Searched for: subject%3A%22Arbowet%22
(1 - 20 of 101)

Pages

document
Luiijf, H.A.M. (author), Steijn, W.M.P. (author)
De Arbeidsomstandighedenwet 1998 (*1) legt de werkgever en ook de werknemers een aantal eisen en verplichtingen op inzake de veiligheid van het werk en de zorg voor de gezondheid van de medewerkers. Maar is er wel rekening mee gehouden dat onbevoegden of malware digitaal gestuurde processen kunnen overnemen of verstoren en dat daarmee de...
article 2016
document
Hooftman, W. (author), van Zwieten, M. (author), Venema, A. (author)
report 2012
document
Hooftman, W. (author), van Zwieten, M. (author), Venema, A. (author)
report 2011
document
van Vliet, A. (author), Venema, A. (author), ter Laak, J. (author), de Vroome, E. (author), Kwantes, J.H. (author)
report 2011
document
Popma, J.R. (author), Poort, R.O.B. (author), Franssen, E.J.A. (author), van het Kaar, R.H. (author), Kwantes, J.H. (author)
Iedere werknemer heeft recht op bescherming van zijn veiligheid, gezondheid en waardigheid tijdens de arbeid. Tussen media jaren negentig en het jaar 2008 is er sprake van een ingrijpende herschikking van verantwoordelijkheden op het gebied van arbeidsrechtelijke bescherming. Zeker na de recente wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de...
book 2008
document
Nossent, S. (author), Treur, H. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Met de nieuwe Arbowet van 1 januari 2007 verscheen de arbocatalogus als nieuw fenomeen aan de arbohemel. TNO keek in 2007 in drie pilots naar vernieuwende implementatie van de arbocatalogus: (1) deskundigen in de rol van redacteur; (2) werkgevers- en werknemersorganisaties pakken na hun branche-RI&E-instrumenten samen door en schakelen...
article 2008
document
Meeuwsen, J.M. (author)
The Dutch Working Conditions Act requires employers to perform a Risk Inventory and Evaluation (RIE). Until recently, small business owners (SMEs) in particular were unhappy about this rather time-consuming obligation. However, the introduction of digital RIE instruments disseminated through the web has simplified the process enormously. This...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Venema, A. (author)
Bij een arbeidsongeval wordt vaak alleen gedacht aan lichamelijk letsel, maar arbeidsongevallen kunnen ook geestelijke schade tot gevolg hebben. In de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) is voor het eerst in Nederland expliciet gevraagd naar geestelijke schade als gevolg van een arbeidsongeval. De NEA sluit hiermee aan bij de...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Simons, M. (author), Verheijden, M.W. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Werkgevers bieden werknemers steeds vaker bewegingsprogramma's aan, blijkt uit een enquête onder krap 1000 bedrijven en instellingen. Vorig jaar deed 32 procent van de organisaties met 500 of meer werknemers aan bewegingsstimulering. In 2003 lag dat percentage nog op 14 procent. Actieve aandacht voor overgewicht komt echter relatief nog weinig...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Veel grote bedrijven stimuleren hun werknemers om tijdens en na het werk te sporten of bewegen. In het MKB gebeurt dat veel minder. Gebrek aan tijd en geld zijn hiervoor belangrijke oorzaken. In dit artikel wordt aandacht besteed aan methoden om dit te veranderen. Vakmedia
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Preller, L. (author), Wouters, I. (author), Spaan, S. (author), Tjoe Nij, E. (author), van Yperen, H. (author)
Artikel besteed aandacht aan een door een samenwerkingsverband van TNO en de Universiteit van Utrecht verbeterde analysemethode en meetprotocol voor endotoxinen. Vakmedia
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Artikel besteed aandacht aan de resultaten van de 'Monitor bewegen en gezondheid' van TNO welke een onderdeel vormt van de continue cross-sectionele gegevensverzameling 'Ongevallen en bewegen in Nederland'. Nederlandse werknemers leven niet echt gezond: 43 procent beweegt te weinig, 37 procent is te zwaar, 32 procent rookt en 17 procent drinkt...
article 2007
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Werkgevers die een arbeidsgehandicapte werknemer in dienst nemen krijgen te maken met verschillende wetten die beogen de arbeidsgehandicapte extra bescherming te bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Wet op de medische keuringen (WMK), de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet REA) en de Wet gelijke behandeling op grond van...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kwantes, J.H. (author)
De werkgever en de OR spelen een sleutelrol bij het vaststellen van de preventietaken. Deze handreiking is daarom geen blauwdruk, maar wijst op de overwegingen en aandachtspunten die van belang zijn om een juiste keuze te maken. Een keuze die aansluit bij de bestaande risico's en het bestaande arbobeleid van de organisatie. In die zin is het...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verschuren, C. (author)
Op 1 juli 2005 verandert de Arbo-wet. Organisaties mogen dan zelf hun arbodienstverlening regelen mits zij deskundige ondersteuning inhuren. Een arbodienst inhuren hoeft niet meer. Een combinatie van een HRM-aanpak met toepasbare adviezen, de eigen regie voeren en arbodeskundigen inhuren die de organisatie kennen, kan goed uitwerken.
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), van den Berg, R. (author)
Staatssecretaris Van Hoof van het ministerie van SZW diende in oktober 2004 een adviesaanvraag bij de SER in over de evaluatie van de Arbowet met als uitgangspunt een vermindering van regelgeving. Voorgesteld werd de vermindering van regels toe te spitsen op het schrappen van bestaande regelgeving over zogenaamde 'lage risico's' waarbij de...
report 2005
document
TNO Bouw TNO Arbeid (author), Bigaj-van Vliet, A.J. (author), Kwantes, J.H. (author), Maas, N. (author), Timmerman, J. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Zwanikken, A.L.J. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO onderzoek verricht naar de risico's van arbeid tijdens bouw en gebruik van ondergrondse bouwwerken. De doelen van het onderzoek zijn het in kaart brengen van de risico's, en na te gaan welk wettelijk kader voorhanden is voor ondergrondse arbeid. In dit rapport worden...
report 2003
document
Popma, J.R. (author)
De zorg voor veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden is primair de verantwoordelijkheid van werkgevers. In de Arbowet is echter bepaald dat bij het totstandkomen van het Arbobeleid nauw moet worden samengewerkt met de werknemers. In grote bedrijven krijgt dat meestal vorm via de ondernemingsraad. Men kan zich afvragen of die samenwerking met...
article 2003
document
Visser, R. (author)
Overheid en industrie zijn "proeftuinen" begonnen om ervaring op te doen met het nieuwe stoffenbeleid. Sinds najaar 2002 hebben de proeftuinen al enige leerervaring opgeleverd. De informatie op Veiligheidsinformatiebladen (VIB's) is niet altijd compleet, doordat fabrikanten hun bedrijfsgeheimen willen beschermen. VIB's die aan alle wettelijke...
article 2003
document
Hijmans, R. (author)
Voor de meeste werkgevers is de Arbowet zelf nog wel inzichtelijk, maar de uitwerkingen in het Arbobesluit en de Arboregeling zijn vaak een stap te ver. Deze bevatten immers voornamelijk doelvoorschriften. In dit artikel worden de eisen die gelden belicht. Vakmedia
article 2003
Searched for: subject%3A%22Arbowet%22
(1 - 20 of 101)

Pages