Searched for: subject%3A%22Arbeidsvoorziening%22
(1 - 18 of 18)
document
van Leeuwen, P. (author), Zwinkels, W. (author)
Het zijn spannende tijden nu de economie in een crisis is geraakt. Het kabinet is inmiddels na overleg met de sociale partners met een flink pakket aan maatregelen gekomen. Veel van deze maatregelen hebben betrekking op het arbeidsmarktbeleid. Dat is een goede zaak, want benutting van kansen op de arbeidsmarkt en stimulering van de...
article 2009
document
TNO Arbeid (author), Nicot, .M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lautenbach, H. (author), Cuijpers, M. (author), Kösters, L. (author)
Sinds april 2000 heeft het CBS, op verzoek van het ministerie van SZW, in de Enquête beroepsbevolking (EBB) vragen opgenomen over de arbeidssituatie van arbeidsgehandicapten. In de eerste Monitor Arbeidsgehandicapten zijn indicatoren ontwikkeld om arbeidsgehandicapten, hun aandoeningen en hun arbeidsgerelateerde kenmerken, in kaart te brengen....
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
TNO heeft in opdracht van de Sociale Dienst van de gemeente Dordrecht onderzoek gedaan naar de achtergronden van de prestaties van re-integratiebedrijven die instrumenten volgens het Work First beginsel uitvoeren. Het belang van het onderzoek ligt in het besluit dat de gemeente medio 2006 moet nemen over voortzetting van de uitbesteding aan de...
report 2006
document
Wolthuis, A. (author)
Om nadelige effecten van vergrijzing en ontgroening, arbeidsmigratie en globalisering te beperken, moeten mensen langer gezond en productief blijven. Dat kan, als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. In dit artikel benadrukken TNO'ers Dick van Putten en Cees Wevers het belang van kennisontwikkeling, kennisoverdracht én een samenhangend...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Schipper, K. (author), Cremer, R. (author)
De modernisering van de WSW wordt per 1 januari 2007 van kracht. Met de moderniseringsslag beoogt de overheid: de WSW te behouden voor wie daarop aangewezen is; de beweging "van binnen naar buiten" te bevorderen; de regierol van de gemeenten te versterken én de financierings- en verantwoordingsstructuur te vereenvoudigen. Het wetsvoorstel om de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Beckers, I. (author), Lautenbach, H. (author), Cuijpers, M. (author)
In de Monitor Arbeidsgehandicapten zijn drie hoofddoelen te onderscheiden. Het eerste doel is inzicht te krijgen in de belemmeringen die mensen met een langdurige ziekte, aandoening of handicap ervaren bij het uitoefenen en vinden van werk. Het tweede doel is meer inzicht te verkrijgen in de doelgroep voor het reïntegratiebeleid en welke mensen...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author), Sanders, J. (author)
Met de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) hebben gemeenten meer belang gekregen bij een goede samenwerking met werkgevers. Uit onderzoek komen een aantal factoren naar voren die belangrijk zijn in deze samenwerking: 1) weet waarom werkgevers meewerken; 2) breng de aanknopingspunten in kaart; 3) betrek werkgevers bij de plannen; 4)...
article 2005
document
Korver, T. (author), Oeij, P.R.A. (author)
From 26-28 August 2004 in Utrecht the Industrial Relations in Europe Conference (IREC) was held on governance issues in shifting industrial and employment relations. As part of the session 'potential and limits of national level socio-economic governance' this paper about the organization of transitional labour markets in the Netherlands was...
conference paper 2004
document
TNO Arbeid (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author), Sanders, J. (author)
Door de invoering van de Wet Werk en Bijstand (WWB) hebben gemeenten meer belang gekregen bij een goede samenwerking met werkgevers. Het betrekken van werkgevers bij arbeidsmarktbeleid blijkt echter in de praktijk niet gemakkelijk. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben...
report 2004
document
Andriessen, S. (author)
Een arbeidspool kan werkgevers aan leerlingen of tijdelijk personeel helpen. Het gebruik van een arbeidspool vermindert het financiële risico voor een werkgever. In economisch onzekere tijden is dit een voordeel. Weinig arbeidspools slagen er echter in goed te functioneren en te blijven bestaan. Een gemeente of branche die overweegt een...
article 2003
document
Hazelzet, A. (author), de Boer, W. (author)
Vorig jaar is de discussie opgelaaid over het voortbestaan van de WIW- en ID-banen. Het kabinet-Balkenende I was voornemens fors te bezuinigen op de gesubsidieerde arbeid door het aantal WIW- en ID-banen terug te brengen naar respectievelijk 27.000 en 45.500. De plannen brachten behoorlijk wat commotie teweeg. Met het sluiten van een convenant...
article 2003
document
Pot, F.D. (author)
This contribution to the EANPC symposium, CPC, Nicosia, Cyprus, November 2002 is about productivity and the utilisation of the potential workforce. Labour productivity is back both on the Dutch political agenda and in collective bargaining in the Netherlands. However, the debate is much broader than previously. Continuous innovation and growth...
conference paper 2003
document
Smulders, P. (author), Houtman, I. (author), Klein Hesselink, J. (author), TNO Arbeid (author)
Deze trendrapportage brengt de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland in kaart, zoals arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerhheid, personeelskenmerken en effecten op personeel en bedrijf. De belangrijkste conclusies zijn: dat het werktempo in Nederland lijkt te te zijn gestabiliseerd...
book 2001
document
Smit, A. (author)
In het rapport "Aan de slag" doen topambtenaren aanbevelingen voor een effectiever arbeidsmarktbeleid. Hoewel aan het inhoudelijke nut van I/D-banen (= Melkertbanen) niet meer gewtijfeld wordt, ligt de regeling zelf wel onder vuur. Te vaak blijken Melkertbaners in de doorstroomfase toch af te vallen; voor het in het arbeidsproces houden van deze...
article 2001
document
Pot, F.D. (author)
Deze bundel is een verslag van een in 1997 gehouden congres 'De zorgzame markt : werkgelegenheidscreatie tussen marktwerking en regulering', georganiseerd door het onderzoeksbureau EIM en de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD). .
bookPart 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Symes, V. (author), Kurjenoja, J. (author), Fouquet, A. (author), Hoffman, H. (author), de Haam, F. (author), Smit, A. (author), Collado, J.C. (author), Cressey, P. (author)
This study was designed to explore the question "Is quality of work an important factor in explaining the success of job creation schemes?". This was done by looking at the results of previous evaluations in six Member States. Nine million people in the European Union were long-term unemployed in 1995 and the proportion of the unemployed jobless...
book 1997
document
Kwantes, J.H. (author)
Nederland telt eind 1997 1,7 miljoen werkzoekenden. Dit cijfer ontstaat door alle WW-, WAO/AAW- en ABW-cijfers bij elkaar op te tellen. De overheid wil die werkzoekenden zo snel mogelijk verkleinen door het voeren van een arbeidsmarkt- of werkgelegenheidsbeleid. Dat beleid wordt onder meer gevoerd op het terrein van preventie, ziekte,...
article 1997
Searched for: subject%3A%22Arbeidsvoorziening%22
(1 - 18 of 18)