Searched for: subject%3A%22Arbeidsmarkt%22
(181 - 199 of 199)

Pages

document
Wynne, R. (author), Gründemann, R.W.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Major changes in the world of work have led to increases in part-time working, short-term contracts and an increase in the number of career changes which people make during their working lives. These labour market changes have been accompanied and to some degree stimulated by increasing global competition, by changes in the technologies used in...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), de Haan, H.F. (author), Smit, A.A. (author)
In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van het onderzoek naar enkele structurele kenmerken van de onderkant van de arbeidsmarkt dat door TNO Arbeid in de afgelopen twee jaar is verricht. Het onderzoek heeft bestaan uit een aantal deelprojecten met de volgende thema's: toegankelijkheid; productiviteit; interne mobiliteit; succesfactoren...
report 1999
document
TNO Arbeid (author), Grijpstra, D.H. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), de Klaver, P.M. (author), Miedema, E.P. (author)
Op 1 januari 1999 is de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (de Flexwet) in werking getreden. Het is de bedoeling van deze wet een nieuw evenwicht aan te brengen in de belangen van werkgevers en werknemers wat betreft de arbeidsverhoudingen. Enerzijds moet de Flexwet de flexibele bedrijfsvoering van de werkgevers stimuleren, anderzijds moet deze wet...
book 1999
document
TNO Arbeid (author), Coffeng, P.P.C. (author), Marcelissen, F.H.G. (author), van den Berg, S.A. (author)
Dit rapport bevat een verslag van de werkconferentie die op 1 juli 1998 is gehouden in gebouw Malietoren van VNO-NCW Den Haag. De werkconferentie werd georganiseerd door TNO Arbeid ten behoeve van de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA), in het kader van een ontwikkelingsproject gefinancierd door het Ministerie van SZW. De conferentie heeft...
report 1999
document
Pot, F.D. (author)
Deze bundel is een verslag van een in 1997 gehouden congres 'De zorgzame markt : werkgelegenheidscreatie tussen marktwerking en regulering', georganiseerd door het onderzoeksbureau EIM en de Stichting Nederlandse ArbeidsmarktDag (NAD). .
bookPart 1998
document
de Vos, E.L. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Reïntegratie wordt door het kabinet in de Sociale Nota 1999 bestempeld als speerpunt van beleid, want 'hoe succesvoller de reïntegratie, hoe kleiner de kans dat de economische groei wordt afgeremd door knelpunten op de arbeidsmarkt'. Eén van de regelingen die de vorige regering hiervoor in het leven heeft geroepen is de Wet op de (re)integratie...
article 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Evers, G.E. (author), de Haan, H.F. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van ontwikkelingen ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap in Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. In het vergelijkend vijf landen-onderzoek staan drie vragen centraal: Welke ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap? Verkeren...
report 1998
document
Smit, A. (author), de Vos, E. (author)
Arbeidsgehandicapten aan de onderkant van de arbeidsmarkt verkeren in een weinig benijdenswaardige positie. Enerzijds verdwijnen voor hen geschikte banen wegens veranderde werkprocessen, anderzijds staan werkgevers niet te dringen om hen aan te nemen, uit angst voor financiële lasten. De wet Rea tracht de positie van arbeidsgehandicapten te...
article 1998
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Symes, V. (author), Kurjenoja, J. (author), Fouquet, A. (author), Hoffman, H. (author), de Haam, F. (author), Smit, A. (author), Collado, J.C. (author), Cressey, P. (author)
This study was designed to explore the question "Is quality of work an important factor in explaining the success of job creation schemes?". This was done by looking at the results of previous evaluations in six Member States. Nine million people in the European Union were long-term unemployed in 1995 and the proportion of the unemployed jobless...
book 1997
document
Vaas, S. (author)
Vrouwen die een technisch beroep uitoefenen, blijken nogal eens problemen te ondervinden. In deze dissertatie wordt nagegaan wat er in arbeidsinhoud, arbeidsomstandigheden en arbeidsorganisaties zou moeten veranderen om de uitstroom van vrouwen in technische beroepen te voorkomen. Het onderzoek heeft betrekking de op bouw, de staalindustrie en...
