Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(41 - 60 of 183)

Pages

document
Houtman, I.L.D. (author)
A continuous rise in the pace of work of 1.5% per annum took place in the Netherlands over a 20-year period. This levelled off at national level in 1997, though some sectors show further increases. Trends regarding other risks show only minor changes. Over the last decade, work has become somewhat more autonomous, physical conditions have...
book 2004
document
Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
Dit artikel beschrijft resultaten van een onderzoek naar werkgebondenheid van huidaandoeningen die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. We analyseerden WAO-instroomgegevens en eindewachttijdgegevens uit 1998-2000 van het Lisv en vragenlijstgegevens van 564 werkenden die vanwege een huidaandoening in 1998-2000 een WAO/WAZ-uitkering kregen, of...
article 2004
document
Besseling, J.J.M. (author), Verboon, F.C. (author)
Sinds 2000 zijn in de Enquête Beroepsbevolking van het CBS vragen opgenomen om de arbeidsparticipatie van arbeidsgehandicapten te monitoren. Van de personen van 15 tot 65 jaar achtte in 2000 zich 13,6% arbeidsgehandicapt en dat is gestegen tot 14,7% in 2002. Van de mannen is in de periode 2000-2002 ongeveer 13,9% arbeidsgehandicapt terwijl het...
article 2004
document
Nauta, A. (author), van Sloten, G. (author), TNO Arbeid (author)
Onbalans in de relatie werk-persoon vormt het centrale thema van dit onderzoek. Aangetoond wordt dat bij probleemoplossend gedrag van zowel medewerker als leidinggevende lagere verzuimcijfers voorkomen dan bij vermijdend of aanpassend gedrag. Dit gedrag wordt niet alleen bepaald door de persoonlijkheid van de betrokkenen, maar ondernemingen...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Smitskam, C.J. (author)
In dit boek is een systematisch overzicht te vinden van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op (wettelijke) regelingen en instrumenten die arbeidsparticipatie bevorderen. Naast subsidies en aftrek voor werkgevers en werknemers worden de verplichtingen, boetes en andere sancties behandeld. Doel van...
report 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
Met WAO-instroomgegevens en einde-wachttijdgegevens uit 1998-2000 van het Lisv, en gegevens van een vragenlijstonderzoek onder 4.291 werkenden die vanwege een luchtwegaandoening in 1998-2000 een WAO/WAZ-uitkering kregen, of één jaar ziek waren (= WAO-instroom), is onderzoek gedaan naar de WAO-instroom bij 46 gedefinieerde bedrijfstakken,...
article 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Boer, W.E.L. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Zuidam, W. (author)
In order to promote individuals’ participation in society and to reduce individuals’ dependence on allowances, governments have developed and implemented policies containing elements of income support and reintegration as well as strategies for the prevention of disease and disability. An important element with regard to policies on disability...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Knegt, R. (author), Besseling, J.J.M. (author), Ybema, J.F. (author), Veerman, T.J. (author)
Dit onderzoek geeft zicht op de factoren die de interactie tussen de verschillende actoren in het reïntegratieproces beïnvloeden en de mate waarin de aanpak van uitvoerders en hun invulling van het overheidsbeleid aansluit bij de wensen en mogelijkheden van verzuimende werknemers. De betrokken actoren zien herstel van de gezondheid als eerste...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Nauta, A. (author), de Bruin, M.R. (author), Cremer, R. (author)
Dit document brengt beelden en feiten in kaart over oudere werknemers, hun lichamelijke en mentale gezondheid en daarmee samenhangende beperkingen. Ook wordt beschreven welke maatregelen er genomen kunnen worden om onjuiste beelden over ouderen te bestrijden en hun gezondheid en inzetbaarheid te bevorderen. Mensen veronderstellen dat met name de...
report 2004
document
Smit, A. (author), Minderhoud, K. (author)
Sociale firma's en andere bedrijven die werk creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zijn bedrijven met een dubbele doelstelling - economisch én sociaal. Deze bedrijven bewijzen de samenleving een dienst. De meeste mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt willen namelijk graag werken en kunnen dat onder de juiste omstandigheden...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Chorus, A.M.J. (author)
