Searched for: subject%3A%22Arbodiensten%22
(1 - 20 of 103)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Schaafsma, T. (author)
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling van referentiegegevens voor de verzuimduur naar diagnose. Daarbij worden twee bronnen vergeleken: (1) gegevens van het Peilstation die zijn aangeleverd door getrainde bedrijfsartsen over een beperkt aantal verzuimgevallen; en (2) verzuimgegevens uit de registraties van arbodiensten over grote aantallen...
article 2009
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author)
Deze PS Special bevat een overzicht van de wettelijke maatregelen en re-integratie-instrumenten die tot doel hebben gedeeltelijk arbeidsgeschikte personen te (re)integreren op de arbeidsmarkt. De re-integratie-instrumenten zijn te vinden in de ZW, de Wet WIA, de WAO, de Wajong en de WAZ. Ook in het BW, de Arbowet, de Wet financiering sociale...
book 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heemskerk, F. (author), Huiskamp, R. (author), Keijzer, L. (author)
Aan de hand van geselecteerde cases en telefonische vraaggesprekken wordt in deze bijdrage uitgelegd hoe zeven factoren de kans op een succesvol loopbaan beleid vergroten. 1. Strategisch beleid: verweef het loopbaanbeleid met de strategische agenda van een organisatie. 2. Gezamenlijk voordeel: leg een sterke koppeling tussen voordelen voor de...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Wevers, C. (author), Zwinkels, W. (author), van Eekert, P. (author), Donders, P. (author), van Laarhoven, K. (author), Dorscheidt, E. (author)
Sinds de invoering van SUWI in 2002 is de reïntegratiemarkt geprivatiseerd en is er sprake van een grootschalige aanbesteding van reïntegratiecontracten door UWV. In de loop der tijd is er veel veranderd, zowel rondom de aanbestedingsprocedure als ontwikkelingen op de reïntegratiemarkt, zoals de IRO en de reïntegratiecoach. UWV wil hier graag op...
report 2006
document
Deze Werkwijzer biedt een methodische werkwijze voor arboprofessionals om bij reïntegratie van zieke werknemers uit te gaan van hun arbeidsmogelijkheden. Zij omvat een stappenplan, zodat het de inspanningen van de werknemer en de leidinggevende effectiever maakt. Het stappenplan geeft arboprofessionals houvast én richting met als effect...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Kool, R.B. (author), Visser, E. (author), van Putten, D.J. (author)
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kwantes, J.H. (author)
De werkgever en de OR spelen een sleutelrol bij het vaststellen van de preventietaken. Deze handreiking is daarom geen blauwdruk, maar wijst op de overwegingen en aandachtspunten die van belang zijn om een juiste keuze te maken. Een keuze die aansluit bij de bestaande risico's en het bestaande arbobeleid van de organisatie. In die zin is het...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verschuren, C. (author)
Op 1 juli 2005 verandert de Arbo-wet. Organisaties mogen dan zelf hun arbodienstverlening regelen mits zij deskundige ondersteuning inhuren. Een arbodienst inhuren hoeft niet meer. Een combinatie van een HRM-aanpak met toepasbare adviezen, de eigen regie voeren en arbodeskundigen inhuren die de organisatie kennen, kan goed uitwerken.
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Volgens een enquête uit 2004 zijn arbodiensten tevreden over de Wet verbetering poortwachter. Maar er is veel kritiek voor het UWV: arbodiensten klagen dat er geen eenduidige criteria zijn voor het afwijzen van een WAO-aanvraag door het UWV en dat er slechte communicatie is tussen UWV en de arbodiensten. Vakmedia
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verschuren, C.M. (author), Gort, J. (author), Kwantes, J.H. (author), Louwrier, N.H.A.M. (author), Meeuwsen, M.J. (author), Michel, F.P. (author), Moonen, C.L.M. (author), van Scheppingen, A. (author), Treur, H. (author)
De veranderende wetgeving per 1 juli 2005 biedt bedrijven en branches de mogelijkheid om meer eigen keuzes te maken in de wijze waarop zij arbodienstverlening willen invullen. Deze wetswijziging biedt niet alleen meer keuzevrijheid, maar zal voor bedrijven en branches ook een gelegenheid zijn om zich te bezinnen op de wijze waarop...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Ybema, J.F. (author), Gründemann, R. (author)
Aan de hand van de literatuur wordt in het kort de geschiedenis van het gezondheidsbeleid in organisaties beschreven. Begonnen wordt in de Verenigde Staten met training op het gebied van gezond werken en bedrijfsfitnessprogramma's via gezondheidsbevordering op de werkplek naar Integraal Gezondheidsmanagement (IGM) in Nederland. Daarna wordt op...