doctoral thesis 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid Divisie Arbeid en Gezondheid (author), van der Geest, L.G.M. (author), Vaas, S. (author)
De categorie laaggeschoolden is overtegenwoordigd binnen de groep langdurig werklozen. Verschillende maatregelen beogen werkgelegenheid te genereren voor die onderkant van de arbeidsmarkt. Te denken valt aan de subsidiëring van arbeidsplaatsen, de verkleining van de zgn. wig en taakafsplitsing. Bij het stimuleren van nieuwe werkgelegenheid voor...
report 1996
document
TNO Preventie en Gezondheid (author)
De arbeidsmarktpositie van chronisch zieken is een groot maatschappelijk probleem. Gegevens ontbreken om een betrouwbare schatting te maken van het aantal mensen met een chronische aandoening in Nederland en hun deelname aan het arbeidsproces. Desalniettemin is veilig aan te nemen dat enkele honderdduizenden mensen in verband met een chronische...
book 1994
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Christis, J. (author), Korver, T. (author)
Deze bundel biedt een overzicht van de stand van zaken in het Nederlandse onderzoek op het gebied van arbeid en organisatie. Het is samengesteld uit bijdragen van het WESWA-congres in Nijmegen op 14 november 1991. De volgende onderwerpen komen in de geselecteerde papers aan bod: arbeidsmarkt, organisatie-onderzoek, arbeidsverhoudingen,...
bookPart 1992
document
Pennekamp, E. (author)
De toelichting op de begroting 1992 bevat­te een aanzienlijke paragraaf over arbeids­omstandigheden, meer dan in de afgelopen jaren. Een vrijwel integrale weergave van de plannen van minister De Vries en staatssecretaris Ter Veld.
article 1991
document
Pennekamp, E. (author)
Het Universitair Bedrijven Centrum Nijmegen (UBC) herbergt een kleine twintig wetenschappelijke ondernemers (of ondernemende wetenschappers). Een daarvan is dr.ir. Frans Jongeneelen, directeur van lndusTox Consultancy & Services, een raadgevend en dienstverle­nend adviesbureau op het gebied van de chemische hygiene van het leef- en werkmilieu.
article 1991
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Alders, B.C.M. (author), van Amelsvoort, P. (author), Buyse, J.J. (author), Christis, J. (author), Fruytier, B. (author), de Haan, J. (author), ten Have, K. (author), Levie, H. (author), Noten, H. (author), Peters, R. (author), Reitsma, W.D. (author), de Sitter, L.U. (author), Uyterlinde, M. (author), Wesenbeek, G.G.M. (author)
Organisaties passen zich slechts schoorvoetend aan veranderende tijden aan. Vaak wordt de verandering van de organisatie gezocht in afzonderlijke aspecten, zoals kwaliteitsmanagement. Sociotechniek daarentegen richt zich op een vernieuwing van de organisatie als geheel. Centraal daarbij staat het werken met groepen die op diverse niveaus in de...
book 1991
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), ten Have, K. (author), Alders, B.C.M. (author), Wesenbeek, G.G.M. (author)
Organisaties passen zich slechts schoorvoetend aan veranderende tijden aan. Vaak wordt de verandering van de organisatie gezocht in afzonderlijke aspecten, zoals kwaliteitsmanagement. Sociotechniek daarentegen richt zich op een vernieuwing van de organisatie als geheel. Centraal daarbij staat het werken met groepen die op diverse niveaus in de...
bookPart 1991
document
Studiecentrum voor Technologie en Beleid TNO (author), Alders, B.C.M. (author), Fruytier, B. (author), Peters, R. (author)
Organisaties passen zich slechts schoorvoetend aan veranderende tijden aan. Vaak wordt de verandering van de organisatie gezocht in afzonderlijke aspecten, zoals kwaliteitsmanagement. Sociotechniek daarentegen richt zich op een vernieuwing van de organisatie als geheel. Centraal daarbij staat het werken met groepen die op diverse niveaus in de...
bookPart 1991
document
Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden TNO Arbeid (author), Christis, J. (author)
Organisaties passen zich slechts schoorvoetend aan veranderende tijden aan. Vaak wordt de verandering van de organisatie gezocht in afzonderlijke aspecten, zoals kwaliteitsmanagement. Sociotechniek daarentegen richt zich op een vernieuwing van de organisatie als geheel. Centraal daarbij staat het werken met groepen die op diverse niveaus in de...
bookPart 1991
Searched for: subject%3A%22Arbeidsmarkt%22
(181 - 199 of 199)

Pages