Searched for: subject%3A%22Arbodoc%22
(1 - 20 of 52)

Pages

document
Vink, P. (author), Kompier, M.A.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In a Department of Salary Records where VDU tasks were performed at a high work rate, a participative ergonomic study was undertaken. First, the 'old' workplace was investigated for all 45 employees. Work stations appeared to be of poor ergonomic quality. Second, 12 employees participated in an experiment at the actual workplace. Objective and...
article 1997
document
van Lingen, P. (author), van Rhijn, J.W. (author)
Door de voortgaande ontwikkeling en toepassing van informatie- en communicatietechnologie zitten veel mensen uren aan hun werkplek gekluisterd. Bijna alle werkzaamheden kunnen vanachter de computer worden verricht. Dit artikel gaat over de afnemende lichaamsbeweging van kantoorwerkers en de factoren die het bewegen van mensen op kantoren...
article 1997
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Stiggelbout, M. (author), Hildebrandt, V.H. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author)
In het kader van het VWS doelfinancieringsprogramma 'Bewegen en Gezondheid' wordt door TNO-PG en NIA TNO een 'Monitor Bewegen en Gezondheid' ontwikkeld. Doel van deze monitor is het systematisch en periodiek verzamelen, opslaan en evalueren van gegevens over (1) bewegen van mensen in relatie tot gezondheid, zowel in de thuis- en werksituatie als...
report 1997
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Blatter, B.M. (author)
The aims of this thesis were: (1) to identify parental occupations with an increased risk of spina bifida in offspring; (2) to study whether parental occupational exposure to chemicals or radiation during or shortly before pregnancy is a risk factor for the occurrence of spina bifida. In order to answer these questions, an epidemiological case...
doctoral thesis 1997
document
TNO Arbeid (author), Jonkers, R. (author), de Weerdt, I. (author), Nijman, F. (author)
Op verzoek van de Nederlandse Kankerbestrijding (KWF) hebben het NIA'TNO en ResCon een programma ontwikkeld, dat gericht is op bescherming van buitenwerkers tegen teveel UV-straling door de zon. Dat programma zou niet op zichzelf staan, maar zoveel mogelijk geïntegreerd in het arbobeleid van het bedrijf of de instelling waar het zou worden...
book 1997
document
NIA TNO (author), Kwantes, J.H. (author), Hoogendijk, L. (author)
Gekoppeld aan de Arbowet bestonden in totaal 38 losse arbo- en veiligheidsbesluiten. Deze besluiten zijn samengevoegd tot één besluit, het Arbobesluit. Het Arbobesluit is in werking getreden op 1 juli 1997. Deze publicatie staat in een inleidend hoofdstuk in het kort stil bij het volgende: het Arbobesluit; de Arboregeling; beleidsregels en Arbo...
report 1997
document
Peeters, M. (author), van der Geest, L. (author)
Veel ondernemingen hebben recentelijk de stap naar het werken met zelfsturende teams, gezet, met als dubbele doelstelling een vergroting van zowel de slagvaardigheid naar de markt als de betrokkenheid van de werknemers. De invoering en ontwikkeling van vormen van groepswerk verloopt niet probleemloos, zo wijzen vele ervaringen uit. Toch slagen...
book 1996
document
Mulder, S. (author), Bloemhoff, A. (author), Harris, S. (author), van Kampen, L.T.B. (author), Schroots, W. (author)
Ongevallen hebben een aandeel van 4% in de totale medische kosten van ziekten in Nederland. De preventie van ongevallen is daarom een belangrijke taak voor overheid en betrokken veldorganisaties. Gegevens over omvang en aard van de ongevallen kunnen helpen bij het uitvoeren van preventieve activiteiten. In dit artikel wordt een overzicht gegeven...
article 1996
document
Vaas, S. (author)
Vrouwen die een technisch beroep uitoefenen, blijken nogal eens problemen te ondervinden. In deze dissertatie wordt nagegaan wat er in arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisaties zou moeten veranderen om de uitstroom van vrouwen in technische beroepen te voorkomen. Het onderzoek heeft betrekking de op bouw, de staalindustrie en...
doctoral thesis 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid Divisie Arbeid en Gezondheid (author), van der Geest, L.G.M. (author), Vaas, S. (author)
