Searched for: subject%3A%22Arbeidsattitude%22
(1 - 20 of 27)

Pages

document
Pot, F. (author), Kraan, K. (author), van den Bossche, S. (author)
Innovatie is een belangrijk thema geworden in veel organisaties, van bedrijfsleven tot gezondheidszorg. Het meeste onderzoek naar welke factoren innovatie beïnvloeden gaat over markten, technologie en strategie. Er is maar weinig onderzoek gedaan naar het innovatief gedrag van medewerkers en de factoren die daarmee samenhangen. In een...
article 2009
document
van Ruysseveldt, J. (author), Smulders, P. (author), Taverniers, J. (author)
De kosten van psychosociale arbeidsbelasting in Nederland worden op 4 miljard euro per jaar geschat. Een goed inzicht in de werkkenmerken die uitputting en bevlogenheid (en daarmee samenhangend arbeidsongeschiktheid, ziekteverzuim en personeelsverloop) beïnvloeden is daardoor relevant. In dit onderzoek is via het JD-R-model (Job Demands...
article 2008
document
Smulders, P. (author), van Ruysseveldt, J. (author)
Een intrinsieke arbeidsoriëntatie betekent dat een werknemer veel belang hecht aan de inhoudelijke aspecten van werk: zelfstandigheid, uitdaging en de mogelijkheden tot zelfontplooiing. De vraag is of intrinsieke arbeidsoriëntatie als persoonsgebonden hulpbron een rol speelt in het uitputtingsproces. Om die vraag te beantwoorden is een...
article 2008
document
TNO Arbeid (author), Fermin, B. (author), Piek, P. (author), van Ginkel, W. (author)
Kort na de invoering van de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in 2006, zijn onder werkgevers hun eerste ervaringen met de wet geinventariseerd. Veel praktijkervaring kon daar nog niet bij zijn. Het doel van deze 2e inventarisatie is daarom na te gaan hoe werkgevers het werken naar vermogen in de praktijk vormgeven. Er zijn vooral...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), de Vroome, E.M.M. (author), Smulders, P.G.W. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
De TNO Arbeidssituatie Survey (TAS) is een tweejaarlijks onderzoek naar de arbeidssituatie in Nederland. De TAS is ontwikkeld door TNO om veranderingen in de arbeidssituatie van werkend Nederland in kaart te brengen. Het onderzoek is uitgevoerd in 2000, 2002 en 2004. In deze brochure worden twaalf onderwerpen uit de TAS in meer detail besproken,...
book 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author), Bohnenn, E. (author)
Er is sprake van economische groei, dalende werkloosheid en een vergrijzende beroepsbevolking. Tegelijkertijd komen er minder jongeren op de arbeidsmarkt en heeft ruim een kwart van de Nederlandse beroepsbevolking, 2 miljoen mensen, geen startkwalificatie. Toch hebben werkgevers goed opgeleide mensen nodig die flexibel inzetbaar zijn. Investeren...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Jettinghoff, K. (author), Sonneveld, H.M. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
Zieke werklozen, uitzendkrachten en overige flexwerkers zijn zgn. vangnetters. De rollen die de bedrijfsarts en de werkgever hebben bij de re-integratie van deze groep wordt overgenomen door UWV dat optreedt als de fictieve werkgever. Uit de sociale verzekeringen cijfers van 2004 blijkt dat van 2001 t/m/ 2003 het aantal ziekmeldingen onder de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het faciliteren van maatwerk in arbeidsrelaties en arbeidsvoorwaarden past bij een P&O-strategie die vooral gericht is op 'commitment' en minder op 'control'. En 'commitment wordt' eerder bereikt door aansluiting te zoeken bij de individuele drijfveren van medewerkers dan door het opleggen van regels en procedures. Door medewerkers meer ruimte...
report 2007
document
Cremers, A. (author), Cremer, R. (author)
De huidige ICT-systemen die voor de reïntegratie worden gebruikt zijn onvoldoende ingericht om de cliënt een actieve rol te geven in de communicatie met het reïntegratiebedrijf, de uitkerende instantie en eventuele andere partners in de keten. Om deze lacune op te vullen heeft TNO een webportal ontwikkeld: de Zelfhulpportal Reïntegratie. Deze...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Paagman, H. (author), Cremer, R. (author)
Veel jongeren stoppen voortijdig hun beroepsopleiding, zonder dat zij hun startkwalificatie behaald hebben. Deze jongeren hebben minder kans op de arbeidsmarkt. WorkSkills is een kortdurende, intensieve groepstraining gericht op beroepsgeoriënteerd denken en handelen. Het in dit artikel beschreven onderzoek is binnen twee condities (WorkSkills...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author)
