Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(61 - 80 of 183)

Pages

document
TNO Arbeid (author), Komduur, J. (author), Binken-Faassen, S.M.F. (author), Wewer, M.M. (author), Zwart, K. (author), Bosselaar, H. (author)
In deze jaarlijks terugkerende rapportage van de Helpdesk Gezondheid, Werk en Verzekeringen wordt verslag gedaan van de vragen en klachten die in 2002 bij de helpdesk zijn binnengekomen. In 2002 zijn in totaal 7308 telefonische of e-mailcontacten geregistreerd, 187 meer dan in 2001. Vragen kwamen van o.a. werknemers, aspirant-verzekerden,...
book 2003
document
Slebus, F. (author), Perenboom, R. (author), Willems, H. (author)
Om de toestroom tot de WAO te beperken overweegt de regering om aan verzekeringsartsen te vragen een lijst te hanteren met diagnosen die in beginsel niet tot blijvende arbeidsongeschiktheid leiden. Aan de validiteit van zo'n lijst dienen hoge eisen te worden gesteld. Als men de prognose "niet duurzaam en volledig arbeidsongeschikt" op een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author)
Recent hebben het CBS en UWV analyses uitgevoerd op WAO-gegevens. Beide analyses zijn vernieuwend, maar helaas zijn ze nauwelijks toegankelijk voor het publiek. De analyse van het CBS is na te lezen op internet. De resultaten van de analyses van UWV-BIV kunnnen alleen via een beveiligd persoonsnetwerk worden bekeken.
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W.E.L. (author), Fermin, B.M.F. (author)
Geleidelijke werkhervatting is een veel voorkomend verschijnsel. De indruk bestaat dat geleidelijke werkhervatting een succesvol reïntegratietraject is voor werkhervatting bij de eigen werkgever. Van de langdurig arbeidsongeschikten hervat het merendeel via geleidelijke werkhervatting waarbij het onderscheid tussen therapeutische werkhervatting...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Minderhoud, J. (author), Korver, A. (author)
In dit rapport wordt nagegaan wat in het licht van de huidige arbeidsmarkt de mogelijkheden zijn voor startende ondernemers met een handicap. De ondernemers zelf komen aan het woord en er wordt dieper ingegaan op de begeleiding van de ondernemers, voor en na de startfase. Drie gebieden krijgen in dit rapport speciale aandacht: 1. de begeleiding...
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Besseling, J.J.M. (author)
In dit artikel wordt van drie voorgenomen WAO-maatregelen het verwachte volume-effect op de WAO-instroom gepresenteerd. De analyses zijn uitgevoerd door een emancipatie-effectrapportage op de plannen van de commissie-Donner. Gebruik is gemaakt van statistische gegevens van het Lisv over 1999 en 2000. Invoering van een arbeidsverledeneis zoals in...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Blonk, R.W.B. (author), Lagerveld, S.E. (author)
Dit rapport behandelt een onderzoek naar de effectiviteit van twee interventies voor zelfstandig ondernemers die zijn uitgevallen wegens stress gerelateerde aandoeningen. Eén begeleidingsvorm betrof psychologische begeleiding op basis van cognitieve gedragstherapie. De andere begeleidingsvorm betrof een innovatieve gecombineerde begeleiding...
report 2003
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Besseling, J.J.M. (author)
Het Guo heeft met een pilot onder WAO'ers en WAZ'ers de bemiddelbaarheid onderzocht. De vraag is of dankzij de werkwijze van de pilot "verborgen arbeidscapaciteit" gevonden kan worden in het Guo-bestand. De pilot is door ingehuurde arbeidsdeskundigen op de vijf kantoren van het Guo uitgevoerd. Van de 257 onderzochte dossiers bleek dat één...
article 2003
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid staan volop in de belangstelling. Op 1 april 2002 is de Wet verbetering Poortwachter ingevoerd, het nieuwste middel om de verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers in het management van verzuim- en reïntegratievraagstukken te accentueren. In veel arbeidsorganisaties maakt het verzuim- en...
bookPart 2002
document
de Vos, E.L. (author), Smitskam, C. (author), TNO Arbeid (author)
Een overzicht van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten gericht op het bevorderen van de arbeidsparticipatie van personen met een arbeidshandicap. Uitgegaan wordt van de stand van zaken in maart 2002, na de invoering van de EURO, SUWI en andere nieuwe regelingen per 1 januari. Er zijn ook maatregelen opgenomen die...
report 2002
document
Heerema, F. (author), Cremer, R. (author)
