Searched for: subject%3A%22Arbeidsvoorwaarden%22
(1 - 20 of 48)

Pages

document
Hooftman, W.E. (author), van Dam, L.M.C. (author)
In de periode 2015-2019 hadden werknemers met een migratieachtergrond minder gunstige arbeidsomstandigheden. Zij waren ook minder tevreden over hun arbeidsvoorwaarden dan werknemers zonder die actergrond. Deze situatie is niet veel veranderd ten opzichte van de periode 2005-2014. Vakmedianet
article 2021
document
Smulders, P. (author), van den Bossche, S. (author)
A lot has been published on the effects of economic crises on health, especially on stress and depression, but little on the effects on working hours, working relations and working conditions. And even less on the categories of workers whose position improved or deteriorated during the crisis. This article tries to fill these gaps. Use is made...
article 2018
document
Smulders, P. (author), Wielers, R. (author)
In 2009, een jaar na het begin van de bankencrisis, verscheen 'The Spirit Level' (De Waterpas) van Richard Wilkinson en Kate Pickett. Ongelijke samenlevingen worden ongezonde samenlevingen, was het punt dat deze twee Britse epidemiologen wilden maken. 'The spirit level' ging niet over de bankencrisis, maar over mentale en fysieke gezondheid,...
article 2018
document
Goudswaard, A. (author), Dorenbosch, L. (author), Kooij-de Bode, H. (author), Huiskamp, R. (author), van der Klauw, M. (author)
Hiervoor werden 22.000 werknemers gevraagd naar hun wensen wat betreft arbeidsvoorwaarden. Leermogelijkheden wordt door 89 procent als (heel) belangrijk bestempeld, terwijl interessant werk eruit schiet met 97 procent. "Werkgevers doen er dus goed aan om ook naar de zachte arbeidsvoorwaarden te kijken", stelt Paulien Bongers, Innovatiedirecteur...
report 2011
document
Vos, K. (author), Gründemann, R. (author)
Wat zijn de effecten van de globalisering op de nationale stelsels van arbeidsverhoudingen? Ter beantwoording van deze vraag wordt in deze bijdrage allereerst ingegaan op de betekenis van globalisering. Betoogd wordt dat er sinds de eeuwwisseling sprake kan zijn van een nieuw globaliseringsparadigma. Vervolgens wordt ingegaan op de...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), den Hoedt, M. (author), de Leede, J. (author), Nauta, A. (author)
In Nederland worden flexibiliteit voor bedrijven en zekerheid voor werknemers traditioneel vaak geregeld in wetten en CAO's. Het maken van arbeidsvoorwaardenafspraken wil in dit model nogal eens verzanden zoals blijkt uit de slepende kwestie rondom het ontslagrecht. Deze bijdrage wil laten zien dat dit niet nodig is omdat werknemer en...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), Ooms, D. (author), de Jong, T. (author)
De inhoud van een CAO wordt (gedeeltelijk) bepaald door de lengte van de werkweek, de toegewezen hoeveelheid vrije tijd en de beloning voor gedane arbeid. Onderzocht is de prioriteit van de werknemer in de keuze tussen een verbetering aan de ene, en een verslechtering aan de andere kant, en in hoeverre de leidinggevende daarin mee wil gaan. Het...
report 2008
document
Nauta, A. (author), Oeij, P. (author), Huiskamp, R. (author), Goudswaard, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Over vragen als: "Om de files te vermijden wil ik graag van 10 tot 7 werken, kan dat?" en "Wat denk jij dit jaar te kunnen bijdragen om de afdeling nog beter te laten draaien?" worden door werknemers en leidinggevenden onderhandeld in hun onderlinge arbeidsrelatie. De afspraken die ze daarbij maken over werktijden, beloning, ontwikkeling en...
book 2007
document
Huiskamp, R. (author), den Hoedt, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De CAO tafels primair en voortgezet onderwijs (po vo) oriënteren zich op de vraag op welke wijze CAO à la carte effectief kan worden ingezet voor medewerkers, organisaties en scholen van het po vo. Hoewel de uitgangspunten van à la carte systemen prima lijken te passen bij ontwikkelingen als flexibilisering, individualisering en de demografische...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Kraan, K.O. (author), ten Have, C.J.M. (author)
In 2007 is de " Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen Monitor" voor de derde keer afgenomen. De eerste meting vond plaats in 2002 in de tweede in 2004. Onderzocht arbeidsvoorwaarden zijn: resultaatgerichte beloning; aanpassing werktijden; opleiding, inclusief POP, POB en ECV; keuzemogelijkheden. Werknemers zijn redelijk tevreden met hun...