article 2005
document
Kool, R.B. (author), Steenbeek, R. (author), van Putten, D.J. (author), Visser, E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Alle betrokkenen staan afwachtend tegenover de onlangs ingevoerde verwijsfunctie voor bedrijfsartsen. Huisartsen zijn het meest negatief. Bedrijfsartsen hebben nog weinig contact over de verwijzing met de huisarts en/of de hoofdbehandelaar. De benodigde informed consent van de werknemer is ook vaak nog niet geregeld. Na een halfjaar hebben...
article 2004
document
Visser, R. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author)
Arbomanagement kan niet losstaan van de sturing van een organisatie als geheel, en dient bij te dragen aan de kwaliteit van een organisatie. Dit boek toont de noodzaak van deze koppeling, laat zien hoe bedrijven dit kunnen uitwerken en wat komt kijken om te slagen in de opzet. Daarbij worden veel voorbeelden gegeven die illustreren dat een goed...
book 2004
document
Vinke, H. (author)
De auteur van dit artikel is vanaf half september 2004 de nieuwe directeur van STECR, Platform Reïntegratie. Ze volgt daarbij Marga Oostindie op. STECR is de afgelopen vier jaar uitgegroeid tot een organisatie die op de kaart staat als platform voor en door professionals werkzaam bij arbodiensten. De bedoeling is dat STECR ook de komende jaren...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), van Putten, D. (author)
Het arbodienstenpanel is in 1997 opgezet om via periodieke peilingen te volgen hoe het beleid met betrekking tot de reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de praktijk van de arbodiensten werkt. Dit is het verslag van de vijfde peiling, gehouden tussen januari 2004 en juli 2004. Aan de peiling hebben 86 diensten of vestigingen van diensten...
report 2004
document
Steenbeek, R. (author), Kool, R.B. (author), Visser, E. (author), van Putten, D.J. (author)
Met ingang van 1 januari 2004 hebben bedrijfsartsen een formele verwijsbevoegdheid gekregen. Dat betekent dat de kosten van behandelingen als gevolg van een verwijzing door de bedrijfsarts vergoed worden door de verzekeraar. Het gaat dan om behandelingen die vergoed worden krachtens de Ziekenfondswet/AWBZ. Doelen zijn het verbeteren van de...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Steenbeek, R. (author), Kool, R.B. (author), Visser, E. (author), van Putten, D.J. (author)
Met ingang van 1 januari 2004 hebben bedrijfsartsen een formele verwijsbevoegdheid gekregen. Dat betekent dat de kosten van behandelingen als gevolg van een verwijzing door de bedrijfsarts vergoed worden door de verzekeraar (Ziekenfondswet/AWBZ). Doelen zijn het verbeteren van de arbocuratieve samenwerking en het terugdringen van ziekteverzuim...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Blatter, B.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Bongers, P.M. (author)
Dit onderzoek is uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de huidige praktijk van behandeling en sociaal-medische begeleiding bij werknemers met verzuim door arm-, nek- en schouderklachten (RSI). Werknemers met deze klachten en hun bedrijfsartsen vulden vragenlijsten in na insluiting in het onderzoek en 6 maanden daarna. De helft van de werknemers...
article 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), van Dijk, F. (author), Reinders, G. (author), Schaafsma, F. (author), Spreeuwers, D. (author), Hulshof, C. (author), Abspoel, M. (author), Vlek, F. (author), Verbeek, J. (author)
De professionals in arbodiensten en UWV hebben een betere informatie-infrastructuur nodig omdat hoogwaardige kennis noodzakelijk is voor een betere kwaliteit van dienstverlening. Het gaat hierbij om de internationale literatuur op het terrein van arbeid en gezondheid en sociale zekerheid, de Nederlandse literatuur, richtlijnen, good practices,...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Gort, J. (author), van Scheppingen, A. (author)
De hoofdvraagstelling voor dit onderzoek van TNO Arbeid is: Hoe moet de certificatieregeling arbodiensten worden aangepast, zodanig dat naast toepassing van de bestaande kwaliteitsnorm ISO 9001:2000 de prestaties van arbodiensten kunnen worden beoordeeld en verbeterd? Deze vraag kan worden onderverdeeld in de volgende subvraagstellingen: a....
report 2003
Searched for: subject%3A%22Arbodiensten%22
(1 - 20 of 103)

Pages