC) heeft het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg-TNO een inventarisatie verricht naar de aard en omvang van gezondheidsbevorderende activiteiten op het werk in Nederland en de factoren die hierop van invloed zijn. Onder...
report 1991
document
Broersen, J.P.J. (author), Vrijhof, B.J. (author), Weel, A.N.H. (author)
Onderhavig artikel behandelt de voorspelbaarheid van individueel ziekteverzuim op grond van periodiek bedrijfsgezondheidkundig onderzoek (PBGO). De informatie uit de vragenlijsten van het PBGO sluit nauw aan bij de factoren die relevant zijn voor tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid. De vragenlijst bestaat uit vragen over de...
article 1991
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P.G.W. (author)
Verslag van de conferentie "Arbeid, gezondheid en welzijn in de toekomst", die plaatsvond op 20 juni 1991 in het Nederlands Congresgebouw te Den Haag. De conferentie werd gehouden naar aanleiding van het verschijnen van het gelijknamige scenario-rapport over arbeid en gezondheid in de periode 1990-2010. In de bijdragen wordt onder andere...
bookPart 1991
document
Passchier-Vermeer, W. (author), Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
bookPart 1990
Searched for: subject%3A%22Bedrijfsgezondheidszorg%22
(81 - 100 of 120)

Pages