Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(101 - 120 of 183)

Pages

document
TNO Arbeid (author), van Gent, M.J. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Dit draaiboek biedt een handleiding aan ieder die bezig is met het ontwikkelen en uitvoeren van een reïntegratieproject middels scholing, om dit op gestructureerde wijze vorm te geven. De nadruk in deze methodiek ligt op de praktische hanteerbaarheid. De verschillende stappen in het ontwikkelingstraject worden eenvoudig en schematisch...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Hildebrandt, V.H. (author)
Work related musculoskeletal disorders constitute a major problem to modern society. They are a major cause of work absenteeism and disability, thus constituting one of the most expensive disease categories. There is a great need for effective ways to prevent or reduce musculoskeletal problems. Given the extent of the problem, priorities have to...
doctoral thesis 2001
document
STECR (author)
Bedrijfsartsen en arbeidsdeskundigen stellen met grote regelmaat vast dat werkgevers én werknemers zich passief opstellen bij reïntegratie. In sommige gevallen uit zich dit in regelrechte tegenwerking: werkgevers die weigeren interventies te betalen of geen interesse tonen in het wel en wee van de werknemer. Dit is een van de conclusies van een...
book 2001
document
de Vries, S. (author), Beune, E. (author), Simons, J. (author)
Docent lichamelijke opvoeding is een prachtig beroep: de hele dag bezig zijn met jongeren en hen leren genieten van bewegen. Bij docenten lichamelijke opvoeding is echter vaak sprake van een zware fysieke belasting, waardoor bij deze groep fysieke problemen optreden. Het risico dat docenten lichamelijke opvoeding ten gevolge van fysieke...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author), Tijken, J.H. (author)
In deze studie, gebaseerd op literatuuronderzoek en veldstudie, in het kader van het SZW-TNO meerjaren onderzoeksprogramma is antwoord gezocht op de volgende algemene vraag: welke verklarende factoren zijn er voor de problematiek van de zeer moeilijk bemiddelbare groep werklozen? Bij het zoeken naar antwoorden op deze vraag wordt onderscheid...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Reijenga, F. (author), Bosselaar, H. (author)
Disability management, een managementinstrument ontwikkeld in de VS en Canada, is erop gericht om arbeidsgehandicapte werknemers zo goed mogelijk in te zetten in het arbeidsproces, daarbij rekening houdend met hun functionele beperkingen. In dit rapport worden de ervaringen van 28 Nederlandse bedrijven met disability management beschreven. Het...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author)
In 1999 is - na een eerdere meting in 1994 - onderzoek verricht onder 469 patiënten met een neuromusculaire aandoening (NMA). Het centrale thema van het onderzoek is de rol die arbeid in hun leven speelt. Het gaat om patiënten met Dystrofia Myotonica (DM), Myasthenia Gravis (MG), Spinale Spieratrofie (SMA) en Hereditaire Motorische en...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author)
Dit boek gaat over mensen met een neuromusculaire aandoening (spierziekte) en hun ervaringen met arbeid. Het blijkt dat vijf jaar na een eerste onderzoek de meeste patiënten die in 1994 werk hadden, ook in 1999 nog aan de slag zijn. Werken met deze ernstige aandoening kan dus, maar niet zo maar. Het vergt meestal veel van de patiënten en als ze...
book 2000
document
Cremer, R. (author)
De afgelopen maanden hebben alle uvi's afzonderlijk in de landelijke dagbladen reïntegratiebedrijven opgeroepen om in te schrijven voor opdrachten. Het gaat hierbij om reïntegratiedienstverlening voor moeilijk plaatsbare arbeidsgehandicapten. WAO'ers, WW'ers en mensen met een bijstandsuitkering. Bij deze aanbestedingsprocedure door de uvi's moet...
article 2000
document
Cremer, R. (author)
Verzuim en WAO-instroom zijn weer aan het stijgen. Maatschappelijke en bedrijfskosten rijzen de pan uit, zeker als we de huidige schaarste op de arbeidsmarkt en onvervulde vacatures daarbij in aanmerking nemen. Circa 300.000 arbeidsgehandicapten zoeken een baan. Aan de andere zijde staat een bonte stoet van reïntegratiediensten en...
article 2000
document
Geurts, S. (author), Kompier, M. (author), Gründemann, R. (author)
