Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(121 - 140 of 183)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Douwes, M. (author), Brouwer, S. (author), Mul, C.A.M. (author)
Het Verbond van Verzekeraars stelt belang in heldere procedures bij de schadebeoordeling bij arbeidongeschiktheidsverzekeringen. Daarom heeft zij aan TNO Arbeid de opdracht verstrekt onderzoek te doen naar de bijdrage die methoden voor assessment van fysiek functioneren kunnen leveren aan de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling. Voor conclusies...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Coffeng, P.P.C. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), van den Berg, S.A. (author)
Dit rapport bevat een verslag van de werkconferentie die op 1 juli 1998 is gehouden in gebouw Malietoren van VNO-NCW Den Haag. De werkconferentie werd georganiseerd door TNO Arbeid ten behoeve van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA), in het kader van een ontwikkelingsproject gefinancierd door het Ministerie van SZW. De conferentie heeft...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Hazelzet, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
Dit rapport geeft informatie over de mogelijkheden van telewerken bij reïntegratie van mensen met een arbeidshandicap. Het rapport is een instrument dat kan worden toegepast door betrokken functionarissen (leidinggevende, personeelsfunctionaris, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige van de Arbo-dienst). Vier stappen die zijn opgenomen in het...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), van den Berg, S.A. (author), Coffeng, P.P.C. (author)
Deze inventarisatie biedt een zoekmiddel in de vorm van een beknopt overzicht van de huidige stand van zaken op het terrein van standaarden, richtlijnen of procedures voor verschillende diagnosegroepen respectievelijk -problematieken bij begeleiding en reïntegratie. Dit overzicht is met name bestemd voor deskundigen in de arbodienstverlening....
report 1999
document
TNO Arbeid (author), van Muijen, P. (author), Tilburg, N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit artikel worden de resultaten beschreven van een steekproefonderzoek naar de invloeden op de uitkomst van de eenmalige beoordeling in het kader van de Wet Terugdringing Beroep op de Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (TBA). Onderzocht is wat de invloed is van de zes persoons- en functiefactoren, vier gezondheidsfactoren en twee...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Reijenga, F.A. (author), de Vos, E. (author), Andriessen, S. (author), Marcelissen, F. (author)
Disability Management (DM) wordt in de Sociale Nota 1999 genoemd als "een methode om mensen met een arbeidshandicap aan een geschikte werkplek te helpen of hun werkplek in stand te houden". Stimulering daarvan kan niet alleen betekenis hebben bij het voorkomen van ziekteverzuim respectievelijk instroom in de WAO, maar ook bij bevordering van...
report 1999
document
Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Reijenga, F.A. (author), Andriessen, S. (author), Marselissen, F. (author)
Dit rapport beschrijft de essentiële elementen voor het opzetten en onderhouden van een reïntegratie-zorgsysteem als instrument voor het ten uitvoer brengen van reïntegratie-beleid. Er worden aanbevelingen gedaan voor het invoeren van het reïntegratie-zorgsysteem, dat zeer nauw aansluit bij de Nederlandse Praktijk Richtlijn Arbo...
report 1998
document
TNO Arbeid (author), van Amstel, R. (author), Marcelissen, F.H.G. (author)
In het kader van de doelsubsidie heeft NIA TNO voor het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) een onderzoek naar hoe er in de praktijk wordt omgegaan met een meningsverschil over de arbeidsgeschiktheid van een werknemer. In het bijzonder is hierbij gekeken naar het gebruik van en de ervaringen met de regeling bij de...
report 1998
document
Gründemann, R.W.M. (author), Nijboer, I.D. (author)
Arbeidsongeschiktheid en reïntegratie staan op dit moment sterk in de belangstelling. Doorgaans overheerst de opvatting dat er te veel werknemers in de WAO terechtkomen en te weinig werknemers daarna weer aan de slag komen. In dit proefschrift worden maatregelen gericht op preventie van verzuim en op bevordering van reïntegratie als oplossing...
