Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(21 - 40 of 183)

Pages

document
Houtman, I.L.D. (author)
book 2007
document
TNO Arbeid (author), van Putten, D.J. (author)
De Algemene Rekenkamer (AR) heeft onlangs onderzoek gedaan naar de afstemming in de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen. De Inspectie voor de Gezondheidszorg was eerder, in 2003, tot de conclusie gekomen dat hier sprake was van een ernstig probleem. In haar onderzoek van mei 2005 tot mei 2006 richt de AR zich op twee aandoeningen:...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), de Vroome, E. (author), van Hooff, M. (author), Smulders, P. (author)
In 1998 is de overheid gestart met het afsluiten van arboconvenanten met hoogrisico-bedrijfstakken ter vermindering van een aantal arborisico's. In 2007 is het laatste arboconvenant beëindigd. Om de meerwaarde van de arboconvenanten vast te stellen, zijn analyses uitgevoerd op basis van bestaand cijfermateriaal. De probleemstelling is uitgewerkt...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J. (author), Hagen, B. (author), Andriessen, S. (author), te Peele, A. (author), Crone, M. (author), Kok, L. (author), de Vos, E. (author)
Ten behoeve van de ministerraad voert een interdepartementale projectgroep een beleidsverkenning uit naar de aard en achtergronden van het gebruik van regelingen voor kinderen en jongeren met fysieke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. De centrale vraag daarbij is waarom deze groep die gebruik maakt van extra ondersteuning op het...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jehoel-Gijsbers, G. (author)
In dit rapport zijn de ontwikkelingen in verzuim, arbeidsongeschiktheid en werkhervatting tot en met 2004/2005 in kaart gebracht, met de bedoeling dit in de komende jaren periodiek te herhalen. Terugdringing van beroep op de sociale zekerheid en bevordering van arbeidsparticipatie vormen daarbij de leidraad zodat Nederland de overgang kan maken...
book 2007
document
Geurts, S. (author), Smulders, P. (author)
bookPart 2007
document
Peeters, M. (author), de Vries, S. (author), Hijmans van den Bergh, A. (author)
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Gründemann, R. (author), Smulders, P. (author), Kwantes, J.H. (author)
bookPart 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Verheijden, M.W. (author), Heinrich, J. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), Smulders, P.G.W. (author), Blatter, B.M. (author)
Er zijn weinig cijfers bekend over het vóórkomen van verzuim door RSI-klachten in de Nederlandse beroepsbevolking. In dit artikel wordt het verzuim door RSI beschreven op basis van een cross-sectioneel vragenlijstonderzoek bij een aselecte steekproef van Nederlandse werknemers. RSI-klachten kwamen voor bij 25% van de werknemers. Bijna 5% van de...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Besseling, J.J.M. (author)
Op 30 maart jl. heeft het kabinet zijn standpunt bekendgemaakt inzake het langetermijnadvies van de Gezondheidsraad, ‘Beoordelen, behandelen, begeleiden; medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid’. Kort gezegd komt het standpunt op het volgende neer. Voor de korte termijn geldt dat de Gezondheidsraad tien...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S. (author), Blonk, R. (author)
In dit rapport is de aard en omvang van "moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten" (MOK) in relatie tot verzuimbegeleiding en beoordeling van de arbeidsongeschiktheid onderzocht. Daarnaast is op basis van relevante literatuur aangegeven welke instrumenten er zijn om de MOK-problematiek te verminderen. Tenslotte is middels discussiegroepen ...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van den Heuvel, S.G. (author), Blatter, B.M. (author)
Gegevens van UWV zijn geanalyseerd met als doel het verloop van WAO-intrede door RSI te beschrijven in de periode 1998 t/m 2004. Hieruit blijkt dat een stijging van WAO-intrede door RSI in de jaren 1998 t/m 2001 is opgetreden, gevolgd door een daling in 2002 t/m 2004. Bij vrouwen, bij personen in de leeftijdsgroep van 45-55 jaar en bij...
article 2006
document
Wevers, C.W.J. (author), Besseling, J.J.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
report 2005
document
Besseling, J.J.M. (author)
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), Houtman, I. (author), van den Bossche, S. (author), Kraan, K. (author), van den Heuvel, S. (author), Terwee, C. (author), Bongers, P. (author), Koningsveld, E. (author), Abspoel, M. (author), Blonk, R. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, ter ondersteuning van de zelfwerkzaamheid en ter vergroting van de bewustwording van belanghebbende partijen in het veld, inzicht verkrijgen in de gezondheidsschade en kosten van arm-, nek en schouderklachten (RSI) en van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan TNO is...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Lange, A.H. (author)
Mental health problems constitute one of the three leading causes of work disability worldwide and have negative consequences for the individual as well as the companies they work for. The Netherlands reports one of the higher and also growing percentages (38%) of work incapacitation due to mental health disorders. This thesis examined whether...
doctoral thesis 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Vuuren, T. (author), Besseling, J. (author), Sanders, J. (author), de Bruin, M. (author)
Doel van dit onderzoek is bij te dragen aan perspectieven op succesvolle arbeidsreïntegratie voor herbeoordeelde (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten. Om dit doel te bereiken is er behoefte aan een realistisch beeld van de praktijkervaringen van werkgevers met de reïntegratie van deze werknemers. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is:...
report 2005
document
Blonk, R. (author), Lagerveld, S. (author)
Psychische klachten gerelateerd aan werk is een belangrijk onderwerp. Zowel een derde van het verzuim als een derde van de WAO-intrede wordt veroorzaakt door psychische klachten. Recent is een van de eerste effectstudies op het terrein van werkenden met milde psychische klachten, zoals overspanning en burnout, afgerond. Dit onderzoek is...
article 2004
document
Reijenga, F. (author), Zwinkels, W. (author), van Vuuren, T. (author)
Verzuim en WAO-instroom in de zorgsector zijn hoog. Een flink deel van de werkzame bevolking in Nederland werkt in de zorgsector. Daarnaast kampt de zorgsector met een tekort aan personeel en met wachtlijsten die de maatschappij grote zorgen baart. Redenen voor de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) om onderzoek te laten doen naar oorzaken van het...
book 2004
document
Vinke, H. (author)
De auteur van dit artikel is vanaf half september 2004 de nieuwe directeur van STECR, Platform Reïntegratie. Ze volgt daarbij Marga Oostindie op. STECR is de afgelopen vier jaar uitgegroeid tot een organisatie die op de kaart staat als platform voor en door professionals werkzaam bij arbodiensten. De bedoeling is dat STECR ook de komende jaren...
article 2004
Searched for: subject%3A%22Arbeidsongeschiktheid%22
(21 - 40 of 183)

Pages