De categorie laaggeschoolden is overtegenwoordigd binnen de groep langdurig werklozen. Verschillende maatregelen beogen werkgelegenheid te genereren voor die onderkant van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de subsidiëring van arbeidsplaatsen, de verkleining van de zgn. wig en taakafsplitsing. Bij het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid voor...
report 1996
document
Osinga, D. (author), de Ridder, M. (author)
Het is mogelijk zonder extra kosten of zelfs met minder investeringen huisvesting en werkplekken zodanig te ontwerpen, dat efficiency en kwaliteit van de arbeid worden verhoogd. In dit artikel wordt aandacht besteed aan de wijze waarop herontwerp van produktieprocessen en werkplekken optimaal kan worden ingericht. Daarbij wordt een ergonomisch...
article 1996
document
Marcelissen, F.H.G. (author), Spinhoven-Hennis, M. (author)
De privatisering van de Ziektewet is een feit: maar hoe nu verder? Dit boekje is gericht op diegenen die te maken hebben met verzuimbeleid en snel een goed overzicht willen hebben van de nieuwe situatie. Het geeft antwoord op de 'meest gestelde vragen' en zet de nieuwe wet WULBZ (Wet Uitbreiding Loondoorbetaling Bij Ziekte) kort uiteen. Daarbij...
book 1996
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Smulders, P. (author), van Dormolen, M. (author), de Gier, E. (author), Kompier, M. (author), de Winter, R. (author)
This book is one result of a study commissioned by the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions into national health and safety policies and strategies in thirteen member states of the European Union. The goal of the study was to produce an overview and assessment of the policies and strategies for improving...
book 1996
document
Reijenga, F.A. (author)
De milieukundige doelstelling van dit onderzoek is het bevorderen van nieuw, op preventie gericht milieubeleid van lagere overheden bij bedrijven. Het onderzoek gaat over de introductie van afval- en emissieprevntiebeleid bij enkele overheden die hierbij voorop lopen. Het introductieproces wordt in een vijftal cases geanalyseerd vanuit een...
doctoral thesis 1995
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Chorus, A.M.J. (author), Kremer, A. (author), Oortwijn, W.J. (author), Schaapveld, K. (author)
Dit rapport is het schriftelijke resultaat van een door het Ministerie van WVC aan de Stichting Dienstverlening Gehandicapten (SDG) gegeven opdracht tot het uitvoeren van een inventarisatie van het probleem doofheid of slechthorendheid. De eigenlijke inventarisatie is uitgevoerd door TNO-PG, waarbij gegevens over slechthorendheid in de algemene...
report 1995
document
Daanen, H.A.M. (author), van Lingen, P. (author)
Dit basisboek geeft een overzicht van de onderwerpen die bij een risico-inventarisatie aan de orde moeten komen. Dit wordt gedaan aan de hand van Inspectiemethode Arbeidsomstandigheden. De informatie stelt managers van bedrijven in staat uitgevoerde inventarisatie en evaluatie op kwaliteit te beoordelen. De verschillende onderwerpen die het boek...
book 1994
document
TNO Produktcentrum (author), te Riele, H. (author), Zweers, A. (author), Krozer, J. (author)
Dit is een boek voor ontwerpers en anderen die met produktontwikkeling te maken hebben. Het geeft acht voorbeelden van bedrijven die hun produktontwikkeling laten beïnvloeden door een milieukundige en een ontwerpadviseur. Het doel hiervan is het verminderen van giftige emissies, minder afval, minder uitputting van schaarse materialen en lager...
book 1994
document
Boshuizen, H.C. (author), Schaapveld, K. (author), Wortel, E. (author), Venema, A. (author)
bookPart 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO TNO Preventie en Gezondheid (author), Willems, J.H.B.M. (author)
De inaugurele rede vangt aan met een stand van zaken van de sociale verzekeringsgeneeskunde, gevolgd door historische beschouwingen. Daarbij wordt ook de wetgeving op het gebied van de sociale zekerheid behandeld en de instrumenten, waarvan de verzekeringsgeneeskundige zich kan bedienen, zoals controle en preventie. Tot slot schetst de nieuwe...
public lecture 1993
document
Smulders, G.W. (author), Bloemhoff, A. (author)
Resultaten van een studie naar de relatie tussen de economische ontwikkeling en de hoogte van het ziekteverzuim resp. de arbeidsongeschiktheid. In de afgelopen veertig jaar blijkt er een sterk verband te zijn geweest tussen de bedrijfseconomische situatie (jaarlijks aantal faillissementen per 1.000 ondernemingen) en de omvang van...
article 1993
Searched for: subject%3A%22Arbodoc%22
(1 - 20 of 52)

Pages