Searched for: subject%3A%22Arbeidssatisfactie%22
(1 - 20 of 67)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Jettinghoff, K. (author)
In een longitudinaal onderzoek met drie jaarlijkse metingen onder 1.245 werknemers is nagegaan hoe verzuimbeleid en verzuimcultuur van invloed zijn op verzuim en arbeidstevredenheid. Ook is nagegaan of er omgekeerde effecten zijn van verzuim en arbeidstevredenheid op verzuimbeleid en verzuimcultuur. In het onderzoek kwam naar voren dat een...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Jong, T. (author), Wiezer, N. (author), Joling, C. (author)
In dit artikel wordt gepoogd een antwoord te geven op de volgende vragen: (1) Worden negatieve effecten van tijdelijke contracten op welzijn en gezondheid vooral veroorzaakt door de baanonzekerheid die werknemers met een alternatief contract ervaren én (2) Veranderen effecten van baanonzekerheid als werknemers minder belang hechten aan...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), Kraan, K. (author), van Sloten, G. (author)
Gaat goed werkgeverschap vooraf aan goed werknemerschap? Leven goed werkgeverschap en goed werknemerschap een bijdrage aan de productiviteit van organisatie en de gezondheid van de medewerkers? Deze vragen staan centraal. Onderzocht worden 448 koppels van werknemer en direct leidinggevende, waarbij de antwoorden van twee actoren in één...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Taris, T.W. (author), Geurts, S.A.E. (author), Schaufeli, W.B. (author), Lagerveld, S.E. (author), Blonk, R.W.B. (author)
This study examined the associations between workaholism and perceived health (exhaustion, physical complaints, and feelings of professional efficacy) in a sample of 477 Dutch self-employed workers. We defined workaholism as having two components: (1) spending many hours on one's work, and (2) the inability to detach from work. We expected that...
article 2008
document
Ybema, J.F. (author)
Mensen vinden het over het algemeen belangrijk om rechtvaardig behandeld en beloond te worden. Twee vormen van rechtvaardigheid zijn vooral van belang. Distributieve rechtvaardigheid heeft betrekking op de verdeling van uitkomsten (bijvoorbeeld salaris). Procedurele rechtvaardigheid verwijst naar de manier waarop mensen in de organisatie worden...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Evers, M. (author), Smulders, P. (author), Ybema, J.F. (author)
Arbeidstevredenheid kan gezien worden als de mate waarin werkenden hun werk plezierig vinden. Arbeidstevredenheid wordt door verschillende factoren bepaald: in de eerste plaats door de kenmerken van het werk zelf, en in de tweede plaats door de waarde die werknemers aan bepaalde werkkenmerken hechten. In het onderhavige artikel wordt onderzocht...
article 2006
document
Vink, P. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Op 19 januari 2005 werd tijdens de arbobeurs door de RAI de Arbo Innovation Award 2005 uitgereikt. Deze prijs is bedoeld voor bedrijven die op de arbobeurs staan met een innovatief product. Dat product moet een nieuwe technologie of een nieuw inzicht in zich hebben en een brede toepassing. De winnaar was de Solo liftmate van TAWI BV, gericht op...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Lange, A. (author), Taris, T. (author), Jansen, P. (author), Kompier, M. (author), Houtman, I. (author), Bongers, P. (author)
Wat is de invloed van leeftijd op de relatie tussen werkkenmerken en de motivatie om te leren? Door middel van een longitudinaal vragenlijstonderzoek zijn oudere werknemers (>50 jaar) met jongere werknemers (
article 2005
document
Nauta, A. (author), Gründemann, R. (author)
Goed werkgeverschap houdt rekening met belangen en gevoelens van werknemers. In dit artikel tonen de auteurs aan dat goed werkgeverschap loont: het zorgt ervoor dat werknemers goed presteren en met name extrarolwerknemerschap laten zien. Extrarolwerknemerschap houdt in dat werknemers méér doen dan strikt vereist in hun functie. Ze trekken aan de...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author)
In augustus 2005 werd in Okayama, Japan, de tweede ICOH-conferentie over psychosociale factoren in het werk gehouden. In dit verslag worden een aantal opvallende "emerging issues" in het onderzoek rond werk en werkomstandigheden beschreven. De vier opkomende min of meer nieuwe thema's volgens de auteurs zijn: de "positieve psychologie" als...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Damme, M. (author), de Haan, J. (author), Kraan, K. (author), Kwakkelstein, T. (author), de Leede, J. (author), Steijn, B. (author), Tijdens, K. (author)
Dit boek gaat over de oorzaken en gevolgen van verschillen in ict-gebruik. Hoofdstuk 2 analyseert de verschillen in ict-toegang tussen werkenden en niet-werkenden en in hoeverre deze te herleiden zijn tot verschillen in de gezinssituatie, demografische kenmerken en hulpbronnen. Tevens is de samenhang tussen ict thuis en op het werk bekeken. In...
