Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(141 - 160 of 183)

Pages

document
Gaillard, A.W.K. (author), Kompier, M.A.J. (author)
Dit boek gaat over preventie en interventie van werkstress. Werkstress, werkdruk en arbeidsongeschiktheid staan in het middelpunt van de maatschappelijke en wetenschappelijke belangstelling. De hoofdstukken behandelen de volgende onderwerpen: werkstress en arbeidsongeschiktheid; werkstress en werkdruk: van probleem tot oplossing; werkstress...
book 1993
document
Christis, J.H.P. (author)
bookPart 1993
document
TNO Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author), Lourijsen, E.C.M.P. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit onderzoek wordt in de eerste plaats nagegaan of de huidige keuringspraktijk afwijkt van die in 1988. Daarnaast is bekeken of eventuele veranderingen op dit terrein in de richting gaan van het kabinetsstandpunt over de aanstellingskeuring. In 1990 stelde het kabinet vast dat een aanstellingskeuring alleen behoort plaats te vinden als de...
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg (author)
Deze bundel bevat tijdschriftartikelen op het gebied van werkstress, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en kwaliteit van de arbozorg die verschenen zijn in de jaren 1990-1993. Ze zijn geschreven door auteurs die verbonden zijn aan het Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (NIPG-TNO).
report 1993
document
Smulders, G.W. (author), Bloemhoff, A. (author)
Resultaten van een studie naar de relatie tussen de economische ontwikkeling en de hoogte van het ziekteverzuim resp. de arbeidsongeschiktheid. In de afgelopen veertig jaar blijkt er een sterk verband te zijn geweest tussen de bedrijfseconomische situatie (jaarlijks aantal faillissementen per 1.000 ondernemingen) en de omvang van...
article 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Schellart, A.J.M. (author), van het Kaar, I. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
In dit rapport worden de resultaten behandeld van de tweede fase van een onderzoeksproject gericht op de vraag in welke mate ziekte en arbeidsongeschiktheid beinvloed worden door het werk. Het betreft een dossieronderzoek onder ruim 1.000 personen, die tussen 1 juli 1989 en 30 juni 1990 één jaar aanspraak maakten op een Ziektewetuitkering ...
report 1993
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Kruidenier, H.J. (author), Veerman, T.J. (author), Buijs, P.C. (author)
De belangstelling voor het terugdringen van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid is de laatste jaren sterk toegenomen vanwege de hoge kosten. In dit boek wordt een overzicht gegeven van onderzoeksliteratuur vanaf 1980 op het terrein van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. De determinanten van het ziekteverzuim zoals persoonskenmerken,...
report 1993
document
Haagoort, B. (author), Andriessen, S. (author)
Ondanks voorlichting en berichtgeving over de nieuwe wetgeving omtrent ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid blijkt over veel details nog onzekerheid te bestaan. Dit artikel belicht bepaalde aspecten van de wetgeving. Aandacht wordt geschonken aan de premiedifferentiatie Ziektewet, bonus-malusregeling en aan ontslagbescherming. Tenslotte wordt...
article 1993
document
Veerman, T.J. (author), Buijs, P.C. (author)
In dit rapport worden de resultaten van de NIA-deelstudies "Determinanten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid : een literatuurstudie" en "Informatiesystemen op het terrein van volksgezondheid, gezondheidszorg en ziekteverzuim / arbeidsongeschiktheid" samengevat en besproken voorzover ze van belang zijn voor het WVC-beleid.
book 1993
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Gründemann, R.W.M. (author), Schellart, A.J.M. (author)
In dit rapport worden de resultaten beschreven van de derde fase van het onderzoek naar de arbeidsgebondenheid van de WAO-intrede. In de eerste fase van het onderzoek is aan 15.000 WAO-ers een vragenlijst toegestuurd, waarbij gevraagd werd of hun ziekte, die tot langdurige arbeidsongeschiktheid en WAO heeft geleid, volgens hen veroorzaakt is...
book 1993
document
de Winter, C.R. (author)
