Searched for: subject%3A%22Arbeidsparticipatie%22
(101 - 120 of 346)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), de Jong, T. (author), den Hoedt, M.C.B. (author)
TNO en CNV BedrijvenBond initieerden een project dat zich richt op het creëren van een omgeving en relaties die innovatief werkgedrag van medewerkers stimuleren. Het doel is toepasbare kennis en producten te ontwikkelen die bijdragen aan het innovatievermogen van organisaties. In de onderhavige verkennende studie is, door een statistische...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hooftman, W. (author), Besseling, J. (author)
In hoeverre draagt arbeid als zelfstandige bij aan het realiseren van de verdiencapaciteit van gedeeltelijk arbeidsgeschikten en aan de uitstroom uit de arbeidsongeschiktheidsregelingen. Dat is de hoofdvraag van dit onderzoek. Voor dit onderzoek zijn de Enquête beroepsbevolking (EBB)-bestanden van 2000 t/m 2006 gekoppeld aan de Administratie...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Rhenen, W. (author), Schaufeli, W.B. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Objectives: The aim of this study is to examine the role of coping styles in sickness absence. In line with findings that contrast the reactive-passive focused strategies, problem-solving strategies are generally associated with positive results in terms of well-being and overall health outcomes; our hypothesis is that such strategies are...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author), Vos, F.S.M. (author)
Er blijft een enorm arbeidspotentieel onbenut in Nederland door het negeren van de ervaren generatie. En dat terwijl oudere werknemers uitstekend kunnen worden ingezet in het arbeidsproces, omdat er nauwelijks verschillen blijken te zijn tussen het cognitieve vermogen van de verschillende generaties en de wil om te blijven doorwerken steeds...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Donceel, P. (author), Brage, S. (author), Rus, M. (author), Willems, J.H.B.M. (author)
Background. Decisions on disability pensions are based, among others, on medical reports. The way these medical assessments are performed is largely unclear. The aim of the study was to determine which grounds are used by social insurance physicians (SIPs) in these assessments and to determine if the identification of these grounds can help...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Lankhorst, A. (author), Oomens, S. (author), Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author), Huijs, J. (author), van der Zwaan, M. (author), Paagman, H. (author), El Marini, S. (author), Sonneveld, H. (author)
De jongeren die deelnemen aan ons panelonderzoek hebben gedragsmoeilijkheden, daarom worden zij begeleid bij het verkrijgen en behouden van regulier werk. In dit werkdocument geven we een indruk van de groep jongeren bij de eerste meting. Daarbij presenteren we de beoordeling van de jongeren door de jobcoaches en meningen van de jongeren zelf....
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author)
Het onderzoeksproject Routekaart naar werk voor jongeren met ernstige gedragsmoeilijkheden omvat een panelstudie waarbij jongeren langer dan een jaar worden gevolgd. Daarbij zijn er twee expertmeetings met een breed scala aan deskundigen en interviews met directieleden en begeleiders van de re-integratiebedrijven. De expertbijeenkomsten en...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Cremer, R. (author)
De wet Sociale werkvoorziening wordt uitgevoerd door ongeveer negentig "monopolisten", de huidige SW-bedrijven. Deze krijgen daartoe opdracht van de ongeveer 440 Nederlandse gemeenten, die de uitvoering neerleggen bij één partij: het regionale SW-bedrijf. Dit komt mede omdat de wet de gemeenten tot nog toe verboden heeft om met meer dan één...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Besseling, J.J.M. (author), Klerkx, M. (author)
TNO Arbeid deed literatuuronderzoek naar de kenmerken van buitenlandse netto-effectiviteitsmetingen van instrumenten op het terrein van re-integratie. Het inzicht in deze ervaringen kan worden benut om de effectiviteit van het re-integratiebeleid voor arbeidsgehandicapten te verbeteren. In dit artikel komen enkele bevindingen aan de orde. Zo...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author)
