Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(81 - 100 of 183)

Pages

document
Vinke, H. (author)
Het artikel geeft de bevindingen weer van enkele onderzoeken naar de effectiviteit van het overheidsbeleid inzake ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Geconcludeerd wordt dat decollectivisering en indirecte sturing door middel van financiële prikkels een gunstig effect hebben gehad op het ziekteverzuimpercentage en het...
article 2002
document
de Buck, P.D.M. (author), van Amstel, R.J. (author), Buijs, P.C. (author), Maasen, J.H.W. (author), van Dijk, F.J.H. (author), Hazes, J.M.W. (author), Vliet Vlieland, T.P.M. (author)
Rheumatic diseases are a major cause of permanent work disability. In the process of occupational rehabilitation several health professionals may play a role. The aim of this study was to assess both the quality and the quantity of communication and co-operation between Dutch rheumatologists and occupational physicians. A postal survey among 187...
article 2002
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author), TNO Arbeid (author)
Deze PS-special, het vervolg op de PS-special 'Reïntegratie-instrumenten voor arbeidsgehandicapten' uit 1999, geeft een overzicht van reïntegratie-instrumenten die tot doel hebben personen met een arbeidshandicap te (re)integreren op de arbeidsmarkt. Hierbij komen niet alleen de middelen die in de Wet REA worden genoemd aan bod, maar ook de...
article 2001
document
van Vuuren, C.V. (author), Smit, A.A. (author), van Gent, M.J. (author), Andriessen, S. (author), TNO Arbeid (author)
In het kader van het Convenant Arbeidsmarktbeleid Zorgsector en het Convenant Arbeidsmarktbeleid Welzijn en Jeugdhulpverlening heeft TNO Arbeid in opdracht van de OSA onderzoek naar de aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie door zorg- en welzijnsinstellingen en de invloed daarvan op het ziekteverzuim. Het onderzoek vond plaats onder 35...
book 2001
document
Smit, A. (author)
Het is al langer bekend dat een organisatiecultuur van grote invloed kan zijn op het verzuim. Dit blijkt ook uit een recent onderzoek naar de aanpak van preventie, verzuim en reïntegratie in de sector zorg en welzijn. Het probleem van het verzuim en de hoge WAO-instroom van medewerkers in de zorg, met name vrouwen, is dan ook complex. Ruim de...
article 2001
document
Reijenga, F. (author), Simons, J. (author), van der Drift, D. (author), TNO Arbeid (author)
"Te vaak moeten we constateren dat collega's afhaken, ziek worden of langdurig worstelen met zichzelf in een proces dat reïntegratie het. Hoe voorkom je als organisatie dat mensen dreigen uit te vallen?" Het is belangrijk personeel gemotiveerd en gezond te houden, niet alleen omdat er op de huidige arbeidsmarkt zo moeilijk aan vervangers is te...
book 2001
document
Meijers, L.P. (author), Halewijn, I.M.A.J. (author), Rietsnijder, H.C. (author)
Het proces en de resultaten van een succesvolle vernieuwing van het verzuim- en reïntegratiebeleid in De Amerspoort, een instelling voor zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke handicap, staan in dit artikel centraal. Het ideeëngoed getiteld "Het zorgsysteem voor reïntegratie" vormt daarbij het uitgangspunt. Uit eerdere...
article 2001
document
Veerman, T.J. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Deze rapportage evalueert de overheidsinitiatieven uit de Jaren 90 om de WAO-instroom en het ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheidsvolume in het algemeen te verkleinen. In de periode 1994-1996 is inderdaad sprake van een sterke afname met daarna een lichte stijging. In absolute aantallen kan gezegd worden dar bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Bongers, P.M. (author), Picavet. H.S.J., (author), Schoemaker, C.G. (author)
Bij overheid, arbodiensten en bedrijven bestaat veel aandacht voor RSI: uit onderzoek blijkt namelijk dat ongeveer een vijfde van de werkende bevolking langdurig of regelmatig last heeft van klachten in nek, schouder, arm, elleboog, pols of hand. In dit rapport wordt de omvang van verzuim en arbeidsongeschiktheid door RSI geschat op basis van...
book 2001
document
Wevers, C.W.J. (author), de Vos, E.L. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Rapport waarin de resultaten worden gepresenteerd van een aantal evaluatie-studies over de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (Wet Rea). Uit de evaluatie blijkt dat het nog te vroeg is om het effect van de wet goed te kunnen beoordelen. Op basis van vergelijking van verschillende bronnen kan worden vastgesteld dat er sinds de...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Cremer, R. (author)