In dit artikel wordt een procedure voorgesteld waarmee een bedrijf werknemers met een verhoogd risico van arbeidsongeschiktheid vroeg kan herkennen, met het oog op de individuele preventie van arbeidsongeschiktheid. De methode heeft als basis de verzuimgegevens en de Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (zie ook de dissertatie van De Winter : ...
article 1992
document
van Blijswijk, M. (author)
In eigen kring werd het congres Arts en Arbeidsongeschiktheid 'een unieke bijeenkomst' genoemd. En ook de anderen betrokkenen bij de Ziektewet en WAO-problematiek waren die mening toegedaan. Eind vorig jaar vond de bijeenkomst, die moest leiden tot de inventarisatie van knelpunten met betrekking tot het probleem van arbeidsongeschikheid, plaats....
article 1992
document
Pennekamp, E. (author)
Uit onderzoek van de Loontechnische Dienst (LTD) over het derde en vierde kwartaal van 1991 blijkt dat van de 663 onderzochte bedrijven 41% maatregelen heeft genomen gericht op het terugdringen van ziekteverzuim en reïntegratie van arbeidsongeschikte werknemers. NIA-cijfers over het ziekteverzuim in 1991 laten een daling zien tot 8,7%. Dit...
article 1992
document
van Blijswijk, M. (author)
Uit een recent signaleringsonderzoek blijkt dat bij dertig tot veertig procent van clienten van de RIAGG sprake is van problemen voortkomend uit werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid of uit aan het werk gerelateerde psychische problemen. Het belang van de factor arbeid werd tot voor kort onvoldoende onderkend. lnmiddels zijn (een aantal)...
article 1992
document
Verboon, F.C. (author), de Kleijn, E. (author), Puite, B.G.M. (author)
Het verzuim binnen de sector Verpleeghuizen is hoog in vergelijking met de overige sectoren in de intramurale gezondheidszorg en met het landelijk gemiddelde. Ook binnen de sector Bejaardenoorden valt een stijgende lijn in het verzuimpercentage te constateren. Dit zijn konklusies uit een onderzoeksrapport naar het verzuim, arbeidsongeschiktheid...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Veerman, T.J. (author)
De laatste jaren is er politiek en maatschappelijk veel te doen geweest rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Deze bijdrage beoogt de hoofdlijn der ontwikkelingen te schetsen, en alvast een tussenbalans op te maken. Aandacht wordt besteed aan de nieuwe wetgeving (de Wet Terugdringing Arbeidsongeschiktheidsvolume (TAV), het wetsvoorstel...
article 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Veerman, T.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Verslag van een korte studie, die door het NIA en TNO-NIPG in onderlinge samenwerking is verricht naar de beschikbaarheid van statistische informatie over ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in Nederland. De studie richt zich op enerzijds de mogelijkheden tot (en knelpunten rond) verbreding en verdieping van statistische informatie,...
book 1992
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kompier, M.A.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Houtman, I.L.D. (author), Bloemhoff, A. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Onderzocht wordt of jongere werknemers een speciale risicogroep vormen om afgekeurd te worden vanwege een psychische aandoening. Geconcludeerd wordt dat dit niet het geval is. Jongere werknemers hebben juist het laagste risico om afgekeurd te worden op grond van psychische aandoeningen. Als jongeren worden afgekeurd is het wel vaak op grond van...
article 1992
document
de Winter, C.R. (author)
Doel van het hier beschreven prospectief epidemiologisch onderzoek was vroege signalering van dreigende uitval uit het werk (arbeidsongeschiktheid, VUT of ontslagname). In vier bedrijven werd bij 3500 werknemers de Vragenlijst Arbeid en Gezondheid (VAG) afgenomen; tevens werden hun ziekteverzuimgegevens vastgelegd. Afhankelijk van het bedrijf...
article 1992
document
Smulders, P.G.W. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Draaisma, D. (author)
Het kabinet tracht het verzuim en de arbeidsongeschiktheid te beperken door vergroting van de financiële betrokkenheid van werkgevers en werknemers. Uit een overzicht van beschikbaar onderzoek valt af te leiden, dat financiële prikkels (eigen risico voor werkgevers bij het uitkeren van ziekengeld en eigen risico voor werknemers) en andere...
article 1992
Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(141 - 160 of 183)

Pages