Goed werkgeverschap en goed werknemerschap leiden niet alleen tot een betere inzet van medewerkers en een hogere productiviteit, maar ook tot een betere gezondheid van de medewerkers en minder verloop. Goed werkgeverschap lokt tot goed werknemerschap uit, en visa versa. Deze handleiding beschrijft hoe men binnen de organisatie activiteiten opzet...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nuyens, M. (author), de Vries, S. (author), Bornkamp, E. (author)
Nu stoppen ouderen nog massaal eerder met werken en is er bij vrijwel iedere reorganisatie een ouderenregeling. Binnen een paar jaar zal er door een beperkte instroom van jongeren een krapte op de arbeidsmarkt ontstaan en daarom is nu en in de toekomst leeftijdsbewust personeelsbeleid essentieel. Deze brochure geeft antwoord op vragen zoals: Hoe...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Lange, A. (author), Taris, T. (author), Jansen, P. (author), Kompier, M. (author), Houtman, I. (author), Bongers, P. (author)
Wat is de invloed van leeftijd op de relatie tussen werkkenmerken en de motivatie om te leren? Door middel van een longitudinaal vragenlijstonderzoek zijn oudere werknemers (>50 jaar) met jongere werknemers (
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Nauta, A. (author), Gründemann, R. (author)
In dit rapport wordt het vermoeden getoetst dat slecht of goed werknemerschap het gevolg is van slecht of goed werkgeverschap. Voor het onderzoek zijn representatieve gegevensbestanden van respectievelijk 1000 werknemers en 500 werkgevers gebruikt. Twee vragen zijn onderzocht: Wat doen werknemers dan precies meer (of minder) onder invloed van...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Huiskamp, R. (author), Gründemann, R. (author), van Dalen, E.J. (author), Jongkind, R. (author)
TNO voert in het kader van het kennisinvesteringsprogramma op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een vierjarig onderzoeksprogramma uit naar goed werknemerschap en goed werknemerschap. De doelstelling is tweeledig. In de eerste plaats theoretisch: het emperisch toetsbaar maken van de begrippen met het oog op nader...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A.A. (author), Andriessen, S. (author), Stark, K. (author)
In veel publicaties over employabilitybeleid blijft vaak onderbelicht wat er nodig is om ook lager opgeleiden erbij te betrekken. In dit boek wordt, gebaseerd op een empirisch TNO studie hiernaar, wel op dit onderdeel ingegaan. Eerst wordt het thema, employability van lager opgeleiden, globaal geschetst. Vervolgens wordt een toelichting gegeven...
report 2005
document
Böhmer, R.L. (author), Clarenbeek, J.F. (author), d' Huy, C.W. (author), Kleberg, J.B. (author), van Leeuwen, E.W.A. (author), van der Meulen, F.A. (author), Rasker, P.C. (author), Wagenaar, W.J.G.P. (author)
De hype rondom kennismanagement lijkt voorbij. Veel organisaties hebben met wisselend succes initiatieven ontplooid. Gericht op het vergroten van het innovatieve vermogen van organisaties, blijkt het in de praktijk niet eenvoudig de effecten zichtbaar en meetbaar te krijgen. Daarbij blijken investering-effectanalyses nog geen gemeengoed te zijn....
book 2004
document
van de Ven, C. (author), de Bruin, M. (author), van Schie, J. (author)
Om zijn strategische doelstellingen te bereiken, heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een moderne organisatie met goed gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers nodig, die werken in een plezierig en uitdagend werkklimaat. De SVB besteedt daarom aandacht aan persoonlijke ontwikkeling van medewerkers door onder andere door het voeren van een...
article 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I.L.D. (author)
Older workers in the Netherlands report more health problems than their younger colleagues. Nevertheless, the TNO Work Situation Survey 2002 shows that they are seen to be more motivated and absorbed in their work. In the light of the predicted shrinking of the labour market in the future, it will become increasingly important to facilitate...
article 2004
document
Cox-Woudstra, E. (author), Nauta, A. (author)
Dit vierde hoofdstuk van het boek 'Excelleren voor en door mensen : theorie en praktijk voor optimaal Human Resource Management' maakt deel uit van deel 1 'het organiseren van medewerkers'. Organisaties excelleren wanneer medewerkers excelleren. En medewerkers excelleren wanneer ze hun werk leuk vinden. Want als medewerkers hun werk leuk vinden,...
bookPart 2003
Searched for: subject%3A%22Arbeidsattitude%22
(1 - 20 of 27)

Pages