Searched for: subject%3A%22Bedrijfscultuur%22
(1 - 20 of 43)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwanikken, S. (author), Starren, A. (author), Venema, A. (author), Drupsteen, L. (author), Gort, J. (author)
Eind september 2008 heeft het vierde internationale congres van het International Network on the Prevention of Accidents & Trauma at Work (WOS) plaatsgevonden op Kreta. Tijdens het 3-dagen durende congres zijn 10 key notes gepresenteerd en 173 presentaties gehouden, in 30 deelsessies. Hoofdthema van het congres was "Prevention of occupational...
article 2009
document
Ybema, J.F. (author)
Mensen vinden het over het algemeen belangrijk om rechtvaardig behandeld en beloond te worden. Twee vormen van rechtvaardigheid zijn vooral van belang. Distributieve rechtvaardigheid heeft betrekking op de verdeling van uitkomsten (bijvoorbeeld salaris). Procedurele rechtvaardigheid verwijst naar de manier waarop mensen in de organisatie worden...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gort, J. (author), Starren, A. (author), Drupsteen, L. (author), Reinders, J. (author), van der Vorm, J. (author), Zwetsloot, G. (author)
Het toenemende verschil in management dat gaat over het nemen van risico’s in een complexe wereld van continue verandering, en veiligheidskunde dat gaat over zekerstellen en controleren, belemmert een optimale aanpak voor ongevallenpreventie. Deze publicatie beschrijft een aanpak om veiligheid meer te laten aansluiten bij de corebusiness. Vijf...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Drupsteen, L. (author), Zwanikken, S. (author), Fijan, D. (author), Corver, S. (author), Jongen, M. (author)
Deze literatuurstudie is een onderdeel van het onderzoek "versterking van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer", één van de deelprojecten van het Vraaggestuurd Programma Arbeidsveiligheid 2007-2010: HEAR, aangestuurd door het Ministerie van Sociale Zaken. Daarin wordt gezocht naar (on)mogelijkheden om...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Zwetsloot, G. (author), van Scheppingen, A. (author)
Met het Arboconvenant Gemeenten heeft het A+O fonds vier werkboeken uitgebracht over de aanpak van de belangrijkste arbeidsrisico’s bij gemeenten. De hiervoorliggende nieuwe publicatie is een vervolg op de werkboeken. Daarin wordt de vraag behandeld op welke manier de aandacht voor en continuïteit in de verbetering van arbeidsomstandigheden in...
book 2005
document
de Vries, S. (author), Nauta, A. (author), Wortel, E. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
article 2004
document
Korver, T. (author), Stark, K. (author), de Bruin, M. (author), TNO Arbeid (author)
De functie Penitentiair Inrichtingen Werker (Piw-er) wordt gezien als een fuikfunctie er is daarom onderzocht hoe de doorstroom vanuit de functie verbeterd kan worden. Gebruik makend van reeds eerder, onder meer door TNO Arbeid, verricht onderzoek naar de Piw-functie zijn in 3 instellingen een aantal groepsgesprekken met Piw-ers en...
report 2004
document
van Brummelen, Y. (author), de Jong, J. (author), de Vries, S. (author), Nuyens, M. (author)
Voor zover politiekorpsen concrete doelstellingen formuleren, blijken deze relatief vaak te gaan om de instroom van bepaalde groepen. Doelstellingen ten aanzien van de doorstroming van medewerkers uit de doelgroepen worden door weinig korpsen geformuleerd, alleen soms voor vrouwen. Ten aanzien van de organisatiecultuur en de omgangsvormen zijn...
book 2004
document
Böhmer, R.L. (author), Clarenbeek, J.F. (author), d' Huy, C.W. (author), Kleberg, J.B. (author), van Leeuwen, E.W.A. (author), van der Meulen, F.A. (author), Rasker, P.C. (author), Wagenaar, W.J.G.P. (author)
De hype rondom kennismanagement lijkt voorbij. Veel organisaties hebben met wisselend succes initiatieven ontplooid. Gericht op het vergroten van het innovatieve vermogen van organisaties, blijkt het in de praktijk niet eenvoudig de effecten zichtbaar en meetbaar te krijgen. Daarbij blijken investering-effectanalyses nog geen gemeengoed te zijn....