Dit onderzoek heeft ten doel vast te stellen hoe de commerciële reïntegratiemarkt zich heeft ontwikkeld op het vlak van kwaliteiten en kwaliteitsborging van de dienstverlening. Er is nagegaan hoe ver betrokken partijen zijn in het denken over kwaliteit, waar behoefte aan is en wat haalbaar is. Daartoe is in het najaar 2000 een oriënterend...
report 2001
document
Houtman, I.L.D. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een literatuurstudie die TNO Arbeid heeft verricht naar man-vrouwverschillen in aspecten van het verwerkingsvermogen en het belang hiervan voor het verklaren van man-vrouwverschillen bij uitval uit het werk en bij het ontwikkelen, dan wel hebben van diverse gezondheidsklachten. Aanleiding voor de studie...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Visser, R. (author), Paul, J.A. (author), Heemskerk, F. (author)
In opdracht van de partijen betrokken bij het Arbeidsvoorwaardenoverleg voor werknemers bij de provincies heeft TNO Arbeid een onderzoek verricht naar de (fysieke) belasting van de muskusrattenbestrijders. In het onderzoek is de fysieke belasting van de muskusrattenbestrijders en de rayonambtenaren beoordeeld, gerelateerd aan wettelijke en...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Smit, A.A. (author)
In deze paper van parallelsessie 2.1 'Participatie: scholing, zorg en arbeidsplicht' op het Symposium 2001 "Een tweede eeuw sociale zekerheid: sociale integratie in de 21e eeuw, Den Haag, 14-15 juni 2001" komt het thema "Toenemende arbeidsparticipatie, ziekteverzuim en WAO-instroom van vrouwen" aan de orde. De arbeidsmarktparticipatie van...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), Hazelzet, A.M. (author), Andriessen, S. (author), van Gent, M.J. (author)
TNO Arbeid heeft in 2000 13 bedrijven gevolgd die bij de reïntegratie van werknemers met gezondheidsklachten telewerken hebben ingezet. Uit het onderzoek komt naar voren dat telewerk een laatste kans kan bieden aan werknemers die als gevolg van een arbeidshandicap weinig andere mogelijkheden over hebben om naar de eigen werkgever terug te keren....
book 2001
document
TNO Arbeid (author), van Gent, M.J. (author), Besseling, J.J.M. (author)
In het kader van de wet REA is half november 1999 in Twente een reïntegratietraject gestart om 40 arbeidsgehandicapten met een relevante achtergrond in de bouw en/of metaal middels een omscholingstraject van een jaar op te leiden tot bouwkundig Cad-tekenaar. Personen die voor het traject in aanmerking kwamen waren fase 2/3 cliënten uit het...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), Vinke, H. (author), Besseling, J.J.M. (author)
In het kader van de Wet Rea is de arbeidsgehandicaptentoets ontwikkeld. Met dit in het Arbeidsgehandicaptenbesluit omschreven instrument kan worden vastgesteld of iemand arbeidsgehandicapt is. In dit artikel wordt nagegaan op welke wijze de uitvoeringsinstellingen en Arbodiensten invulling geven aan de arbeidsgehandicaptentoets en het...
article 2001
document
Bosselaar, H. (author), Reijenga, F. (author)
Groot of klein, uit de industrie, de transportsector, de zorgsector of het onderwijs: er zijn wel degelijk bedrijven die serieus werk maken van het reïntegreren en aannemen van mensen met een arbeidshandicap. Onderzoek toont aan dat 'Disability Management' (DM) op zich niets bijzonders hoeft te zijn. Maar: DM kan alleen succesvol zijn als de...
article 2001
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Verboon, F.C. (author), Reijenga, F.A. (author)
Het ziekteverzuim bij de overheid is hoger dan in de marktsector. In het onderzoek dat daaruit is voortgevloeid staan de volgende vragen centraal: 1) Wat zijn de stand van zaken en de ontwikkelingen ten aanzien van ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie per werkgever in de sector Rijk. 2) Wat is het beleid ten aanzien van...
report 2001
document
TNO Arbeid (author), van Vuuren, C.V. (author), Verboon, F.C. (author), Besseling, J.J.M. (author)
Het ziekteverzuim bij de overheid is hoger dan in de marktsector. Voor het onderzoek dat daaruit is voortgevloeid zijn interviews gehouden met sleutelpersonen bij de Algemene Rekenkamer, de Raad van State, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en de ministeries van Algemene Zaken; BZK; Buitenlandse Zaken; Economische Zaken; Financiën; Justitie;...
report 2001
Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(81 - 100 of 183)

Pages