This thesis at the University of Maastricht, defended at May 7, 2004, yields several important and new findings with regard to work related quality of life, participation in the labour force and its determinants of patients with rheumatoid arthritis (RA), ankylosing spondylitis (AS) and juvenile chronic arthritis (JCA) in the Netherlands. The...
doctoral thesis 2004
document
Smitskam, C.J. (author), de Vos, E.L. (author)
Deze inventarisatie geeft een systematisch overzicht van meer dan vijftig wettelijke maatregelen en reïntegratie-instrumenten. De nadruk ligt op instrumenten die arbeidsparticipatie van personen met een chronische ziekte of handicap bevorderen. Niet alleen de instrumenten die in de Wet REA worden genoemd komen aan bod, maar ook de subsidies,...
book 2004
document
van Dalen, E.J. (author), Gründemann, R.W.M. (author)
Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid staan volop in de belangstelling. In veel arbeidsorganisaties maakt het verzuim- en reïntegratiebeleid tegenwoordig integraal deel uit van het HRM- of personeelsbeleid. Inzetbaarheid, daar gaat het allemaal om. De focus ligt in dit hoofdstuk bij het beleid van de werkgever ten aanzien van inzetbaarheid en...
bookPart 2003
document
van Vuuren, T. (author), Smit, A. (author)
De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen neemt al enige jaren fors toe. Dat geldt ook voor het ziekteverzuim en de instroom in de WAO van vrouwen. Mede door verschillen in werkomstandigheden scoren vrouwen een hoger ziekteverzuimpercentage dan mannen. Er zijn meer factoren verantwoordelijk voor de grotere kans op arbeidsongeschiktheid van vrouwen...
bookPart 2003
document
de Boer, W. (author), Brenninkmeijer, V. (author), de Groot, M.D. (author)
Slovenië is een klein land maar ook in een klein land raken werkende mensen arbeidsongeschikt. Het Joegoslavische land kent een regeling om arbeidsongeschikten schadeloos te stellen. Hoe de beoordeling van arbeidsongeschikten er plaatsvindt, hebben Marivonne de Groot en Wim Otto tijdens hun bezoek aan Slovenië in kaart gebracht. Een bezoek in...
article 2003
document
Besseling, J.J.M. (author), de Boer, W. (author), Fermin, B. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Van de langdurig arbeidsongeschikten hervat het merendeel het werk geleidelijk. De indruk bestaat dat geleidelijke werkhervatting als reïntegratie-instrument op gespannen voet staat met de regels van de WAO-claimbeoordeling.
article 2003
document
Willems, J.H.B.M. (author), Kroneman, H. (author)
Sinds de WAO in 1967 werd ingevoerd, is deze wet regelmatig onderhevig geweest aan bijstellingen en ingrepen die tot doel hadden het almaar stijgende aantal WAO'ers te beperken. Ook dit jaar staat een ingrijpende verandering van de WAO voor de deur. Het zich steeds weer moeten aanpassen aan veranderingen in wet- en regelgeving stelt hoge eisen...
article 2003
document
Perenboom, R.J.M. (author), Chorus, A.M.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
Purpose of this study was to report which existing survey instruments assess participation according to the International Classification of Functioning. Disability and Health (ICF). A literature search for relevant survey instruments was conducted. Subsequently, survey instruments were evaluated of which the complete questionnaire, published in...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Zwinkels, W.S. (author), Mossink, J.C.M. (author), Thie, X.M. (author), Abspoel, M. (author)
In 1997 is door TNO Arbeid een raming gemaakt van de maatschappelijke kosten van arbeidsomstandigheden over 1995, waarbij ook een rekenmodel in de vorm van een spreadsheet is opgeleverd. In het in dit rapport beschreven project is een berekening over 2001 gemaakt, rekening houdend met nieuwe wet- en regelgeving en nieuwe vormen van arbobeleid....
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Koningsveld, E.A.P. (author), Bronkhorst, R.E. (author), Schoenmaker, N. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft TNO Arbeid een pilotstudy uitgevoerd naar kosten en baten van oplossingen in het kader van Design for All (D4All) en Disability Management (DM). De bedoeling van de pilot is om meer inzicht in de kosten en baten van D4All- en DMmaatregelen te krijgen om de discussie...
book 2003
Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(41 - 60 of 183)

Pages