book 2007
document
Goudswaard, A. (author), Davidse, W. (author)
Uit de zgn. Flexibiliteitsmonitor 2006 van Vedior en TNO blijkt dat flexibiliteit van groot belang is voor het succes van organisaties. Daarbij is het met name belangrijk om voldoende aandacht te schenken aan de menselijke kanten van flexibiliteit en wat dat betreft lijkt het de goede kant op te gaan. Vergeleken met 2005 schenken organisaties in...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), ten Have, C.J.M. (author), Oeij, P.R.A. (author), Kraan, K.O. (author)
In 2007 is de "Arbeidsvoorwaarden en Arbeidsverhoudingen Monitor" voor de derde keer afgenomen. Daarin zijn de arbeidsverhoudingen en arbeidsvoorwaarden onderzocht op individueel werknemersniveau. Het hiervoorliggende tabellenboek is een onderdeel van de AVON Monitor 2007. De tabellen bevatten op het gebied van arbeidsvoorwaarden gegevens over...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het faciliteren van maatwerk in arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden past bij een P&O-strategie die vooral gericht is op 'commitment' en minder op 'control'. En 'commitment wordt' eerder bereikt door aansluiting te zoeken bij de individuele drijfveren van medewerkers dan door het opleggen van regels en procedures. Door medewerkers meer ruimte...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P. (author), Goudswaard, A. (author), Huiskamp, R. (author), Nauta, A. (author)
De checklist 'Dialoog en Maatwerk in Arbeidsrelaties' is een instrument waarmee arbeidsrelaties in een organisatie op maat gemaakt kunnen worden. Met maatwerk in de arbeidsrelatie wordt hier bedoeld dat afspraken in de arbeidsrelatie tegemoetkomen aan zowel belangen van de organisatie als van de medewerker. Het begrip dialoog duidt aan dat...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vries, S. (author), van der Wolk, J. (author)
Deze handleiding vertelt hoe men, met behulp van de HR-scan Diversiteit, binnen een organisatie het diversiteitsbeleid in beeld kan brengen. In de scan wordt beoordeeld hoe de organisatie werk maakt van diversiteit op negen HR-velden: 1. Werving & Selectie; 2. Personeel & Planning; 3. Arbeidsvoorwaarden & Beloning; 4. Feedback & Beoordeling; 5....
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), van Genabeek, J. (author), Wevers, C. (author)
Uit een eerste landelijke opgave van aanbieders van de levensloopregeling blijkt dat slechts tien procent van de werknemers deelneemt. Is dat een kwestie van wennen of zit er meer achter? Kunnen werknemers wel de gevraagde keuzes maken? Komen de grenzen aan keuzes maken in zicht? En wat te denken van de levensloopregeling als opstapje naar een...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K. (author), Nauta, A. (author), Huiskamp, R. (author)
Het op elkaar afstemmen van organisatie-eisen en medewerkerswensen is niet eenvoudig. De ingewikkeldheid aan de organisatiekant is voor een deel te verklaren door veranderingen in de functie van arbeid en arbeidsvraag. In de loop van de 20e eeuw is hierin een verschuiving te zien. Het was eerst voldoende als een arbeidskracht uitwisselbaar en...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), Davidse, W. (author)
Een groeiende diversiteit op de internationale markt en een structurele krapte op de arbeidsmarkt noodzaakt bedrijven de komende jaren de arbeidsproductiviteit en de flexibiliteit te verhogen om concurrentie aan te kunnen. In het najaar van 2005 voerden Vedior en TNO een arbeidsproductiviteitsmonitor uit onder 500 leidinggevenden van bedrijven...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author)
TNO onderzocht de eerste ervaringen met de levenloopregeling in vijf CAO"s en in vijf bedrijven. Twee zaken vallen op bij die inventarisatie. Zowel werkgevers, vakbonden als HR-managers proberen te sturen op de doelen van de regeling. Neemt een werknemer sabbatsverlof, dan kan hij of zij in die tijd toch ook een opleiding volgen? Het loopt...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Oeij, P.R.A. (author)
Is het voor de tevredenheid met de eigen arbeidsrelatie belangrijker om goed te kunnen onderhandelen of om een goed ontworpen functie te hebben? Daarvoor wordt onderzocht of onderhandeling-self-efficacy (zelfoordeel over onderhandelingsvaardigheden) en taakautonomie van invloed zijn op de wijze van onderhandelen (maat van integratief...
article 2006
Searched for: subject%3A%22Arbeidsvoorwaarden%22
(1 - 20 of 48)

Pages