This paper provides an overview and evaluation of recent developments and experiences in the Netherlands with respect to the prevention and reduction of sickness absence and work disability.
article 2000
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Chorus, A.M.J. (author), Miedema, H.S. (author), Wevers, C.J. (author), van der Linden, S. (author)
Objectives - To assess work history and labour force participation among patients with rheumatoid arthritis (IRA) in the Netherlands, Method - A random sample of 1056 patients with RA aged 16-59 years from 17 rheumatology practices in the Netherlands was examined. Data on disease status and outcome were obtained by a questionnaire including...
article 2000
document
Reijenga, F.A. (author), Andriessen, S. (author), Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author)
In opdracht van de Stichting Arbeidsmarkt-, Werkgelegenheids- en Opleidingsfonds voor de sector zorg en welzijn heeft TNO Arbeid een onderzoek uitgevoerd naar behoud van werk en reïntegratie van gedeeltelijk arbeidsgeschikten binnen de sector Welzijn en Jeugdhulpverlening. Hierin is speciaal aandacht besteed aan praktijkvoorbeelden van geslaagd...
book 2000
document
TNO Arbeid (author), Wassenaar, A.E.A. (author), Theeuwes, J.J.M. (author), de Vos, E.L. (author)
Het aantal arbeidsgehandicapten dat een baan zoekt blijft groot. Vanwege een slechte gezondheidssituatie hebben deze personen vaak problemen om werkgevers te overtuigen van hun geschiktheid om te werken. Mede door middel van activeringsinstrumenten wordt getracht deze verborgen werklozen beter aan het werk te krijgen. De effectiviteit van de uit...
report 2000
document
Besseling, J.J.M. (author), van Gent, M.J. (author), Verboon, F.C. (author)
Dit rapport betreft een onderzoek naar significante verschillen in kennis, houding en gedrag van werkgevers ten aanzien van arbeidsgehandicapten als effect door de Campagne Reïntegratie. Het is in opdracht van het Lisv uitgevoerd door TNO Arbeid te Hoofddorp. Het doel van de campagne was werkgevers kennis te laten maken omtrent de belangrijkste...
book 1999
document
Wijlhuizen, G.J. (author), Ooijendijk, W. (author)
Purpose: In 1981, eight countries and the World Health Organization (WHO) reached consensus about applying a similar disability questionnaire in their health surveys that was related to the ICIDH. In 1992 a revised version, the WHO-disability questionnaire, was recommended. In this paper the concurrent validity of 10 items of the questionnaire...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I. (author), Smulders, P. (author), Klein Hesselink, J. (author)
Dit boek is een opvolger van "Trends in arbeid en gezondheid" uit 1997. Het is tot stand gekomen met structureel door de overheid aan TNO Arbeid toegekende middelen ten behoeve van de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In dit trendrapport wordt na een korte uiteenzetting in een inleiding van doel,...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Andriessen, S. (author), van Amstel, R. (author)
Dit artikel is een samenvatting van de belangrijkste bevindingen van een vervolgonderzoek dat TNO Arbeid in opdracht van Lisv heeft verricht onder direct betrokkenen bij de second opinion in verband met een meningsverschil over de arbeidsongeschiktheid. De direkt betrokkenen zijn: werknemers, werkgevers en arbodiensten. Het onderzoek laat zien...
article 1999
document
Gründemann, R.W.M. (author), van Vuuren, T. (author)
TNO Arbeid heeft, op verzoek van de Europese Stichting voor de Bevordering van Levens- en Arbeidsomstandigheden, uitgebreid onderzoek gedaan naar ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid in de Europese Unie. In dit onderzoek is zowel gekeken naar wet- en regelgeving als naar activiteiten van bedrijven om het ziekteverzuim terug te dringen. Onlangs...
article 1999
document
TNO Arbeid (author), Mul, C.A.M. (author), Douwes, M. (author), Hazelzet, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Dit rapport doet verslag van een onderzoek dat TNO Arbeid in opdracht van het Verbond van Verzekeraars heeft verricht naar de schadebeoordeling inzake arbeidsongeschiktheid van zelfstandigen. Doel van het onderzoek is van zes methoden voor de assessment van fysiek functioneren (kortweg FCE-methoden) te bepalen welke bijdrage zij aan de...
report 1999
Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(101 - 120 of 183)

Pages