Onlangs heeft het kabinet de contouren van zijn plannen met de Wajong geschetst. In dit artikel bespreekt de auteur de aanleiding voor de plannen en de plannen zelf. Vervolgens wordt ingegaan op een aantal voorgenomen wijzigingen ten opzichte van het bestaande beleid of de praktijk, namelijk: (i) de uitbreiding van de huidige claimbeoordeling...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Rhenen, W. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Schaufeli, W.B. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Background. The objective of the present study is to establish an optimal cutoff point for distress measured with the corresponding scale of the 4DSQ, using the prediction of sickness absence as a criterion. The cutoff point should result in a measure that can be used as a credible selection instrument for sickness absence in occupational health...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hazelzet, A. (author), Huijs, J.J.J.M. (author), Blonk, R.W.B. (author)
Een aantal jaren geleden is de Wiw- en ID-regeling afgeschaft omdat die onvoldoende resulteerde in uitstroom van gesubsidieerde krachten naar regulier werk. In de heftige discussie naar aanleiding van deze afschaffing werd niet betrokken dat een belangrijke aantal gesubsidieerde krachten kansen op regulier werk is misgelopen, juist door gebrek...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), Ooms, D. (author), de Jong, T. (author)
De inhoud van een CAO wordt (gedeeltelijk) bepaald door de lengte van de werkweek, de toegewezen hoeveelheid vrije tijd en de beloning voor gedane arbeid. Onderzocht is de prioriteit van de werknemer in de keuze tussen een verbetering aan de ene, en een verslechtering aan de andere kant, en in hoeverre de leidinggevende daarin mee wil gaan. Het...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Genabeek, J. (author), Andriessen, S. (author), Ooms, D. (author), Fermin, B. (author), Klerkx, M. (author)
Deze studie, in opdracht van het Ministerie van SZW, onderzocht de scholings- en re-integratiemogelijkheden van Wajongers met een perspectief op arbeid. Het gaat daarbij om jonggehandicapten die binnen de reguliere vormen van onderwijs niet kunnen worden geschoold en begeleid naar werk. Van oudsher stroomt (een gedeelte van) deze groep door naar...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Andriessen, S. (author), de Vos, E. (author), Wevers, C. (author)
In opdracht van het ministerie van SZW is onderzocht welke participatiemogelijkheden er zijn voor instromers in de Wajong en wat er nodig is om deze maximaal te benutten. Hierbij zijn 4 categorieën arbeidsmogelijkheden gehanteerd: Werken bij een reguliere werkgever, beschut werken, dagbesteding en geen participatie mogelijk. Voor het onderzoek...
report 2008
document
Huiskamp, R. (author), van Genabeek, J. (author)
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lagerveld, S. (author)
Internet publicatie van Psychisch & Werk. http://www.psychischenwerk.nl/pw/article.php?id=5690
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hazelzet, A.M. (author), Piek, P. (author), Giesen, F.B.M. (author)
Om de besluitvorming over de toelating tot de sociale werkvoorziening uniform te laten verlopen, heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in overleg met het CWI een beslistabel ontwikkeld. Die tabel bestaat uit elf beslisstappen. De beslisstappen monden uit in een besluit over de doelgroeptoewijzing, de indeling in...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Taris, T.W. (author), Geurts, S.A.E. (author), Schaufeli, W.B. (author), Lagerveld, S.E. (author), Blonk, R.W.B. (author)
This study examined the associations between workaholism and perceived health (exhaustion, physical complaints, and feelings of professional efficacy) in a sample of 477 Dutch self-employed workers. We defined workaholism as having two components: (1) spending many hours on one's work, and (2) the inability to detach from work. We expected that...
article 2008
document
Hooff, M.L.M. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Taris, T.W. (author)
Objectives: Effort-recovery theory (Meijman and Mulder in Handbook of work and organizational psychology, Psychology Press/Erlbaum, Hove, pp 5-33, 1998 proposes that effort expenditure may have adverse consequences for health in the absence of sufficient recovery opportunities. Thus, insight in the relationships between effort and recovery is...
article 2007
Searched for: subject%3A%22Arbeidsparticipatie%22
(101 - 120 of 346)

Pages