book 2005
document
Vink, P. (author)
Er is nog veel werk voor productontwikkelaars op het gebied van professionele producten. Veel producten die tijdens het werk gebruikt worden zijn aan verbetering toe. Om er een aantal te noemen: kantoorstoelen zijn moeilijk instelbaar, software is lastig bedienbaar, medewerkers kunnen hun benen niet kwijt onder lopende banden, bediening van...
article 2004
document
Beckers, D.G.J. (author), van der Linden, D. (author), Smulders, P.G.W. (author), Kompier, M.A.J. (author), van Veldhoven, M.J.P.M. (author), van Yperen, N.W. (author), TNO Arbeid (author)
Objectives: We sought to better understand the relationship between overtime and mental fatigue by taking into account work motivation and the quality of overtime work and studying theoretically derived subgroups. Methods: We conducted a survey-study among a representative sample of the Dutch full-time workforce (n = 1807). The prevalence of...
article 2004
document
Smulders, P.G.W. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van werkdruk in termen van stress, burnout en ziekteverzuim, maar weinig naar de oorzaken en risicogroepen in beroep of bedrijf. Op basis van veronderstellingen in Arbo- en HRM-tijdschriften is getracht acht hypothesen op te stellen inzake mogelijke veroorzakers van werkdruk. De relatie van deze acht...
article 2004
document
van Sloten, G. (author), Nauta, A. (author)
Arbeidsuitval om psychische redenen start vaak met één of andere vorm van onbalans tussen de wensen van de medewerker en de werksituatie. De veronderstelling van de auteurs van dit artikel is dat het gedrag in reactie op dergelijke onbalans kan bepalen of deze wordt hersteld of juist uitmondt in verzuim. Bovendien verwachten de auteurs dat...
article 2004
document
Visser, J. (author), König, T. (author), Vink, P. (author)
Betonstaalvlechters doen op de bouwplaats hun werk in vaak extreme lichaamshoudingen. Veelvuldig wordt in de bouw gebruik gemaakt van gewapend beton. Voordat het beton in de bekisting wordt gestort, worden de wapeningsnetten met de hand gevlochten uit wapeningsstaven en prefab wapeningsdelen. Dit handmatig vlechten vindt plaats met ijzerdraad en...
article 2003
document
Peeters, M. (author), Clarenbeek, J. (author)
In de periode 1999-2000 is de WETA (Welzijn bij taakgroepen)-methode van TNO Arbeid ingezet bij een onderzoek naar het effect van interventies in productieorganisaties op het welzijn van productiemedewerkers en hun directe leiding. Met interventie wordt hier bedoeld een organisatieverandering waarbij de verdeling van uitvoerende en regelende...
bookPart 2003
document
Vormer, L. (author), Vink, P. (author)
TNO Arbeid heeft de laatste jaren veel onderzoeks- en adviesprojecten uitgevoerd om het comfort van graafmachines te verbeteren. Een onderdeel hiervan gaat over zicht. De hoofdpunten over de ontwikkelingen van een graafmachine van de toekomst met beter zicht worden in dit artikel beschreven. Drie concepten komen aan de orde: de 'longneck', de ...
article 2003
document
Willemsen, M. (author), Wortel, E. (author)
Dit elfde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 4 'HRM en andere INK-aandachtsgebieden' en gaat over het belang van het meten van medewerkerstevredenheid. In het INK-managementmodel wordt het belang van de waardering door medewerkers...
bookPart 2003
document
Vink, P. (author), Koningsveld, E.A.P. (author), de Jong, A.M. (author), de Kroon, J.C.A. (author)
Metselen is fysiek zwaar werk. In Nederland heeft 38% van de metselaars en 36% van de oppermannen rugklachten tijdens het werk. De brancheorganisaties (Arbouw, AVM, NVOB) en TNO wilden deze situatie verbeteren. Daarvoor zijn allerlei verbeteringen bedacht die in dit artikel aan de orde komen. In het laboratorium zijn de positieve effecten van de...
article 2003
Searched for: subject%3A%22Arbeidssatisfactie%22
(1 - 20 of 67)

Pages