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Bozuwa, J. (author), Gort, J. (author), Koningsveld, E. (author), Devillers, E. (author), Smit, G. (author)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Direcoraat Generaal Goederenvervoer, Directie Transportveiligheid) hebben ECORYS Transport en TNO Arbeid onderzoek verricht om naast de maatschappelijke effecten inzicht te geven in de bedrijfseconomische effecten van Safety Culture. Op basis van de uitkomsten van de kosten-batenanalyse...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van de Ven, C. (author), de Groot, M.C. (author), de Vries, S. (author)
De Nederlandse beroepsbevolking wordt steeds diverser van samenstelling. Vergrijzing, de multiculturele samenleving, het steeds internationaler opererende bedrijfsleven en allerlei wetgeving omtrent arbeid en zorg, het afbouwen van de WAO en afschaffing van VUT- en prepensioenregelingen leiden tot een ander aanbod van werknemers op de...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Gort, J. (author), Starren, A. (author), van der Vorm, J. (author), Thie, X. (author)
‘Veilig ondernemen als core business’ is een doelfinancieringsproject van TNO Arbeid voor het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en beoogt in kaart te brengen welke belemmerende en bevorderende factoren er zijn voor bedrijven om veiligheid als onderdeel van het primaire proces te beschouwen. Onderdeel van het primaire proces...
report 2004
document
van Vuuren, T. (author), Smit, A. (author)
De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen neemt al enige jaren fors toe. Dat geldt ook voor het ziekteverzuim en de instroom in de WAO van vrouwen. Mede door verschillen in werkomstandigheden scoren vrouwen een hoger ziekteverzuimpercentage dan mannen. Er zijn meer factoren verantwoordelijk voor de grotere kans op arbeidsongeschiktheid van vrouwen...
bookPart 2003
document
de Vries, S. (author), Nauta, A. (author), Wortel, E. (author)
Dit zeventiende en laatste hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 6 'Van rode draden naar conclusies'. In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op vijf thema's die als een soort rode draad door de verschillende hoofdstukken lopen. Dit zijn: de...
bookPart 2003
document
den Uijl, S. (author), Andriessen, S. (author)
Het doel van dit onderzoek was inzicht te krijgen in hoe op bedrijfsniveau het ziekteverzuim op effectieve en efficiënte wijze kan worden aangepakt. Daarbij is er vanuit gegaan dat er een verschil kan zijn tussen denken en doen. Daarom wordt ook aandacht besteed aan de processen die zich afspelen rond de verzuimbegeleiding van individuele...
book 2003
document
Franck, E. (author)
Voorjaar en najaar 2003 heeft het A+O fonds workshops aangeboden aan beleidsmakers (P&O-ers, arbo- en KAM coördinatoren) van diverse gemeenten. In de workshops hebben de deelnemers negatieve - en positieve ervaringen uitgewisseld en kennis opgedaan over het beheersen van werkdruk en werkstress. In dit document wordt aan de hand van het 5 W-model...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Steijger, N. (author), Starren, A. (author), Keus, M. (author), Gort, J. (author), Vervoort, M. (author)
De veiligheidscultuur vormt een onderdeel, of aspect, van de organisatiecultuur. De organisatiecultuur is het resultaat van een lang gemeenschappelijk en (commercieel) succesvol leerproces van iedereen binnen het bedrijf bij de benadering van de grote boze buitenwereld: “Ons krijgen ze er niet onder”. De manier waarop werknemers te werk gaan...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Franck, E.J.H. (author), Schoonderwoerd, G. (author), Davits, R. (author)
Werkdruk is een vaak voorkomend arbeidsrisico bij gemeenten. In het Arboconvenant Gemeenten hebben de sociale partners met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dan ook afspraken gemaakt om werkdruk terug te dringen. Uit de in 2002 uitgevoerde nulmeting arbeidsrisico's blijkt dat in nagenoeg alle gemeentelijke functies elementen...
book 2003
document
Wiezer, N. (author), Franck, E. (author)
Veel organisaties zoeken manieren om de productiviteit van hun medewerkers te verhogen zonder hen daardoor te veel te belasten. Een manier is het geven van meer zelfstandigheid bij het regelen van het eigen werk. Bevoegdheden worden lager in de organisatie toegekend. Veel medewerkers hebben hier moeite mee doordat de bedrijfsculuur in de weg...
article 2003
document
Zwetsloot, G. (author), Moonen, C. (author)
Dit twaalfde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over vernieuwing van organisaties. In dit hoofdstuk moet duidelijk worden dat het vergroten van het vernieuwingsvermogen een proces is van ...
bookPart 2003
Searched for: subject%3A%22Bedrijfscultuur%22
(1 - 20 of 43)

Pages