doctoral thesis 1998
document
NIA TNO TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), Hazelzet, A.M. (author)
De verantwoordelijkheid voor ziekte en arbeidsongeschiktheid van werknemers zowel op gebied van financiën als van sociaal-medische begeleiding is steeds meer van overheid en sociale verzekeringsorganen naar de werkgever verschoven. De sociale partners worden geacht zaken als voorlichting, instrumentontwikkeling en ondersteuning voor hun rekening...
report 1998
document
Ruwaard, D. (author), Kramers, P.G.N. (author), van Herten, L.M. (author), Bloemhoff, A. (author), Boshuizen, H.C. (author), Perenboom, R.J.M. (author), Hirasing, R.A. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Buitendijk, S.E. (author), Emmen, H.H. (author), Kalsbeek, H. (author), Gevers Leuven, J.A. (author), Princen, J.M.G. (author), Verloove-Vanhorick, S.P. (author), Riedstra, M. (author), Passchier-Vermeer, W. (author), van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Stafleu, A. (author), den Ouden, A.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Miedema, H.M.E. (author), Schaapveld, K. (author), Lowik, M.R.H. (author), Kulig, B.M. (author), Havekes, L.M. (author)
In 1993 werd voor het eerst een toekomstverkenning gepubliceerd. In dat document werd een groot aantal gezondheidsgegevens over de Nederlandse bevolking in onderlinge samenhang gepresenteerd. Vier jaar later blijkt behoefte aan bijstelling van de cijfers over ziekte, gezondheid en hun oorzaken. Naast die actualisering van gegevens wordt in dit...
book 1997
document
Klein Hesselink, J. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Dit artikel gaat over het Nederlandse beleid rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de afgelopen jaren. Door dalende kosten en het efficiënt inzetten van werknemers blijken de kosten te dalen. Een minpunt is de toenemende werkdruk, die een bron van beroepsziekte en arbeidsverzuim vormt. Behalve cijfers over de omvang en de kosten van...
article 1997
document
Kwantes, J.H. (author)
Nederland telt eind 1997 1,7 miljoen werkzoekenden. Dit cijfer ontstaat door alle WW-, WAO/AAW- en ABW-cijfers bij elkaar op te tellen. De overheid wil die werkzoekenden zo snel mogelijk verkleinen door het voeren van een arbeidsmarkt- of werkgelegenheidsbeleid. Dat beleid wordt onder meer gevoerd op het terrein van preventie, ziekte,...
article 1997
document
Marcelissen, F.H.G. (author)
Op 1 januari 1998 geldt de Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekering (Pemba) en de Wet op de reïntegratie arbeidsgehandicapten (REA). Op 1 september 1997 is het minder bekende 'model voor de poortwachtersfunctie' ingegaan. Dat model betreft nieuwe voorschriften van het Landelijk Instituut Sociale...
article 1997
document
Buijs, P.C. (author)
article 1996
document
de Kort, W.L.A.M. (author)
article 1996
document
Verschuren, R. (author), Hopstaken, L. (author), de Feyter, M. (author)
De bedrijfstakgewijze aanpak van arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid wint terrein. Het bundelen van kennis leidt tot een meer effectieve en efficiënte aanpak. Een belangrijk voordeel van een bedrijfstakproject is dat een aantal zaken buiten de concurrentiesfeer wordt gehouden. In dit artikel worden de ervaringen met 13...
article 1994
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Diekstra, R.F.W. (author), de Heus, P. (author), Schouten, M.H. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Hoofdvraag van het onderzoek waarvan in dit rapport verslag gedaan wordt, is in welke mate in Nederland sprake is van arbeid die naar inhoud, omstandigheden, verhoudingen of voorwaarden zo ongunstig of stressvol is dat het welbevinden en de arbeidsgeschiktheid van werknemers er in substantiële mate door wordt bedreigd. Bovendien werd onderzocht...
book 1994
document
Hugo Sinzheimer Instituut (HSI) (author), de Vos, E.L. (author)
Op 19 november 1993 organiseerde het Hugo Sinzheimer Instituut een conferentie onder de titel "Arbeidsparticipatie onder druk". De bijdragen in deze bundel zijn bewerkingen van voordrachten van deze conferentie.
bookPart 1994
document
Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P.G.W. (author), Bloemhoff, A. (author)
bookPart 1993
Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(121 - 140 of 183)

Pages