Mensen met psychische of psychiatrische beperkingen worden meestal als moeilijk bemiddelbaar beschouwd. Naast het doorgaans grillig verloop van psychiatrische aandoeningen is het begrip 'psychische belastbaarheid' moeilijk te definiëren en niet goed meetbaar. Om de consulent meer handvatten te bieden, is door de Pameijer Keerkring in...
article 2002
document
van Vuuren, T. (author), van Gent, M. (author)
Het aantal arbeidsongeschikten in Nederland stijgt. Dat leidt tot een steeds grotere nadruk op een snelle, vroegtijdige reïntegratie bij de eigen werkgever van langdurig zieken. Nagegaan wordt in hoeverre de maatregelen die werkgevers treffen om langdurig zieken (langer dan 13 weken) terug te doen keren naar het werk voor elke categorie...
article 2002
document
van Geuns, R. (author), Cremer, R. (author)
Dit artikel gaat in op de aanbesteding en kwaliteit in de reintegratiebranche. De voorzitter van de brancheorganisatie Borea, Ella Vogelaar, geeft aan dat de huidige systematiek van aanbesteding de ontwikkeling van de markt in de weg kan staan. Variaties in de orderportefeuille maken een gezonde bedrijfsvoering lastig en kunnen een negatieve...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Schoemaker, C.G. (author), Blatter, B.M. (author), de Vroome, E.M.M. (author), van den Berg, R. (author), Bijl, R.V. (author)
In het prognoseonderzoek "INVENT", dat TNO Arbeid heeft uitgevoerd samen met het Trimbos Instituut, wordt een groep van 555 werknemers gevolgd die bij de start van het onderzoek drie maanden verzuimden. Een groot deel van deze groep deed een jaar later aan het vervolgonderzoek mee. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: een hoge...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
In dit onderzoek is getracht te achterhalen wat de omvang is van de problematiek van beroepsgebonden huid- en luchtwegaandoeningen die leidt tot arbeidsongeschiktheid. Analyse van de WAO-cijfers van het Lisv wijzen uit dat gemiddeld 0,09 werknemers per jaar per 1000 verzekerden de WAO instromen vanwege een huidaandoening (0,6% van de totale WAO...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Ybema, J.F. (author), van Deursen, C.G.L. (author), Smulders, P.G.W. (author), Veerman, T.J. (author)
In juli 2001 hebben TNO Arbeid en Astri de opdracht gekregen voor het uitvoeren van een pilotonderzoek onder een cohort van 400 langdurig zieke werknemers. Reden voor dit pilotonderzoek: het verkennen van de haalbaarheid van een periodiek cohortonderzoek op het gebied van langdurig ziekteverzuim en reïntegratie. Het onderzoek kon niet volledig...
book 2002
document
Zwinkels, W.S. (author), Hoffius, R. (author), van Genabeek, J. (author), Andries, F.M. (author), Besseling, J.J.M. (author), van der Burg, C.L. (author), Veerman, T.J. (author), Wevers, C.W.J. (author)
In opdracht van ZonMW heeft TNO Arbeid, in samenwerking met Astri, onderzoek gedaan naar de gevolgen van de diverse WAO-voorstellen (advies van de Commissie Donner, het SER-advies, kabinetsstandpunt van het kabinet Kok II) voor chronisch zieken en gehandicapten. Binnen de huidige potentiële beroepsbevolking bedraagt het aantal chronisch zieken...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Mossink, J.C.M. (author)
Improvement of safety and health in the workplace can bring economic benefits for both the individual worker, company and the society as a whole. Employers and decision makers can be convinced of the profitability of improving working conditions by making financial and economic estimations. This booklet shows how to make an economic estimation...
book 2002
document
Klein Hesselink, J. (author), van der Klink, J, (author), Vaas, F. (author)
Werkdruk is een arborisico waar de overheid flink haar tanden in zet. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maakten TNO en SKB een inventarisatie van de maatregelen die zijn ingezet bij de bestrijding van werkdruk en -stress. Welke maatregelen vonden zij? En hoe kunnen anderen gebruikmaken van reeds opgedane...
article 2002
document
Mossink, J. (author), Miedema, E. (author)
De Stichting Arbouw beoogt een programma uit te voeren dat het aantal arbeidsongevallen bij timmerlieden en jeugdigen in het bouwvak binnen drie jaar met tien procent terug wil dringen. Dit doe lwordt ook gesteld ten aanzien van het aantal ongevallen door vallen van hoogte. TNO Arbeid heeft deze batenanalyse uitgevoerd aan de hand van de...
book 2002
Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(61 - 80 of 183)

Pages